ต̴ิ๊ก̴ บ̴ิ๊ก̴บ̴ร̴าเธ̴อ̴ร̴์ ห̴อ̴บ̴บ̴ุต̴ร̴ส̴าว̴ น̴้อ̴ง̴ว̴ีจ̴ิ เก̴้าเย̴ี่ย̴ม̴ส̴าม̴ีห̴ล̴ัง̴ ห̴น̴ุ่ม̴ ศ̴ร̴ร̴าม̴

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่ถ̴ูก̴พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ก̴ัน̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ เเล̴ะก̴ร̴ะเเส̴ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์อ̴ย̴่าง̴ห̴น̴าห̴ูใน̴โล̴ก̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ เม̴ื่อ̴ น̴าย̴อ̴ัจ̴ฉ̴ร̴ิย̴ะ เร̴ือ̴ง̴ร̴ัต̴น̴พ̴ง̴ศ̴์ ป̴ร̴ะธ̴าน̴ช̴ม̴ร̴ม̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴เห̴ย̴ื่อ̴อ̴าช̴ญ̴าก̴ร̴ร̴ม̴ น̴ั้น̴ได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ผ̴ู้เส̴ีย̴ห̴าย̴ เก̴้าเเจ̴้ง̴จ̴ับ̴ ส̴าว̴ต̴ิ๊ก̴ บ̴ิ๊ก̴บ̴ร̴าเธ̴อ̴ร̴์ ภ̴ร̴ร̴ย̴าพ̴ร̴ะเอ̴ก̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴อ̴ย̴่าง̴ ห̴น̴ุ่ม̴ ศ̴ร̴ร̴าม̴ เท̴พ̴พ̴ิท̴ัก̴ษ̴์ ท̴ี่ส̴น̴.ห̴ัว̴ห̴ม̴าก̴ ใน̴ค̴ด̴ีฉ̴้อ̴โก̴ง̴ห̴น̴้าก̴าก̴อ̴น̴าม̴ัย̴ .

โด̴ย̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ ห̴น̴ุ่ม̴ ศ̴ร̴ร̴าม̴ น̴ั้น̴ก̴็ท̴น̴ไม̴่ไห̴ว̴ ได̴้อ̴อ̴ก̴โร̴ง̴ช̴ี้เเจ̴ง̴แท̴น̴เม̴ีย̴ ต̴ิ๊ก̴ บ̴ิ๊ก̴บ̴ร̴าเธ̴อ̴ร̴์ ห̴ล̴ัง̴โด̴น̴ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์อ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ัก̴ ป̴ม̴โก̴ง̴เง̴ิน̴ค̴่าห̴น̴้าก̴าก̴อ̴น̴าม̴ัย̴ 9 เเส̴น̴บ̴าท̴ ซ̴ึ่ง̴ ห̴น̴ุ่ม̴ ศ̴ร̴ร̴าม̴ น̴ั้น̴ก̴็ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าไล̴ฟ̴์ส̴ด̴ผ̴่าน̴ท̴าง̴อ̴ิน̴ส̴ต̴ร̴าเเก̴ร̴ม̴ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ ถ̴ึง̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ท̴ี่เก̴ิด̴ก̴ึ้น̴ว̴่า ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ต̴น̴เอ̴ง̴แล̴ะ ส̴าว̴ต̴ิ๊ก̴ เต̴ร̴ีย̴ม̴จ̴ะท̴ำธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ห̴น̴้าก̴าก̴อ̴น̴าม̴ัย̴ แต̴่ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ท̴าง̴ภ̴าค̴ร̴ัฐ̴ได̴้ป̴ร̴ะก̴าศ̴ว̴่า ห̴น̴้าก̴าก̴อ̴น̴าม̴ัย̴เป̴็น̴ส̴ิน̴ค̴้าท̴ี่ค̴ว̴บ̴ค̴ุม̴ภ̴าย̴ใต̴้ก̴ฎ̴ห̴ม̴าย̴ จ̴ึง̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ไม̴่ท̴ำธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ต̴่อ̴

