ใน̴ห̴ล̴ว̴ง̴ พ̴ร̴ะร̴าช̴ิน̴ี เส̴ด̴็จ̴ฯ ท̴ร̴ง̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ท̴ร̴ง̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ฤด̴ูร̴้อ̴น̴ พ̴ร̴ะแก̴้ว̴ม̴ร̴ก̴ต̴

0

เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 18 ม̴ีน̴าค̴ม̴ พ̴ร̴ะบ̴าท̴ส̴ม̴เด̴็จ̴พ̴ร̴ะเจ̴้าอ̴ย̴ู่ห̴ัว̴ แล̴ะส̴ม̴เด̴็จ̴พ̴ร̴ะน̴าง̴เจ̴้าฯ พ̴ร̴ะบ̴ร̴ม̴ร̴าช̴ิน̴ี เส̴ด̴็จ̴ฯ ไป̴ย̴ัง̴ว̴ัด̴พ̴ร̴ะศ̴ร̴ีร̴ัต̴น̴ศ̴าส̴ด̴าร̴าม̴ ใน̴พ̴ร̴ะบ̴ร̴ม̴ม̴ห̴าร̴าช̴ว̴ัง̴ ใน̴ก̴าร̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ท̴ร̴ง̴ฤด̴ูห̴น̴าว̴พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴ เพ̴ื่อ̴ท̴ร̴ง̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ฤด̴ูร̴้อ̴น̴ โอ̴ก̴าส̴น̴ี้ ส̴ม̴เด̴็จ̴พ̴ร̴ะเจ̴้าล̴ูก̴เธ̴อ̴ เจ̴้าฟ̴้าพ̴ัช̴ร̴ก̴ิต̴ิย̴าภ̴า น̴เร̴น̴ท̴ิร̴าเท̴พ̴ย̴ว̴ด̴ี ก̴ร̴ม̴ห̴ล̴ว̴ง̴ร̴าช̴ส̴าร̴ิณ̴ีส̴ิร̴ิพ̴ัช̴ร̴ ม̴ห̴าว̴ัช̴ร̴ร̴าช̴ธ̴ิด̴า ท̴ร̴ง̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิห̴น̴้าท̴ี่ผ̴ู้บ̴ัง̴ค̴ับ̴ก̴าร̴แถ̴ว̴ท̴ห̴าร̴ม̴ห̴าด̴เล̴็ก̴ร̴ับ̴เส̴ด̴็จ̴

ค̴ร̴ั้น̴เส̴ด̴็จ̴เก̴้าพ̴ร̴ะอ̴ุโบ̴ส̴ถ̴ พ̴ร̴ะบ̴าท̴ส̴ม̴เด̴็จ̴พ̴ร̴ะเจ̴้าอ̴ย̴ู่ห̴ัว̴ เส̴ด̴็จ̴ฯ ไป̴ด̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴ฐ̴าน̴ช̴ุก̴ช̴ี ก̴ึ้น̴เก̴ย̴ไป̴ย̴ัง̴บ̴ุษ̴บ̴ก̴ท̴ี่ป̴ร̴ะด̴ิษ̴ฐ̴าน̴พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴ ถ̴ว̴าย̴พ̴ว̴ง̴ม̴าล̴ัย̴ส̴ัก̴ก̴าร̴ะพ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴ ท̴ร̴ง̴ก̴ร̴าบ̴ ท̴ร̴ง̴ถ̴อ̴ด̴ม̴ง̴ก̴ุฎ̴จ̴าก̴พ̴ร̴ะเศ̴ีย̴ร̴พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴ แล̴้ว̴ท̴ร̴ง̴ห̴ย̴ิบ̴พ̴ร̴ะม̴ห̴าส̴ัง̴ก̴์ป̴ร̴ะจ̴ำพ̴ร̴ะอ̴ง̴ค̴์พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴ ท̴ร̴ง̴ส̴ร̴ง̴พ̴ร̴ะส̴ุค̴น̴ธ̴์ท̴ี่พ̴ร̴ะอ̴ัง̴ส̴าซ̴้าย̴ก̴ว̴าพ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴ เส̴ร̴็จ̴แล̴้ว̴ท̴ร̴ง̴ว̴าง̴พ̴ร̴ะม̴ห̴าส̴ัง̴ก̴์ไว̴้ท̴ี่เด̴ิม̴

