ร̴ัก̴ล̴่ม̴อ̴ีก̴ค̴ู่ น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ เล̴ิก̴แฟ̴น̴ห̴น̴ุ่ม̴ ป̴ร̴ะก̴าศ̴ล̴ด̴ส̴ถ̴าน̴ะเห̴ล̴ือ̴แค̴่พ̴ี่น̴้อ̴ง̴

0

ร̴ัก̴ล̴่ม̴อ̴ีก̴ค̴ู่ น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ “ช̴ิง̴ช̴ิง̴ ค̴ร̴ิษ̴ฐ̴า” ป̴ร̴ะก̴าศ̴ล̴ด̴ส̴ถ̴าน̴ะแฟ̴น̴ห̴น̴ุ่ม̴ “น̴ัท̴ อ̴ต̴ิร̴ุจ̴” ก̴ล̴ับ̴ไป̴ใช̴้ค̴ำว̴่าเพ̴ื่อ̴น̴แล̴ะพ̴ี่น̴้อ̴ง̴เห̴ม̴ือ̴น̴เด̴ิม̴

เม̴ื่อ̴ช̴่ว̴ง̴ป̴ล̴าย̴ป̴ี 2563 น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ห̴น̴ุ่ม̴ น̴ัท̴ อ̴ต̴ิร̴ุจ̴ ท̴ี่เอ̴าช̴น̴ะใจ̴น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ร̴ุ่น̴น̴้อ̴ง̴ ช̴ิง̴ช̴ิง̴ ค̴ร̴ิษ̴ฐ̴า จ̴น̴เป̴ิด̴ใจ̴เล̴ื่อ̴น̴ส̴ถ̴าน̴ะพ̴ี่ช̴าย̴ค̴น̴ส̴น̴ิท̴ม̴าเป̴็น̴แฟ̴น̴ ค̴ร̴ั้ง̴น̴ั้น̴เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴โล̴ก̴เป̴็น̴ส̴ีช̴ม̴พ̴ูจ̴ร̴ิง̴ๆ แต̴่ล̴่าส̴ุด̴ใน̴อ̴ิน̴ส̴ต̴าแก̴ร̴ม̴ก̴อ̴ง̴ส̴าว̴ ช̴ิง̴ช̴ิง̴ ก̴ล̴ับ̴ด̴ูไร̴้เง̴าร̴ูป̴ค̴ู่แฟ̴น̴ห̴น̴ุ่ม̴ จ̴น̴ท̴ำให̴้แฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ต̴่าง̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ใน̴ค̴̴ว̴̴า̴ม̴̴ส̴̴ั̴ม̴̴พ̴̴ั̴น̴̴ธ̴̴์̴

ร̴ัก̴ล̴่ม̴อ̴ีก̴ค̴ู่ น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ ป̴ร̴ะก̴าศ̴ล̴ด̴ส̴ถ̴าน̴ะแฟ̴น̴ห̴น̴ุ่ม̴เห̴ล̴ือ̴เพ̴ีย̴ง̴แค̴่พ̴ี่น̴้อ̴ง̴

โด̴ย̴ล̴่าส̴ุด̴ ช̴ิง̴ช̴ิง̴ ค̴ร̴ิษ̴ฐ̴า ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าเป̴ิด̴ใจ̴ว̴่า ต̴อ̴น̴น̴ี้ก̴ล̴ับ̴ม̴าใช̴้ส̴ถ̴าน̴ะโส̴ด̴ไม̴่ได̴้ค̴ุย̴ก̴ับ̴น̴ัท̴ใน̴ส̴ถ̴าน̴ะแฟ̴น̴ม̴าพ̴ัก̴ให̴ญ̴่แล̴้ว̴ ก̴อ̴ล̴ด̴ส̴ถ̴าน̴ะก̴ล̴ับ̴ไป̴ใช̴้ค̴ำว̴่าเพ̴ื่อ̴น̴แล̴ะพ̴ี่น̴้อ̴ง̴เห̴ม̴ือ̴น̴เด̴ิม̴

ร̴ัก̴ล̴่ม̴อ̴ีก̴ค̴ู่ น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ ป̴ร̴ะก̴าศ̴ล̴ด̴ส̴ถ̴าน̴ะแฟ̴น̴ห̴น̴ุ่ม̴เห̴ล̴ือ̴เพ̴ีย̴ง̴แค̴่พ̴ี่น̴้อ̴ง̴

ส̴าว̴ช̴ิง̴ช̴ิง̴ ย̴ัง̴ร̴ะบ̴ุอ̴ีก̴ว̴่า ไม̴่ได̴้แฮ̴ป̴ป̴ี้เท̴่าไห̴ร̴่แต̴่ก̴็โอ̴เค̴ก̴ึ้น̴แล̴้ว̴ค̴่ะ ท̴ุก̴ว̴ัน̴น̴ี้ก̴็ย̴ัง̴เป̴็น̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ท̴ี่ย̴ัง̴ต̴ิด̴ต̴่อ̴ก̴ัน̴อ̴ย̴ู่ย̴ัง̴ม̴ีค̴ุย̴ๆก̴ัน̴บ̴้าง̴ ส̴ถ̴าน̴ะห̴ัว̴ใจ̴ก̴็ไม̴่ได̴้ป̴ิด̴ไม̴่ได̴้เป̴ิด̴ถ̴้าม̴ีเก̴้าม̴าก̴็โอ̴เค̴ แต̴่ต̴อ̴น̴น̴ี้เร̴่ง̴ท̴ำง̴าน̴ เร̴่ง̴ป̴ิด̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ล̴ะค̴ร̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ุ้ง̴เส̴น̴่ห̴าอ̴ย̴ู่ด̴้ว̴ย̴

ร̴ัก̴ล̴่ม̴อ̴ีก̴ค̴ู่ น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ ป̴ร̴ะก̴าศ̴ล̴ด̴ส̴ถ̴าน̴ะแฟ̴น̴ห̴น̴ุ่ม̴เห̴ล̴ือ̴เพ̴ีย̴ง̴แค̴่พ̴ี่น̴้อ̴ง̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ IG : kkharittha

Leave A Reply

Your email address will not be published.