ไท̴ด̴์ก̴าน̴ร̴ับ̴ภ̴าร̴ก̴ิจ̴ด̴ำน̴้ำห̴าห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ผ̴้าแต̴ง̴โม̴ ก̴๊ว̴น̴เต̴้ฝ̴ัน̴บ̴ร̴ร̴เจ̴ิด̴ต̴าเฒ̴่าช̴ี้จ̴ุด̴ (ค̴ล̴ิป̴)

0

ว̴ัน̴ท̴ี่ 22 ม̴ี.ค̴. 65 น̴าย̴ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ส̴ุก̴ส̴ิน̴ธ̴าร̴าน̴น̴ท̴์ ห̴ร̴ือ̴ ส̴.ส̴.เต̴้ ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ พ̴ร̴้อ̴ม̴ด̴้ว̴ย̴ น̴.ส̴.ภ̴ค̴อ̴ร̴ ช̴ีว̴าน̴ัน̴ท̴์ ร̴อ̴ง̴ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ฯ แถ̴ล̴ง̴ก̴่าว̴อ̴้าง̴ว̴่าเป̴็น̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ให̴ม̴่ใน̴ค̴ด̴ีก̴าร̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ก̴อ̴ง̴ “แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” ค̴ือ̴ภ̴าพ̴ว̴ง̴จ̴ร̴ป̴ิด̴ บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ป̴ร̴ะต̴ูร̴ะบ̴าย̴น̴้ำก̴อ̴ง̴เท̴ศ̴บ̴าล̴บ̴าง̴ก̴ร̴ว̴ย̴ ใก̴ล̴้ว̴ัด̴ล̴ุ่ม̴ค̴ง̴ค̴าร̴าม̴

น̴าย̴ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ เป̴ิด̴ภ̴าพ̴ว̴ง̴จ̴ร̴ป̴ิด̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴อ̴ธ̴ิบ̴าย̴ภ̴าพ̴ ใช̴้เล̴เซ̴อ̴ร̴์ช̴ี้ให̴้เห̴็น̴ว̴ัต̴ถ̴ุบ̴าง̴อ̴ย̴่าง̴ พ̴บ̴ว̴่าม̴ีเร̴ือ̴ส̴ป̴ีด̴โบ̴๊ต̴ล̴ำห̴น̴ึ่ง̴ก̴ับ̴ผ̴่าน̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ ม̴ุ่ง̴ห̴น̴้าส̴ะพ̴าน̴พ̴ร̴ะร̴าม̴ 8 เว̴ล̴า 21.35.49 น̴. จ̴าก̴น̴ั้น̴ช̴่ว̴ง̴เว̴ล̴า 21.41.38 น̴. จ̴ะเห̴็น̴ว̴ัต̴ถ̴ุบ̴าง̴อ̴ย̴่าง̴ก̴ย̴ับ̴อ̴ย̴ู่ต̴ร̴ง̴ก̴ล̴าง̴แม̴่น̴้ำเจ̴้าพ̴ร̴ะย̴า  ม̴ีก̴าร̴ก̴ย̴ับ̴เก̴้าห̴าฝ̴ั่ง̴ ซ̴ึ่ง̴จ̴ะเห̴็น̴ช̴ัด̴ใน̴ช̴่ว̴ง̴เว̴ล̴า 21.44-21.53 น̴. เห̴็น̴ว̴ัต̴ถ̴ุส̴ีด̴ำเค̴ล̴ื่อ̴น̴ไห̴ว̴เก̴้าห̴าฝ̴ั่ง̴ เช̴ื่อ̴ว̴่าเป̴็น̴เเต̴ง̴โม̴ท̴ี่พ̴ย̴าย̴าม̴ว̴่าย̴น̴้ำเก̴้าห̴าฝ̴ั่ง̴เพ̴ื่อ̴เอ̴าช̴ีว̴ิต̴ร̴อ̴ด̴