ต̴่อ̴ม̴า ท̴ร̴ง̴ร̴ับ̴พ̴ร̴ะม̴ห̴าส̴ัง̴ก̴์ท̴ัก̴ษ̴ิณ̴าว̴ัฏ̴จ̴าก̴เจ̴้าพ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ภ̴ูษ̴าม̴าล̴า ท̴ร̴ง̴ส̴ร̴ง̴พ̴ร̴ะส̴ุค̴น̴ธ̴์ท̴ี่พ̴ร̴ะอ̴ัง̴ส̴าซ̴้าย̴ก̴ว̴าพ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴ เส̴ร̴็จ̴แล̴้ว̴ท̴ร̴ง̴ค̴ืน̴พ̴ร̴ะม̴ห̴าส̴ัง̴ก̴์ท̴ัก̴ษ̴ิณ̴าว̴ัฏ̴ให̴้เจ̴้าพ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ภ̴ูษ̴าม̴าล̴า ท̴ร̴ง̴ร̴ับ̴ผ̴้าก̴าว̴จ̴าก̴เจ̴้าพ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ภ̴ูษ̴าม̴าล̴าซ̴ับ̴ต̴าม̴อ̴ง̴ค̴์พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴

เส̴ร̴็จ̴แล̴้ว̴ท̴ร̴ง̴ร̴ับ̴ม̴ง̴ก̴ุฎ̴ป̴ร̴ะจ̴ำฤด̴ูร̴้อ̴น̴จ̴าก̴เจ̴้าพ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ภ̴ูษ̴าม̴าล̴า ท̴ร̴ง̴ส̴ว̴ม̴ถ̴ว̴าย̴ท̴ี่พ̴ร̴ะเศ̴ีย̴ร̴พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴ ท̴ร̴ง̴ค̴ม̴ แล̴้ว̴เส̴ด̴็จ̴ล̴ง̴จ̴าก̴เก̴ย̴ไป̴ป̴ร̴ะท̴ับ̴พ̴ร̴ะร̴าช̴อ̴าส̴น̴์ท̴ี่จ̴ัด̴ไว̴้ก̴้าง̴ฐ̴าน̴ช̴ุก̴ช̴ี ท̴ร̴ง̴ห̴ย̴ิบ̴ผ̴้าก̴าว̴ท̴ี่ซ̴ับ̴อ̴ง̴ค̴์พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴แล̴้ว̴น̴ั้น̴ ช̴ุบ̴พ̴ร̴ะส̴ุค̴น̴ธ̴์ใน̴โถ̴แก̴้ว̴ แล̴้ว̴ท̴ร̴ง̴บ̴ีบ̴ล̴ง̴ใน̴โถ̴แก̴้ว̴แล̴ะห̴ม̴้อ̴น̴้ำ เส̴ร̴็จ̴แล̴้ว̴ เส̴ด̴็จ̴ฯ ไป̴ท̴ี่ฐ̴าน̴ช̴ุก̴ช̴ีท̴ร̴ง̴ร̴ับ̴ก̴ร̴ะท̴ง̴ด̴อ̴ก̴ไม̴้จ̴าก̴เจ̴้าพ̴น̴ัก̴ง̴าน̴พ̴ร̴ะร̴าช̴พ̴ิธ̴ีว̴าง̴บ̴น̴พ̴าน̴ห̴น̴้าฐ̴าน̴ช̴ุก̴ช̴ี ท̴ร̴ง̴จ̴ุด̴ธ̴ูป̴เท̴ีย̴น̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴น̴ม̴ัส̴ก̴าร̴ท̴้าย̴ท̴ี่น̴ั่ง̴

แล̴้ว̴ท̴ร̴ง̴จ̴ุด̴เท̴ีย̴น̴ห̴่ว̴ง̴บ̴ูช̴าพ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴ ท̴ร̴ง̴ค̴ม̴ ก̴่อ̴น̴เส̴ด̴็จ̴ฯ ไป̴ท̴ร̴ง̴จ̴ุด̴ธ̴ูป̴เท̴ีย̴น̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴น̴ม̴ัส̴ก̴าร̴ท̴้าย̴ท̴ี่น̴ั่ง̴บ̴ูช̴าพ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ย̴อ̴ด̴ฟ̴้าจ̴ุฬ̴าโล̴ก̴ย̴์ ท̴ร̴ง̴ค̴ม̴ เส̴ด̴็จ̴ฯ ไป̴ท̴ร̴ง̴จ̴ุด̴ธ̴ูป̴เท̴ีย̴น̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴น̴ม̴ัส̴ก̴าร̴ท̴้าย̴ท̴ี่น̴ั่ง̴บ̴ูช̴าพ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴เล̴ิศ̴ห̴ล̴้าน̴ภ̴าไล̴ย̴ ท̴ร̴ง̴ค̴ม̴

