เป̴ิด̴จ̴ำน̴ว̴น̴เง̴ิน̴ท̴ี่​ “เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์” โอ̴น̴ให̴้ “ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ“ ก̴่อ̴น̴ห̴าง̴าน̴ให̴ม̴่ให̴้

0

เป̴ิด̴จ̴ำน̴ว̴น̴เง̴ิน̴ท̴ี่​ “เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์” โอ̴น̴ให̴้ “ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ“ ก̴่อ̴น̴ห̴าง̴าน̴ให̴ม̴่ให̴้ ห̴ล̴ัง̴ถ̴ูก̴ “แม̴่แต̴ง̴โม̴” ส̴ั่ง̴พ̴ัก̴ง̴าน̴ก̴ะท̴ัน̴ห̴ัน̴!

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ี ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ ศ̴ร̴ีบ̴ุญ̴พ̴ิม̴พ̴์ส̴ว̴ย̴ ท̴น̴าย̴ก̴อ̴ง̴แม̴่แต̴ง̴โม̴ เป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่า แม̴่แต̴ง̴โม̴ได̴้ส̴ั่ง̴พ̴ัก̴ง̴าน̴ก̴าร̴ท̴ำห̴น̴้าท̴ี่ท̴น̴าย̴ค̴ว̴าม̴ใน̴ค̴ด̴ี แล̴ะม̴อ̴บ̴ให̴้ “ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า ก̴ิต̴ต̴ิว̴ิท̴ย̴าน̴ัน̴ท̴์” เป̴็น̴ท̴ี่ป̴ร̴ึก̴ษ̴าด̴ูแล̴แท̴น̴

ต̴่อ̴ม̴า ใน̴เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ก̴อ̴ง̴ “เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ส̴ุก̴ส̴ิน̴ธ̴าร̴าน̴น̴ท̴์” โพ̴ส̴ต̴์เป̴ิด̴เผ̴ย̴ด̴้ว̴ย̴ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า “ผ̴ม̴ก̴อ̴แต̴่ง̴ต̴ั้ง̴ ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ เป̴็น̴ท̴ี่ป̴ร̴ึก̴ษ̴า ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ ด̴้าน̴ก̴ฏ̴ห̴ม̴าย̴ม̴ีห̴น̴้าท̴ี่ร̴ับ̴ผ̴ิด̴ช̴อ̴บ̴ห̴าห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ห̴าค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴ พ̴ูด̴ค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴ก̴อ̴ง̴ค̴ด̴ีน̴้อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ต̴่อ̴ไป̴ จ̴น̴ก̴ว̴่าค̴ด̴ีจ̴ะส̴ิ้น̴ส̴ุด̴”

โด̴ย̴ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ “เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์” ได̴้โอ̴น̴เง̴ิน̴ให̴้ ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ ส̴ู้ค̴ด̴ีให̴้แม̴่แต̴ง̴โม̴ เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ 60,000 บ̴าท̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴เผ̴ย̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ส̴ล̴ิป̴โอ̴น̴เง̴ิน̴ให̴้เห̴็น̴ช̴ัด̴ ๆ ซ̴ึ่ง̴ได̴้ร̴ับ̴ก̴าร̴ส̴น̴ับ̴ส̴น̴ุน̴จ̴าก̴ ภ̴ร̴ร̴ย̴าค̴ุณ̴เต̴้ น̴ั่น̴เอ̴ง̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.