ห̴ว̴าน̴จ̴น̴ม̴ด̴ก̴ึ้น̴ น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ส̴่ง̴ส̴าย̴ต̴าห̴ว̴าน̴ก̴ัน̴ก̴ล̴าง̴ห̴้อ̴ง̴

ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ก̴อ̴ง̴ใน̴ว̴ัย̴เร̴ีย̴น̴ย̴่อ̴ม̴น̴่าร̴ัก̴เส̴ม̴อ̴แล̴ะเป̴็น̴ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ม̴ี่ไร̴้เด̴ีย̴ง̴ส̴าม̴าก̴ แต̴่บ̴าง̴ค̴ร̴ั้ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ใน̴ว̴ัย̴เร̴ีย̴น̴ก̴็ห̴ว̴าน̴จ̴น̴ไม̴่แค̴ร̴์ส̴าย̴ต̴าค̴น̴อ̴ื่น̴แต̴่ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴…

แม̴่ค̴้าน̴ั่ง̴เห̴ง̴า ก̴ล̴้ว̴ย̴ห̴ว̴ี 5 บ̴าท̴ย̴ัง̴ไม̴่ม̴ีค̴น̴ซ̴ื้อ̴

ว̴ัน̴ท̴ี่ 23 ม̴ี.ค̴.2565 ท̴ี่ต̴ล̴าด̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ส̴ุว̴พ̴ัน̴ธ̴ุ์ อ̴.เม̴ือ̴ง̴ จ̴.อ̴่าง̴ท̴อ̴ง̴ ผ̴ู้ส̴ื่อ̴ก̴่าว̴ร̴าย̴ง̴าน̴ แม̴่ค̴้าค̴ร̴ว̴ญ̴ก̴ล̴้ว̴ย̴น̴้ำห̴ว̴้าม̴ะล̴ิอ̴่อ̴ง̴ร̴าค̴าถ̴ูก̴ม̴าก̴…

ล̴าอ̴อ̴ก̴ค̴ร̴ู ม̴ิต̴ิให̴ม̴่ ก̴ับ̴โป̴ส̴เต̴อ̴ร̴์ค̴ำค̴ม̴ส̴ุด̴พ̴ีค̴ ก̴ย̴ี้ก̴าร̴ศ̴ึก̴ษ̴าไท̴ย̴ต̴ร̴ง̴จ̴ุด̴…

ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴่ะ ท̴่าน̴ผ̴ู้อ̴่าน̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴ ได̴้ม̴าพ̴บ̴เจ̴อ̴ก̴ัน̴อ̴ีก̴แล̴ัว̴ ก̴ับ̴แอ̴ด̴ม̴ิน̴แล̴ะท̴ีม̴ง̴าน̴เพ̴จ̴ส̴าย̴บ̴ุญ̴ เร̴าจ̴ะค̴อ̴ย̴น̴ำเส̴น̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆ…

น̴้อ̴ง̴ใบ̴ก̴้าว̴เด̴็ก̴ย̴อ̴ด̴ก̴ต̴ัญ̴ญ̴ู ล̴ำบ̴ าก̴ถ̴ึง̴ต̴้อ̴ง̴ท̴น̴ ย̴ าก̴จ̴น̴จ̴ึง̴ต̴้อ̴ง̴ส̴ู้…

ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴่ะ ท̴่าน̴ผ̴ู้อ̴่าน̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴ ได̴้ม̴าพ̴บ̴เจ̴อ̴ก̴ัน̴อ̴ีก̴แล̴ัว̴ ก̴ับ̴แอ̴ด̴ม̴ิน̴แล̴ะท̴ีม̴ง̴าน̴เพ̴จ̴ส̴าย̴บ̴ุญ̴ เร̴าจ̴ะค̴อ̴ย̴น̴ำเส̴น̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆ…

ค̴ุณ̴พ̴่อ̴ไม̴่ม̴ีเง̴ิ น̴ซ̴ื้อ̴ก̴ร̴ะเป̴๋าให̴้ล̴ูก̴ น̴ำเช̴ือ̴ก̴ฟ̴าง̴ม̴าส̴าน̴เป̴็น̴ก̴ร̴ะเป̴๋าแท̴น̴

ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴่ะ ท̴่าน̴ผ̴ู้อ̴่าน̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴ ได̴้ม̴าพ̴บ̴เจ̴อ̴ก̴ัน̴อ̴ีก̴แล̴ัว̴ ก̴ับ̴แอ̴ด̴ม̴ิน̴แล̴ะท̴ีม̴ง̴าน̴เพ̴จ̴ส̴าย̴บ̴ุญ̴ เร̴าจ̴ะค̴อ̴ย̴น̴ำเส̴น̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆ…

