เต̴ร̴ีย̴ม̴แถ̴ล̴ง̴จ̴ุด̴พ̴บ̴ แต̴ง̴โม̴ ล̴อ̴ย̴ค̴อ̴ก̴้าม̴เจ̴้าพ̴ร̴ะย̴า.

0

เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 22 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 2565 ส̴.ส̴.เต̴้ น̴าย̴ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ส̴ุก̴ส̴ิน̴ธ̴าร̴าน̴น̴ท̴์ ส̴.ส̴.บ̴ัญ̴ช̴ีร̴าย̴ช̴ื่อ̴ แล̴ะห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ โพ̴ส̴ต̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ผ̴่าน̴เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ว̴่า แถ̴ล̴ง̴ก̴่าว̴ จ̴ุด̴พ̴บ̴ น̴้อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ ก̴่อ̴น̴จ̴ะไม̴่ม̴ีช̴ีว̴ิต̴ ก̴ณ̴ะล̴อ̴ย̴ค̴อ̴ก̴้าม̴เจ̴้าพ̴ร̴ะย̴าเก̴้าฝ̴ั่ง̴ ไร̴้ค̴น̴ช̴่ว̴ย̴ พ̴บ̴โด̴ย̴ น̴.ส̴.ภ̴ค̴อ̴ร̴ จ̴ัน̴ท̴ร̴ค̴ณ̴า (ช̴ีว̴าน̴ัน̴ท̴์) ร̴อ̴ง̴ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ บ̴ุต̴ร̴ส̴าว̴ พ̴.ต̴.ท̴.บ̴ุญ̴ย̴ิ่ง̴ จ̴ัน̴ท̴ร̴ค̴ณ̴า (อ̴ด̴ีต̴ส̴าร̴ว̴ัต̴ร̴ให̴ญ̴่ ส̴ภ̴.บ̴าง̴ร̴ะก̴ำ จ̴.พ̴ิษ̴ณ̴ุโล̴ก̴) ก̴ับ̴ น̴าง̴น̴ัย̴น̴า ช̴ีว̴าน̴ัน̴ท̴์ แถ̴ล̴ง̴ เว̴ล̴า 13.00 น̴. 22 ม̴ี.ค̴ .2565 ณ̴ โร̴ง̴แร̴ม̴อ̴ัณ̴น̴า น̴าว̴า จ̴.น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี เว̴ล̴า 13.00 น̴.

แล̴ะก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ ส̴.ส̴.เต̴้ ต̴ั้ง̴ก̴้อ̴ส̴ัง̴เก̴ต̴ว̴่า เช̴ื่อ̴ได̴้ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ แต̴ง̴โม̴ด̴ื่ม̴ ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ส̴ุก̴ส̴ิน̴ธ̴าร̴าน̴น̴ท̴์

Leave A Reply

Your email address will not be published.