ค̴ุณ̴น̴ท̴ี ท̴ิพ̴ย̴์ท̴ุ่ง̴ท̴อ̴ง̴ ย̴ อ̴ ด̴น̴ั ก̴ส̴ู้ ห̴น̴ุ่ม̴อ̴ั ม̴พ̴ าต̴ค̴ร̴ึ่ง̴ซ̴ี ก̴ ห̴ัว̴ใจ̴เก̴ษ̴ต̴ร̴

0

ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴่ะ ท̴่าน̴ผ̴ู้อ̴่าน̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴ ได̴้ม̴าพ̴บ̴เจ̴อ̴ก̴ัน̴อ̴ีก̴แล̴ัว̴ ก̴ับ̴แอ̴ด̴ม̴ิน̴แล̴ะท̴ีม̴ง̴าน̴เพ̴จ̴ส̴าย̴บ̴ุญ̴ เร̴าจ̴ะค̴อ̴ย̴น̴ำเส̴น̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆ ให̴้ค̴ว̴าม̴ใจ̴โล̴ง̴ใจ̴แล̴ะม̴ีป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์แก̴่แฟ̴น̴เพ̴จ̴ท̴ั้ง̴ห̴ล̴าย̴ให̴้ท̴่าน̴ได̴้อ̴่าน̴อ̴ย̴ู่เป̴็น̴น̴ิจ̴น̴ะค̴ะ  ว̴ัน̴ท̴ี่ช̴ีว̴ิต̴ไม̴่ก̴ าด̴ท̴ุน̴ ค̴ือ̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ท̴ำบ̴ุญ̴ แล̴ะให̴้อ̴ภ̴ัย̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ช̴ีว̴ิต̴ม̴ีก̴ำไร̴ ค̴ือ̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ต̴ั้ง̴ใจ̴ท̴ำค̴ว̴าม̴ด̴ี ฝ̴าก̴ไว̴้เต̴ือ̴น̴ใจ̴น̴ะค̴ะ

ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴ร̴ับ̴เพ̴ื่อ̴น̴ๆ ช̴าว̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ท̴ุก̴ท̴่าน̴ ว̴ัน̴น̴ี้ผ̴ม̴ม̴ีเร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴แร̴ง̴บ̴ัน̴ด̴าล̴ใจ̴ให̴้ก̴ับ̴ท̴ุ ก̴ๆท̴่าน̴ท̴ี่ก̴ำล̴ัง̴ท̴้อ̴ อ̴ย̴าก̴ให̴้ท̴ุก̴ท̴าน̴ได̴้อ̴่าน̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ก̴อ̴ง̴ค̴ุณ̴น̴ท̴ี ท̴ิพ̴ย̴์ท̴ุ่ง̴ท̴อ̴ง̴ ห̴น̴ุ่ม̴อ̴ัม̴พ̴าต̴ค̴ร̴ิ่ง̴ซ̴ีก̴ ห̴ัว̴ใจ̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ท̴ี่ได̴้เก̴ีย̴น̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴ท̴ำเก̴ษ̴ต̴ร̴ก̴อ̴ง̴เก̴า เผ̴ื่อ̴จ̴ะได̴้เป̴็น̴แน̴ว̴ท̴าง̴แล̴ะแร̴ง̴บ̴ัน̴ด̴าล̴ใจ̴ให̴้ก̴ับ̴ท̴ุ ก̴ท̴่าน̴ค̴ร̴ับ̴

ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴ร̴ับ̴ ผ̴ม̴น̴ท̴ี ท̴ิพ̴ย̴์ท̴ุ่ง̴ท̴อ̴ง̴ ป̴่ ว̴ย̴เป̴็น̴อ̴ั ม̴พ̴ าต̴ค̴ร̴ึ่ ง̴ซ̴ีก̴ ท̴ำเก̴ษ̴ต̴ร̴บ̴น̴พ̴ื้น̴ท̴ี่3ง̴าน̴(1,200 ต̴ร̴ม̴.) แบ̴่ง̴เป̴็น̴10 โซ̴น̴ๆล̴ะ 100 ต̴าร̴าง̴เม̴ต̴ร̴ ท̴ี่เห̴ล̴ือ̴ค̴ือ̴เว̴้น̴ไว̴้เป̴็น̴ ท̴าง̴ร̴ถ̴เก̴็น̴ผ̴ม̴ ห̴ว̴่าน̴ผ̴ัก̴บ̴ุ้ง̴จ̴ีน̴ ท̴ุ ก̴ๆ 4ว̴ัน̴ ค̴ร̴ั้ง̴ๆล̴ะ 1 โซ̴น̴ ใช̴้เม̴ล̴็ด̴พ̴ัน̴ธ̴ุ์ 1 ก̴ก̴. (ป̴ร̴ะม̴าณ̴10,000เม̴ล̴็ด̴)

ผ̴ัก̴บ̴ุ้ง̴อ̴าย̴ุเก̴็บ̴เก̴ี่ย̴ว̴เร̴็ว̴ เร̴าส̴าม̴าร̴ถ̴เก̴็บ̴เก̴ี่ย̴ว̴ อ̴าย̴ุ 18 – 22 ว̴ัน̴ ก̴็ถ̴อ̴น̴ได̴้ ผ̴ม̴จ̴ะม̴ีถ̴อ̴น̴ ท̴ุก̴ๆ ว̴ัน̴ๆ ล̴ะ 45 – 50 ก̴ิโล̴ก̴ร̴ัม̴ (1 ก̴ิโล̴ก̴ร̴ัม̴จ̴ะได̴้ต̴้น̴ผ̴ัก̴บ̴ุ้ง̴ 50 – 55ต̴้น̴ /ก̴ก̴. ) ก̴ก̴.ล̴ะ 50 บ̴าท̴ ส̴่ว̴น̴โซ̴น̴ท̴ี่ว̴่าง̴ก̴็ป̴ร̴ับ̴ป̴ร̴ุง̴บ̴ำร̴ุง̴ด̴ิน̴ เต̴ร̴ีย̴ม̴ค̴ว̴าม̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ไว̴้ น̴ำแน̴ว̴ค̴ิด̴น̴ี้ไป̴ป̴ร̴ับ̴ใช̴้ได̴้ก̴ับ̴ ท̴ุก̴พ̴ืช̴ ท̴ุ ก̴ต̴ล̴าด̴ ท̴ุก̴ก̴น̴าด̴พ̴ื้น̴ท̴ี่ค̴ร̴ับ̴

ส̴ำห̴ร̴ับ̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ท̴่าน̴ใด̴ท̴ี่ก̴ำล̴ัง̴ท̴้ อ̴ผ̴ม̴อ̴ย̴าก̴ให̴้ด̴ูค̴ุณ̴น̴ท̴ี ท̴ิพ̴ย̴์ท̴ุ่ง̴ท̴อ̴ง̴ ห̴น̴ุ่ม̴อ̴ั ม̴พ̴ าต̴ค̴ร̴ิ่ง̴ซ̴ีก̴ ห̴ัว̴ใจ̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ ไว̴้เป̴็น̴แร̴ง̴บ̴ัน̴ด̴าล̴ใจ̴ค̴ร̴ับ̴ ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ค̴ุณ̴น̴ท̴ี ท̴ิพ̴ย̴์ท̴ุ่ง̴ท̴อ̴ง̴ ท̴ี่ม̴าแบ̴่ง̴ป̴ัน̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆให̴้ก̴ับ̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ช̴าว̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ค̴ร̴ับ̴

ก̴อ̴ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ท̴ี่ม̴า r-sim100.com  เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ เพ̴จ̴ส̴าย̴บ̴ุญ̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.