เว̴ล̴าต̴่อ̴ม̴า พ̴ร̴ะบ̴าท̴ส̴ม̴เด̴็จ̴พ̴ร̴ะเจ̴้าอ̴ย̴ู่ห̴ัว̴ เส̴ด̴็จ̴ฯ ไป̴ท̴ร̴ง̴จ̴ุด̴ธ̴ูป̴เท̴ีย̴น̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴น̴ม̴ัส̴ก̴าร̴ท̴อ̴ง̴ให̴ญ̴่ท̴ี่ห̴น̴้าธ̴ร̴ร̴ม̴าส̴น̴์ศ̴ิล̴า ท̴ร̴ง̴ก̴ร̴าบ̴ จ̴าก̴น̴ั้น̴ส̴ม̴เด̴็จ̴พ̴ร̴ะน̴าง̴เจ̴้าฯ พ̴ร̴ะบ̴ร̴ม̴ร̴าช̴ิน̴ี เส̴ด̴็จ̴ฯ ไป̴ท̴ร̴ง̴จ̴ุด̴ธ̴ูป̴เท̴ีย̴น̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴น̴ม̴ัส̴ก̴าร̴ท̴อ̴ง̴ท̴ิศ̴ท̴ี่ห̴น̴้าธ̴ร̴ร̴ม̴าส̴น̴์ศ̴ิล̴า ท̴ร̴ง̴ก̴ร̴าบ̴ ท̴ร̴ง̴ร̴ับ̴ก̴าร̴ถ̴ว̴าย̴ค̴ว̴าม̴เค̴าร̴พ̴ก̴อ̴ง̴ผ̴ู้ม̴าเฝ̴้าฯ ป̴ร̴ะท̴ับ̴พ̴ร̴ะร̴าช̴อ̴าส̴น̴์ เจ̴้าพ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ภ̴ูษ̴าม̴าล̴าเช̴ิญ̴พ̴ร̴ะม̴ห̴าส̴ัง̴ก̴์เพ̴ช̴ร̴น̴้อ̴ย̴เก̴้าท̴ูล̴เก̴ล̴้าฯ ถ̴ว̴าย̴ ท̴ร̴ง̴ร̴ับ̴พ̴ร̴ะม̴ห̴าส̴ัง̴ก̴์เพ̴ช̴ร̴น̴้อ̴ย̴

แล̴้ว̴ส̴ร̴ง̴ท̴ี่พ̴ร̴ะเศ̴ีย̴ร̴ แล̴้ว̴พ̴ร̴ะร̴าช̴ท̴าน̴น̴้ำพ̴ร̴ะม̴ห̴าส̴ัง̴ก̴์เพ̴ช̴ร̴น̴้อ̴ย̴แก̴่ ส̴ม̴เด̴็จ̴พ̴ร̴ะเจ̴้าล̴ูก̴เธ̴อ̴ เจ̴้าฟ̴้าพ̴ัช̴ร̴ก̴ิต̴ิย̴าภ̴า น̴เร̴น̴ท̴ิร̴าเท̴พ̴ย̴ว̴ด̴ี ก̴ร̴ม̴ห̴ล̴ว̴ง̴ร̴าช̴ส̴าร̴ิณ̴ีส̴ิร̴ิพ̴ัช̴ร̴ ม̴ห̴าว̴ัช̴ร̴ร̴าช̴ธ̴ิด̴า เจ̴้าพ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ภ̴ูษ̴าม̴าล̴าเช̴ิญ̴ส̴ัง̴ก̴์น̴ค̴ร̴เก̴้าท̴ูล̴เก̴ล̴้าฯ ถ̴ว̴าย̴ พ̴ร̴ะร̴าช̴ท̴าน̴น̴้ำส̴ัง̴ก̴์น̴ค̴ร̴แก̴่พ̴ร̴ะร̴าช̴ว̴ง̴ศ̴์ท̴ี่ม̴าเฝ̴้าฯ แล̴้ว̴เส̴ด̴็จ̴ฯ ไป̴ท̴ร̴ง̴พ̴ร̴ะส̴ุห̴ร̴่าย̴น̴้ำพ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴น̴ต̴์ท̴ี่ส̴ร̴ง̴พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴ แก̴่ก̴้าร̴าช̴ก̴าร̴ท̴ี่ม̴าเฝ̴้าฯ ภ̴าย̴ใน̴พ̴ร̴ะอ̴ุโบ̴ส̴ถ̴ เส̴ร̴็จ̴แล̴้ว̴ ป̴ร̴ะท̴ับ̴พ̴ร̴ะร̴าช̴อ̴าส̴น̴์ ณ̴ ท̴ี่เด̴ิม̴

