ส̴ุด̴ส̴ย̴อ̴ง̴ “น̴ิ้ว̴ก̴ิน̴แห̴ว̴น̴” เน̴ื้อ̴ก̴ล̴ืน̴แท̴บ̴ม̴ิด̴ว̴ง̴ ไม̴่ต̴้อ̴ง̴ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ค̴น̴พ̴ิก̴าร̴ก̴็บ̴ุญ̴แล̴้ว̴

0

“ห̴ม̴อ̴แล̴็บ̴แพ̴น̴ด̴้า” เต̴ือ̴น̴ อ̴ุท̴าห̴ร̴ณ̴์ผ̴ู้ส̴ูง̴ว̴ัย̴ “น̴ิ้ว̴ก̴ิน̴แห̴ว̴น̴” ช̴ี้ ถ̴้าน̴ิ้ว̴บ̴ว̴ม̴ห̴ร̴ือ̴อ̴้ว̴น̴ก̴ึ้น̴จ̴น̴ร̴ู้ส̴ึก̴ว̴่าแห̴ว̴น̴ค̴ับ̴น̴ิ้ว̴ค̴ว̴ร̴ร̴ีบ̴ถ̴อ̴ด̴อ̴อ̴ก̴โด̴ย̴เร̴็ว̴

ว̴ัน̴น̴ี้ 18 ม̴ี.ค̴.65 “ห̴ม̴อ̴แล̴็บ̴” ห̴ร̴ือ̴ น̴าย̴ภ̴าค̴ภ̴ูม̴ิ เด̴ช̴ห̴ัส̴ด̴ิน̴ น̴ัก̴เท̴ค̴น̴ิค̴ก̴าร̴แพ̴ท̴ย̴์ค̴น̴ด̴ัง̴ใน̴โล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ เจ̴้าก̴อ̴ง̴เพ̴จ̴ “ห̴ม̴อ̴แล̴็บ̴แพ̴น̴ด̴้า” ได̴้โพ̴ส̴ต̴์เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ อ̴ัน̴ต̴ร̴าย̴ “น̴ิ้ว̴ก̴ิน̴แห̴ว̴น̴” ป̴ล̴่อ̴ย̴ไว̴้น̴าน̴อ̴าจ̴เ̴ป̴̴็̴น̴̴อ̴̴ั̴น̴̴ต̴̴ร̴̴า̴ย̴̴ โด̴ย̴เน̴ื้อ̴ห̴าท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ม̴ีด̴ัง̴น̴ี้

โอ̴ย̴ย̴ย̴ “น̴ิ้ว̴ก̴ิน̴แห̴ว̴น̴” เก̴้าไป̴แล̴้ว̴แม̴๊!!

ถ̴้าน̴ิ้ว̴บ̴ว̴ม̴ห̴ร̴ือ̴เร̴าอ̴้ว̴น̴ก̴ึ้น̴จ̴น̴ร̴ู้ส̴ึก̴ว̴่าแห̴ว̴น̴ค̴ับ̴น̴ิ้ว̴ ป̴ว̴ด̴ ท̴ร̴ม̴าน̴ ค̴ว̴ร̴ร̴ีบ̴เอ̴าอ̴อ̴ก̴น̴ะค̴ร̴ับ̴ เพ̴ร̴าะถ̴้าป̴ล̴่อ̴ย̴ไว̴้น̴าน̴เก̴ิน̴ไป̴จ̴ะเป̴็น̴แบ̴บ̴น̴ี้ เน̴ื้อ̴ล̴้อ̴ม̴แห̴ว̴น̴ไว̴้จ̴น̴เห̴ม̴ือ̴น̴น̴ิ้ว̴ก̴ิน̴แห̴ว̴น̴ เก̴ิด̴เป̴็น̴แผ̴ล̴อ̴ัก̴เส̴บ̴อ̴าจ̴จ̴ะต̴ิด̴เช̴ื้อ̴ได̴้ อ̴ย̴่าให̴้ถ̴ึง̴ก̴ั้น̴ต̴้อ̴ง̴ต̴̴ั̴ด̴̴น̴ิ้ว̴ท̴ิ้ง̴เล̴ย̴น̴ะค̴ร̴้าบ̴

ส̴่ว̴น̴เค̴ส̴น̴ี้ก̴ู้ภ̴ัย̴ต̴̴ั̴ด̴̴อ̴อ̴ก̴ได̴้ส̴ำเร̴็จ̴ค̴ร̴ับ̴

โด̴ย̴ค̴ล̴ิป̴น̴ี้ม̴าจ̴าก̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ผ̴ู้ใช̴้บ̴ัญ̴ช̴ี TikTok rescue535 ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ค̴ล̴ิป̴ก̴าร̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ผ̴ู้ส̴ูง̴ว̴ัย̴ร̴าย̴ห̴น̴ึ่ง̴ท̴ี่ “น̴ิ้ว̴ก̴ิน̴แห̴ว̴น̴” ส̴ว̴ม̴แห̴ว̴น̴จ̴น̴ม̴ีเน̴ื้อ̴ป̴ล̴ิ้น̴อ̴อ̴ก̴ม̴าเน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ต̴ัว̴แห̴ว̴น̴ถ̴ูก̴ก̴ล̴ืน̴เก̴้าไป̴ด̴้าน̴ใน̴เน̴ื้อ̴ก̴อ̴ง̴น̴ิ้ว̴ ซ̴ึ่ง̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴โพ̴ส̴ต̴์เผ̴ย̴ว̴่า เค̴ส̴น̴ี้ต̴้อ̴ง̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ด̴้ว̴ย̴ใช̴้เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ต̴̴ั̴ด̴̴ถ̴่าง̴ เพ̴ื่อ̴ต̴̴ั̴ด̴̴ถ̴่าง̴แห̴ว̴น̴ส̴่ว̴น̴ห̴ัว̴ให̴้ก̴ว̴้าง̴ก̴ึ้น̴ เพ̴ื่อ̴ส̴ะด̴ว̴ก̴ใน̴ก̴าร̴ผ̴่าต̴̴ั̴ด̴̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴เน̴ื้อ̴ท̴ี่ก̴ล̴ืน̴แห̴ว̴น̴เก̴้าไป̴

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.