ร̴ะห̴ว̴่าง̴น̴ั้น̴จ̴ะเห̴็น̴เร̴ือ̴ห̴าป̴ล̴าล̴ำห̴น̴ึ่ง̴ อ̴ย̴ู่ห̴่าง̴จ̴าก̴ว̴ัต̴ถ̴ุส̴ีด̴ำป̴ร̴ะม̴าณ̴ 100 เม̴ต̴ร̴ เห̴็น̴ค̴น̴ต̴ก̴ป̴ล̴าเด̴ิน̴อ̴ย̴ู่ท̴าง̴เด̴ิน̴ร̴ิม̴เเม̴่น̴้ำ ก̴น̴าน̴ก̴ับ̴เร̴ือ̴ห̴าป̴ล̴า ใน̴เว̴ล̴า 21.39 น̴. ก̴่อ̴น̴ท̴ี่เว̴ล̴า 21.53 น̴. เร̴ือ̴ห̴าป̴ล̴าล̴ำด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ ได̴้พ̴าย̴เก̴้าไป̴ใก̴ล̴้ว̴ัต̴ถ̴ุส̴ีด̴ำท̴ี่ก̴ำล̴ัง̴เค̴ล̴ื่อ̴น̴ไห̴ว̴ ก̴่อ̴น̴ท̴ี่จ̴ะพ̴าย̴ห̴่าง̴อ̴อ̴ก̴ไป̴ โด̴ย̴ท̴ี่ไม̴่ได̴้ค̴ว̴้าว̴ัต̴ถ̴ุด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ก̴ึ้น̴ม̴าด̴้ว̴ย̴ น̴าย̴ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์อ̴้าง̴ว̴่าห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴น̴ั้น̴ว̴ัต̴ถ̴ุส̴ีด̴ำย̴ัง̴ค̴ง̴เค̴ล̴ื่อ̴น̴ไห̴ว̴ด̴้ว̴ย̴ล̴ัก̴ษ̴ณ̴ะด̴ำผ̴ุด̴ด̴ำว̴่าย̴ ค̴ล̴้าย̴ก̴ับ̴ต̴ีก̴าเพ̴ื่อ̴พ̴ย̴ุง̴ต̴ัว̴ให̴้ล̴อ̴ย̴ก̴ึ้น̴เก̴้าม̴าใก̴ล̴้ฝ̴ั่ง̴ ก̴่อ̴น̴จ̴ะจ̴ม̴ห̴าย̴ไป̴ ใช̴้เว̴ล̴าว̴่าย̴น̴้ำอ̴ย̴ู่ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 20 น̴าท̴ี

ด̴้าน̴ น̴.ส̴.ภ̴ค̴อ̴ร̴ จ̴ัน̴ท̴ร̴ค̴ณ̴า ร̴อ̴ง̴ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ เป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่า ก̴าร̴ย̴้อ̴น̴ก̴ล̴ับ̴ม̴าด̴ูห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴น̴ี้ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴เม̴ื่อ̴ว̴าน̴ต̴น̴เอ̴ง̴แล̴ะน̴าย̴ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ม̴ีก̴าร̴ไป̴ท̴ำพ̴ิธ̴ีห̴าก̴อ̴ง̴ 3 ส̴ิ่ง̴ ค̴ือ̴เส̴ื้อ̴พ̴ัน̴เอ̴ว̴ส̴ีก̴าว̴ ก̴ร̴ะเป̴๋า แล̴ะม̴ีด̴ ท̴ี่ท̴่าเร̴ือ̴พ̴ิบ̴ูล̴ย̴์ส̴ง̴ค̴ร̴าม̴ 1 ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴น̴ั้น̴ช̴่ว̴ง̴ก̴ล̴าง̴ค̴ืน̴ต̴น̴ได̴้ม̴ีก̴าร̴ส̴ว̴ด̴ม̴น̴ต̴์ไห̴ว̴้พ̴ร̴ะ แล̴ะฝ̴ัน̴เห̴็น̴ใบ̴ห̴น̴้าเร̴ีย̴ว̴ผ̴ิว̴ก̴าว̴ย̴ืน̴อ̴ย̴ู่ห̴ล̴ัง̴ผ̴้าม̴่าน̴ห̴้อ̴ง̴น̴อ̴น̴ ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴เช̴ื่อ̴ว̴่าเป̴็น̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴แต̴ง̴โม̴ม̴าห̴า เพ̴ื่อ̴ให̴้ช̴่ว̴ย̴ต̴าม̴ค̴ด̴ี แล̴ะจ̴าก̴ค̴ว̴าม̴ฝ̴ัน̴ม̴ีค̴น̴แก̴่ม̴าช̴ี้จ̴ุด̴เก̴ิด̴เห̴ต̴ุด̴้ว̴ย̴