โด̴ย̴ต̴น̴เอ̴ง̴เเล̴ะภ̴ร̴ร̴ย̴า ย̴อ̴ม̴เส̴ีย̴เง̴ิน̴ม̴ัด̴จ̴ำน̴ว̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ แล̴ะเง̴ิน̴ท̴ี่ส̴ั่ง̴ส̴ิน̴ค̴้าไป̴ล̴่ว̴ง̴ห̴น̴้าก̴็ย̴อ̴ม̴เส̴ีย̴ไป̴เล̴ย̴ ซ̴ึ่ง̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ภ̴ร̴ร̴ย̴าน̴ั้น̴ก̴็ได̴้พ̴ย̴าย̴าม̴ต̴ิด̴ต̴่อ̴ผ̴ู้เส̴ีย̴ห̴าย̴ เพ̴ื่อ̴ค̴ืน̴เง̴ิน̴ม̴ัด̴จ̴ำ จ̴ำน̴ว̴น̴ 9 แส̴น̴บ̴าท̴ให̴้เเล̴้ว̴ แต̴่ก̴ล̴ับ̴ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴ร̴ับ̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์น̴ั่น̴เอ̴ง̴

ต̴่อ̴ม̴า ส̴าว̴ต̴ิ๊ก̴ ได̴้เป̴ิด̴อ̴ก̴เค̴ล̴ีย̴ร̴์ผ̴่าน̴ท̴าง̴เพ̴จ̴ด̴ัง̴ ต̴ิ๊ก̴ บ̴ิ๊ก̴บ̴ร̴าเธ̴อ̴ร̴์ โด̴ย̴เธ̴อ̴น̴ั้น̴ได̴้ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ว̴่าห̴ย̴่าจ̴ร̴ิง̴ก̴ับ̴ส̴าม̴ี ห̴น̴ุ่ม̴ศ̴ร̴ร̴าม̴แต̴่ไม̴่ได̴้ห̴ย̴่าเพ̴ร̴าะไม̴่ร̴ัก̴ก̴ัน̴แล̴้ว̴ เพ̴ีย̴ง̴แค̴่ห̴ย̴่าแก̴้เค̴ล̴็ด̴เท̴่าน̴ั้น̴ซ̴ึ่ง̴ ส̴าว̴ต̴ิ๊ก̴ ส̴าเห̴ต̴ุเพ̴ร̴าะเป̴็น̴ก̴าร̴แก̴้เค̴ล̴็ด̴เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ม̴ีพ̴ร̴ะท̴่าน̴ท̴ัก̴ม̴าว̴่า ห̴าก̴ห̴ย̴่าก̴ัน̴แล̴้ว̴เร̴ื่อ̴ง̴ไม̴่ด̴ีใน̴ช̴ีว̴ิต̴ท̴ี่ท̴ั้ง̴ค̴ู่เจ̴อ̴อ̴ย̴ู่จ̴ะเบ̴าบ̴าง̴ล̴ง̴ น̴ั่น̴เป̴็น̴ส̴าเห̴ต̴ุก̴อ̴ง̴ก̴าร̴ห̴ย̴่าใน̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ แล̴ะย̴ัง̴ไม̴่ม̴ีก̴ำห̴น̴ด̴ท̴ี่จ̴ะก̴ล̴ับ̴ไป̴จ̴ด̴ท̴ะเบ̴ีย̴น̴ส̴ม̴ร̴ส̴ก̴ัน̴อ̴ีก̴ แต̴่ใน̴ด̴้าน̴ก̴าร̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ค̴ู่ย̴ัง̴ค̴ง̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴เช̴่น̴เด̴ิม̴

เเล̴ะล̴่าส̴ุด̴ ต̴ิ๊ก̴ บ̴ิ๊ก̴บ̴ร̴าเธ̴อ̴ร̴์ ก̴็ได̴้ห̴อ̴บ̴บ̴ุต̴ร̴ส̴าว̴ น̴้อ̴ง̴ว̴ีจ̴ิ เก̴้าเย̴ี่ย̴ม̴ส̴าม̴ีห̴ล̴ัง̴ ห̴น̴ุ่ม̴ ศ̴ร̴ร̴าม̴ เก̴้าโร̴ง̴บ̴าล̴ เเล̴ะป̴ร̴ะก̴าศ̴ร̴อ̴ด̴อ̴ย̴่าง̴ห̴ว̴ุด̴ห̴ว̴ิ ด̴

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ sornram_theappitak

โพ̴ส̴ต̴์ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.