ช̴ี ว̴ิ ต̴ส̴ุด̴ต̴้อ̴ง̴ส̴ู้ น̴ร̴.ห̴ญ̴ิง̴ม̴.5 พ̴่อ̴แม̴่ จ̴าก̴ไป̴ อ̴าศ̴ัย̴บ̴้าน̴ ผ̴ุ พ̴ั ง̴…

ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴่ะ ท̴่าน̴ผ̴ู้อ̴่าน̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴ ได̴้ม̴าพ̴บ̴เจ̴อ̴ก̴ัน̴อ̴ีก̴แล̴ัว̴ ก̴ับ̴แอ̴ด̴ม̴ิน̴แล̴ะท̴ีม̴ง̴าน̴เพ̴จ̴ส̴าย̴บ̴ุญ̴ เร̴าจ̴ะค̴อ̴ย̴น̴ำเส̴น̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆ…

ค̴ุณ̴น̴ท̴ี ท̴ิพ̴ย̴์ท̴ุ่ง̴ท̴อ̴ง̴ ย̴ อ̴ ด̴น̴ั ก̴ส̴ู้ ห̴น̴ุ่ม̴อ̴ั ม̴พ̴ าต̴ค̴ร̴ึ่ง̴ซ̴ี ก̴…

ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴่ะ ท̴่าน̴ผ̴ู้อ̴่าน̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴ ได̴้ม̴าพ̴บ̴เจ̴อ̴ก̴ัน̴อ̴ีก̴แล̴ัว̴ ก̴ับ̴แอ̴ด̴ม̴ิน̴แล̴ะท̴ีม̴ง̴าน̴เพ̴จ̴ส̴าย̴บ̴ุญ̴ เร̴าจ̴ะค̴อ̴ย̴น̴ำเส̴น̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆ…

ไท̴ด̴์ก̴าน̴ร̴ับ̴ภ̴าร̴ก̴ิจ̴ด̴ำน̴้ำห̴าห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ผ̴้าแต̴ง̴โม̴…

ว̴ัน̴ท̴ี่ 22 ม̴ี.ค̴. 65 น̴าย̴ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ส̴ุก̴ส̴ิน̴ธ̴าร̴าน̴น̴ท̴์ ห̴ร̴ือ̴ ส̴.ส̴.เต̴้ ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ พ̴ร̴้อ̴ม̴ด̴้ว̴ย̴ น̴.ส̴.ภ̴ค̴อ̴ร̴ ช̴ีว̴าน̴ัน̴ท̴์ ร̴อ̴ง̴ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ฯ…

“พ̴ุฒ̴ิ-จ̴ุ๋ย̴” ได̴้ฤก̴ษ̴์ด̴ีท̴ำบ̴ุญ̴บ̴้าน̴ ห̴ล̴ัง̴เจ̴อ̴ด̴ร̴าม̴่า ไม̴่ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴อ̴าล̴ัย̴…

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าล̴่าส̴ุด̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ “พ̴ุฒ̴ิ-จ̴ุ๋ย̴” ได̴้ฤก̴ษ̴์ด̴ีท̴ำบ̴ุญ̴บ̴้าน̴ อ̴ย̴่าง̴ย̴ิ่ง̴ให̴ญ̴่ ส̴ม̴ฐ̴าน̴ะ ห̴ล̴ัง̴เจ̴อ̴ด̴ร̴าม̴่า ไม̴่ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴อ̴าล̴ัย̴ “แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าร̴้อ̴น̴ร̴ะอ̴ุใน̴โล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์…

อ̴ั๋น̴ ภ̴ูว̴น̴าท̴ ป̴าด̴เห̴ง̴ื่อ̴ เห̴็น̴ค̴่าเท̴อ̴ม̴อ̴น̴ุบ̴าล̴ 2 ก̴อ̴ง̴ น̴้อ̴ง̴พ̴อ̴ล̴…

อ̴ั๋น̴ ภ̴ูว̴น̴าท̴ ป̴าด̴เห̴ง̴ื่อ̴ ห̴ล̴ัง̴เห̴็น̴ค̴่าเท̴อ̴ม̴อ̴น̴ุบ̴าล̴ 2 ก̴อ̴ง̴ น̴้อ̴ง̴พ̴อ̴ล̴ ล̴ูก̴ช̴าย̴ค̴น̴โต̴ โอ̴ด̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ต̴้อ̴ง̴ก̴าย̴น̴าฬ̴ิก̴าส̴่ง̴ล̴ูก̴เร̴ีย̴น̴ ห̴ร̴ือ̴ จ̴ะย̴้าย̴ด̴ี เว̴ล̴าน̴ี่ผ̴่าน̴ไป̴ว̴่อ̴ง̴ไว̴จ̴ร̴ิง̴ๆ…