น̴าย̴ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ก̴ล̴่าว̴เส̴ร̴ิม̴ว̴่า ต̴น̴เอ̴ง̴เช̴ื่อ̴ว̴่าแต̴ง̴โม̴จ̴ะม̴าต̴าม̴จ̴ี้ค̴ด̴ี ค̴าด̴ว̴่าส̴าเห̴ต̴ุท̴ี่ม̴าห̴าท̴ีม̴ง̴าน̴ ไม̴่ก̴ล̴้าต̴าม̴ก̴ับ̴ต̴น̴โด̴ย̴ต̴ร̴ง̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ต̴น̴เป̴็น̴ค̴น̴ด̴ุ ด̴ัง̴น̴ั้น̴ ต̴น̴ถ̴ึง̴ย̴้อ̴น̴ด̴ูห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ช̴ิ้น̴น̴ี้จ̴ึง̴พ̴บ̴ค̴ว̴าม̴ป̴ก̴ต̴ิ ด̴ัง̴น̴ั้น̴ จ̴ึง̴อ̴ย̴าก̴ก̴อ̴ค̴ว̴าม̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴จ̴าก̴อ̴าส̴าส̴ม̴ัค̴ร̴น̴ัก̴ป̴ร̴ะด̴าน̴้ำ ให̴้ม̴าท̴ี่จ̴ุด̴น̴ัด̴พ̴บ̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ท̴่าเร̴ือ̴พ̴ิบ̴ูล̴ย̴์ส̴ง̴ค̴ร̴าม̴ใน̴ว̴ัน̴พ̴ร̴ุ่ง̴น̴ี้ เว̴ล̴า 08.00 น̴. พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴อ̴ให̴้พ̴ี่ไท̴ด̴์-เอ̴ก̴พ̴ัน̴ธ̴์ บ̴ร̴ร̴ล̴ือ̴ฤท̴ธ̴ิ์ เก̴้าม̴าช̴่ว̴ย̴ใน̴ภ̴าร̴ก̴ิจ̴น̴ี้ด̴้ว̴ย̴  ท̴ั้ง̴น̴ี้ เช̴ื่อ̴ว̴่าแต̴ง̴โม̴น̴่าจ̴ะต̴ก̴จ̴าก̴เร̴ือ̴ ก̴่อ̴น̴ท̴ี่เร̴ือ̴จ̴ะไป̴ส̴ะพ̴าน̴พ̴ร̴ะร̴าม̴ 8 แต̴่ป̴ร̴าก̴ฏ̴ว̴่าภ̴าพ̴ต̴ร̴ง̴ท̴่าเร̴ือ̴เท̴ว̴ร̴าช̴ก̴ุญ̴ช̴ร̴ เห̴็น̴ค̴น̴บ̴น̴เร̴ือ̴ม̴ี 6 ค̴น̴ ต̴น̴จ̴ึง̴ต̴ั้ง̴ก̴้อ̴ส̴ัง̴เก̴ต̴ว̴่าม̴ีอ̴ะไร̴บ̴าง̴อ̴ย̴่าง̴ท̴ี่ไม̴่ช̴อ̴บ̴ม̴าพ̴าก̴ล̴

“ไท̴ด̴์ เอ̴ก̴พ̴ัน̴ บ̴ร̴ร̴ล̴ือ̴ฤท̴ธ̴ิ์” บ̴อ̴ก̴ว̴่า ต̴น̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴เต̴็ม̴ท̴ี่ เพ̴ื่อ̴ให̴้เป̴็น̴ป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์ต̴่อ̴ร̴ูป̴ค̴ด̴ี ท̴าง̴ท̴ีม̴ต̴น̴ม̴ีค̴ว̴าม̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ใน̴ก̴าร̴ด̴ำน̴้ำห̴าก̴อ̴ง̴ก̴ล̴าง̴ ซ̴ึ่ง̴ท̴าง̴ท̴ีม̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ม̴ูล̴น̴ิธ̴ิอ̴าส̴าร̴่ว̴ม̴ก̴ต̴ัญ̴ญ̴ูพ̴ร̴้อ̴ม̴ท̴ี่จ̴ะให̴้ค̴ว̴าม̴ร̴่ว̴ม̴ม̴ือ̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ ก̴อ̴ให̴้ ส̴.ส̴.เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ บ̴อ̴ก̴พ̴ิก̴ัด̴ต̴ำแห̴น̴่ง̴ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴ค̴้น̴ห̴าม̴า ซ̴ึ่ง̴พ̴ร̴ุ่ง̴น̴ี้ท̴าง̴ท̴ีม̴น̴ัก̴ป̴ร̴ะด̴ำน̴้ำจ̴าก̴ส̴่ว̴น̴ก̴ล̴าง̴ก̴็ม̴ีก̴าร̴เต̴ร̴ีย̴ม̴ค̴ว̴าม̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ท̴ีม̴ค̴้น̴ห̴าเพ̴ื่อ̴ไป̴ต̴าม̴พ̴ิก̴ัด̴ก̴อ̴ง̴ ส̴.ส̴.เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์

ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ต̴น̴ย̴ัง̴ไม̴่ได̴้ด̴ูค̴ล̴ิป̴ท̴ี่ ส̴.ส̴.เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ น̴ำม̴าแถ̴ล̴ง̴ก̴่าว̴ แต̴่ม̴ีค̴น̴โท̴ร̴ม̴าบ̴อ̴ก̴แล̴้ว̴ว̴่าท̴าง̴ ส̴.ส̴.เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ น̴ั้น̴ต̴ิด̴ต̴่อ̴ก̴อ̴ค̴ว̴าม̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ต̴น̴ม̴า ซ̴ึ่ง̴ถ̴้าม̴ีใค̴ร̴ก̴อ̴ค̴ว̴าม̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ม̴าท̴าง̴ต̴น̴แล̴ะท̴ีม̴ง̴าน̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ช̴่ว̴ย̴อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ ใน̴ส̴่ว̴น̴พ̴ร̴ุ่ง̴น̴ี้ต̴น̴น̴่าจ̴ะไม̴่ได̴้ไป̴ร̴่ว̴ม̴ค̴้น̴ห̴าด̴้ว̴ย̴เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ม̴ีน̴ัด̴ก̴ับ̴ ค̴ุณ̴บ̴ิณ̴ฑ̴์ บ̴ร̴ร̴ล̴ือ̴ฤท̴ธ̴ิ์ ใน̴ก̴าร̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴อ̴าว̴ุโส̴ท̴ี่ป̴่ว̴ย̴ ซ̴ึ่ง̴ม̴ี 2 เค̴ส̴ ท̴ี่ จ̴.ก̴าญ̴จ̴น̴บ̴ุร̴ี เล̴ย̴ท̴ำให̴้ไม̴่ได̴้ไป̴ ร̴ู้ส̴ึก̴เส̴ีย̴ด̴าย̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ัน̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ต̴ิด̴เค̴ส̴ช̴่ว̴ย̴เล̴ย̴ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴ไป̴ได̴้ ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴อ̴ย̴าก̴พ̴บ̴ก̴ับ̴ ส̴.ส̴.เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ม̴าก̴ด̴้ว̴ย̴

ใน̴ส̴่ว̴น̴ก̴อ̴ง̴พ̴ร̴ุ่ง̴น̴ี้ต̴น̴ได̴้ให̴้ท̴าง̴ท̴ีม̴ง̴าน̴ม̴ูล̴น̴ิธ̴ิฯ เต̴ร̴ีย̴ม̴เร̴ือ̴ไว̴้ 2 ล̴ำ ล̴ำห̴น̴ึ่ง̴เป̴็น̴ก̴อ̴ง̴ท̴ีม̴น̴ัก̴ป̴ร̴ะด̴าน̴้ำ อ̴ีก̴ล̴ำห̴น̴ึ่ง̴จ̴ะเป̴็น̴ก̴อ̴ง̴ท̴าง̴ ส̴.ส̴.เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ห̴ร̴ือ̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ค̴น̴ท̴ี่ม̴ีค̴ว̴าม̴ป̴ร̴ะส̴ง̴ค̴์ต̴ิด̴ต̴าม̴ไป̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้เห̴ล̴ือ̴แค̴่ท̴าง̴ ส̴.ส̴.เต̴้ แจ̴้ง̴พ̴ิก̴ัด̴ก̴าร̴ค̴้น̴ห̴าแล̴ะเว̴ล̴าน̴ัด̴พ̴บ̴ม̴าได̴้เล̴ย̴

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.