ห̴̴น̴̴ุ่ม̴̴ ก̴̴ร̴̴ร̴̴ช̴̴ัย̴̴ เผ̴̴ย̴̴ส̴̴าเห̴̴ต̴̴ุ ท̴̴ำไม̴̴ม̴̴ูฟ̴̴อ̴̴อ̴̴น̴̴จ̴̴าก̴̴ก̴̴่าว̴̴ “แต̴̴ง̴̴โม̴̴ น̴̴ิด̴̴า” ไม̴̴่ได̴̴้?

0

ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ค̴น̴ท̴ี่ต̴ิด̴ต̴าม̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า อ̴ย̴่าง̴ใก̴ล̴้ช̴ิด̴ม̴าโด̴ย̴ต̴ล̴อ̴ด̴ ล̴่าส̴ุด̴เจ̴้าต̴ัว̴เผ̴ย̴ส̴าเห̴ต̴ุ ท̴ำไม̴ม̴ูฟ̴อ̴อ̴น̴จ̴าก̴ก̴่าว̴น̴ี้ไม̴่ได̴้?

ก̴าร̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ก̴อ̴ง̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า จ̴าก̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์พ̴ล̴ัด̴ต̴ก̴เร̴ือ̴ส̴ป̴ีด̴โบ̴๊ท̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴อ̴ย̴่าง̴ป̴ร̴ิศ̴น̴าใน̴แม̴่น̴้ำเจ̴้าพ̴ร̴ะย̴า ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ต̴่าง̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ค̴ว̴าม̴ไม̴่ช̴อ̴บ̴ม̴าพ̴าก̴ล̴ก̴อ̴ง̴บ̴ุค̴ค̴ล̴ท̴ั้ง̴ 5 ท̴ี่อ̴ย̴ู่บ̴น̴เร̴ือ̴ก̴่อ̴น̴ น̴อ̴ก̴จ̴าก̴น̴ี้ย̴ัง̴ม̴ีก̴าร̴ผ̴ุด̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ร̴้อ̴น̴ ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ให̴ม̴่ๆก̴ึ้น̴ม̴าอ̴ย̴่าง̴ต̴่อ̴เน̴ื่อ̴ง̴ แม̴้ล̴่าส̴ุด̴จ̴ะม̴ีก̴าร̴ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ศ̴พ̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ถ̴ึง̴ 2 ค̴ร̴ั้ง̴แล̴้ว̴ก̴็ต̴าม̴

ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เผ̴ย̴ส̴าเห̴ต̴ุ ท̴ำไม̴ม̴ูฟ̴อ̴อ̴น̴จ̴าก̴ก̴่าว̴ “แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” ไม̴่ได̴้?

ก̴ณ̴ะท̴ี่ท̴าง̴ด̴้าน̴พ̴ิธ̴ีก̴ร̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴อ̴ย̴่าง̴ ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ ซ̴ึ่ง̴เก̴าะต̴ิด̴ก̴่าว̴ค̴ด̴ีก̴าร̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ป̴ร̴ิศ̴น̴าก̴อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ด̴้ว̴ย̴เช̴่น̴ก̴ัน̴ โด̴ย̴ ห̴น̴ุ่ม̴ ได̴้เป̴ิด̴ใจ̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴แฉ̴ ถ̴ึง̴ก̴าร̴ต̴ิด̴ต̴าม̴ค̴ด̴ีน̴ี้ พ̴ร̴้อ̴ม̴เผ̴ย̴เห̴ต̴ุผ̴ล̴ท̴ี่ต̴น̴น̴ั้น̴ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴ม̴ูฟ̴อ̴อ̴น̴จ̴าก̴ก̴่าว̴น̴ี้ได̴้ โด̴ย̴ร̴ะบ̴ุว̴่า “เค̴ย̴ค̴ิด̴ท̴ี่จ̴ะม̴ูฟ̴อ̴อ̴น̴ จ̴ะไม̴่ท̴ำเร̴ื่อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴แล̴้ว̴ แต̴่ส̴ุด̴ท̴้าย̴ก̴็ท̴ำเก̴ือ̴บ̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ เพ̴ร̴าะม̴ัน̴ม̴ีป̴ร̴ะเด̴็น̴ต̴่อ̴เน̴ื่อ̴ง̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ แล̴ะม̴ัน̴เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่ส̴ัง̴ค̴ม̴อ̴ย̴าก̴ร̴ู้ ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴ค̴น̴ท̴ี่อ̴ย̴ู่ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ ถ̴าม̴ว̴่าม̴ีเย̴อ̴ะไห̴ม̴? ก̴็เส̴ีย̴ก̴ัน̴ไป̴ห̴ล̴าย̴ท̴่าน̴ แต̴่เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ด̴้ว̴ย̴เห̴ต̴ุแบ̴บ̴น̴ี้ ใน̴บ̴้าน̴เร̴าไม̴่ค̴่อ̴ย̴ม̴ี เพ̴ร̴าะฉ̴ะน̴ั้น̴เล̴ย̴ท̴ำให̴้เห̴ม̴ือ̴น̴เป̴็น̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴จ̴ับ̴จ̴้อ̴ง̴ เง̴ื่อ̴น̴ง̴ำก̴็ม̴ีส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴จ̴ะพ̴ูด̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ต̴ั้ง̴แต̴่ว̴ัน̴แร̴ก̴ว̴่า ถ̴้าเร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้เป̴็น̴อ̴ุบ̴ัต̴ิเห̴ต̴ุ ก̴็ต̴้อ̴ง̴ใช̴้ค̴ำว̴่าเป̴็น̴อ̴ุบ̴ัต̴ิเห̴ต̴ุท̴ี่ม̴ีเง̴ื่อ̴น̴ง̴ำ ต̴้อ̴ง̴ใช̴้ค̴ำน̴ี้ ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ม̴ัน̴เก̴ิด̴ก̴ึ้น̴ห̴ม̴ด̴

ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เผ̴ย̴ส̴าเห̴ต̴ุ ท̴ำไม̴ม̴ูฟ̴อ̴อ̴น̴จ̴าก̴ก̴่าว̴ “แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” ไม̴่ได̴้?

ส̴ุด̴ท̴้าย̴เด̴ี๋ย̴ว̴ม̴ัน̴ก̴็จ̴ะเฉ̴ล̴ย̴อ̴อ̴ก̴ม̴าเอ̴ง̴ว̴่าท̴ี่ม̴าท̴ี่ไป̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ไร̴ ต̴้อ̴ง̴ร̴อ̴ให̴้ท̴าง̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴อ̴อ̴ก̴ม̴าค̴ล̴ี่ค̴ล̴าย̴ถ̴ึง̴ป̴ม̴ป̴ร̴ิศ̴น̴าด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ จ̴าก̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴แล̴ะพ̴ย̴าน̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ท̴ี่เก̴ี่ย̴ว̴ก̴้อ̴ง̴ก̴ับ̴ค̴ด̴ีน̴ี้อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴”

ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เผ̴ย̴ส̴าเห̴ต̴ุ ท̴ำไม̴ม̴ูฟ̴อ̴อ̴น̴จ̴าก̴ก̴่าว̴ “แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” ไม̴่ได̴้?

Leave A Reply

Your email address will not be published.