เม̴ื่อ̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์เบ̴ิก̴แว̴่น̴เว̴ีย̴น̴เท̴ีย̴น̴ค̴ร̴บ̴ 3 ร̴อ̴บ̴ แล̴ะเจ̴ิม̴ท̴ี่ฐ̴าน̴พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴แล̴้ว̴ พ̴ร̴ะบ̴าท̴ส̴ม̴เด̴็จ̴พ̴ร̴ะเจ̴้าอ̴ย̴ู่ห̴ัว̴ แล̴ะส̴ม̴เด̴็จ̴พ̴ร̴ะน̴าง̴เจ̴้าฯ พ̴ร̴ะบ̴ร̴ม̴ร̴าช̴ิน̴ี เส̴ด̴็จ̴ฯ ไป̴ท̴ร̴ง̴ก̴ร̴าบ̴ท̴ี่ห̴น̴้าเค̴ร̴ื่อ̴ง̴น̴ม̴ัส̴ก̴าร̴ ท̴ร̴ง̴ร̴ับ̴ก̴าร̴ถ̴ว̴าย̴ค̴ว̴าม̴เค̴าร̴พ̴ก̴อ̴ง̴ผ̴ู้ม̴าเฝ̴้าฯ เส̴ด̴็จ̴อ̴อ̴ก̴จ̴าก̴พ̴ร̴ะอ̴ุโบ̴ส̴ถ̴

แล̴้ว̴ท̴ร̴ง̴พ̴ร̴ะส̴ุห̴ร̴่าย̴น̴้ำพ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴น̴ต̴์ท̴ี่ส̴ร̴ง̴พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ม̴ห̴าม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴ป̴ฏ̴ิม̴าก̴ร̴แก̴่ป̴ร̴ะช̴าช̴น̴ท̴ี่ม̴าเฝ̴้าฯ เส̴ร̴็จ̴แล̴้ว̴ เส̴ด̴็จ̴ฯ ไป̴ป̴ร̴ะท̴ับ̴ร̴ถ̴ย̴น̴ต̴์พ̴ร̴ะท̴ี่น̴ั่ง̴ เส̴ด̴็จ̴ฯ ก̴ล̴ับ̴พ̴ร̴ะท̴ี่น̴ั่ง̴อ̴ัม̴พ̴ร̴ส̴ถ̴าน̴ พ̴ร̴ะร̴าช̴ว̴ัง̴ด̴ุส̴ิต̴ โอ̴ก̴าส̴น̴ี้ ส̴ม̴เด̴็จ̴พ̴ร̴ะเจ̴้าล̴ูก̴เธ̴อ̴ เจ̴้าฟ̴้าพ̴ัช̴ร̴ก̴ิต̴ิย̴าภ̴า น̴เร̴น̴ท̴ิร̴าเท̴พ̴ย̴ว̴ด̴ี ก̴ร̴ม̴ห̴ล̴ว̴ง̴ร̴าช̴ส̴าร̴ิณ̴ีส̴ิร̴ิพ̴ัช̴ร̴ ม̴ห̴าว̴ัช̴ร̴ร̴าช̴ธ̴ิด̴า ท̴ร̴ง̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิห̴น̴้าท̴ี่ผ̴ู้บ̴ัง̴ค̴ับ̴ก̴าร̴แถ̴ว̴ท̴ห̴าร̴ม̴ห̴าด̴เล̴็ก̴ส̴่ง̴เส̴ด̴็จ̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.