เก̴ร̴ท̴ ว̴ร̴ิน̴ท̴ร̴ ส̴าร̴ภ̴าพ̴ช̴อ̴บ̴ แพ̴ท̴ ณ̴ป̴ภ̴า แต̴่ไม̴่ก̴ล̴้าจ̴ีบ̴ เพ̴ร̴าะเห̴ต̴ุผ̴ล̴น̴ี้…

0

ท̴ำเอ̴าส̴าว̴ๆ ก̴ร̴ี๊ด̴ก̴ัน̴ห̴น̴ัก̴ เม̴ื่อ̴ พ̴ร̴ะเอ̴ก̴ผ̴ิว̴เก̴้ม̴ เก̴ร̴ท̴ ว̴ร̴ิน̴ก̴ร̴ ม̴าร̴าย̴ก̴าร̴ด̴ัง̴แต̴่ท̴ี่ท̴ำพ̴ร̴ะเอ̴ก̴ ห̴น̴ุ่ม̴ไป̴ไม̴่เป̴็น̴ เม̴ื่อ̴เจ̴อ̴ น̴าง̴เอ̴ก̴แพ̴ท̴ ณ̴ป̴ภ̴า พ̴ิธ̴ีก̴ร̴อ̴อ̴ก̴ม̴าแฉ̴ส̴ม̴ัย̴เจ̴อ̴ก̴ัน̴ท̴ี่ช̴่อ̴ง̴น̴้อ̴ย̴ส̴ีให̴ม̴่ๆ ม̴ิต̴ิให̴ม̴่แห̴่ง̴ ก̴าร̴จ̴ีบ̴ส̴าว̴ ห̴น̴ุ่ม̴เก̴ร̴ท̴จ̴ะเก̴้าไป̴ท̴ัก̴ว̴่า “ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴ร̴ับ̴ ผ̴ม̴เก̴ร̴ท̴น̴ะค̴ร̴ับ̴ ผ̴ม̴เพ̴ิ่ง̴เซ̴็น̴ส̴ัญ̴ญ̴าเป̴็น̴พ̴ร̴ะเอ̴ก̴ช̴่อ̴ง̴ 3

แม̴่ผ̴ม̴ เป̴ิด̴ร̴้าน̴จ̴ำห̴น̴่าย̴ท̴อ̴ง̴ พ̴่อ̴ผ̴ม̴เป̴็น̴ผ̴ู้ก̴ำก̴ับ̴”แถ̴ม̴ ห̴น̴ุ่ม̴เก̴ร̴ท̴ ย̴ัง̴ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ว̴่า ก̴่อ̴น̴เก̴้าว̴ง̴ก̴าร̴ เค̴ย̴แอ̴บ̴ช̴อ̴บ̴ น̴าง̴เอ̴ก̴แพ̴ท̴ซ̴ะด̴้ว̴ย̴ ย̴ัง̴ไง̴ก̴ัน̴ง̴าน̴น̴ี้ เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ผ̴่าน̴ไป̴ห̴ล̴าย̴ป̴ีว̴น̴บ̴ร̴ร̴จ̴บ̴ม̴าอ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ เม̴ื่อ̴เจ̴้าต̴ัว̴ท̴ั้ง̴ค̴ู่อ̴อ̴ก̴ม̴าเจ̴อ̴ก̴ัน̴ล̴่าส̴ุด̴ค̴ว̴าม̴ล̴ับ̴เเต̴ก̴ก̴ล̴าง̴ร̴าย̴ก̴าร̴ไป̴เล̴ย̴เม̴ื่อ̴ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้พ̴ร̴ะเอ̴ก̴ห̴น̴ุ่ม̴ เก̴ร̴ท̴ ว̴ร̴ิน̴ท̴ร̴ ได̴้ไป̴อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴ต̴ีส̴ิบ̴เด̴ย̴์ เเล̴ะได̴้พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ เเพ̴ท̴ ณ̴ป̴ภ̴า อ̴อ̴ก̴ส̴ื่อ̴ว̴่าแพ̴ท̴ ณ̴ป̴ภ̴า : ค̴ุณ̴เก̴ร̴ท̴ก̴็เป̴็น̴อ̴ีก̴ 1 ค̴น̴ ท̴ี่เค̴ย̴ช̴อ̴บ̴ แพ̴ท̴ ณ̴ป̴ภ̴า แล̴ะ เค̴ย̴ค̴ิด̴จ̴ะจ̴ีบ̴

ด̴้าน̴เก̴ร̴ท̴ ว̴ร̴ิน̴ท̴ร̴ : ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ว̴่าจ̴ร̴ิง̴แพ̴ท̴ ณ̴ป̴ภ̴า : ค̴ุณ̴เห̴ม̴ือ̴น̴ค̴ุณ̴ บ̴อ̴ย̴ ป̴ก̴ร̴ณ̴์ เล̴ย̴ เก̴ร̴ท̴ ว̴ร̴ิน̴ท̴ร̴ : เฮ̴้ย̴ บ̴อ̴ย̴ ก̴็เค̴ย̴ห̴ร̴อ̴?แพ̴ท̴ ณ̴ป̴ภ̴า : เค̴ย̴ค̴ิด̴จ̴ะจ̴ีบ̴ฉ̴ัน̴ เก̴ร̴ท̴ ว̴ร̴ิน̴ท̴ร̴ : ค̴ุณ̴ร̴ู้ไห̴ม̴ว̴่าท̴ำไม̴ค̴น̴ท̴ี่เค̴ย̴ แล̴้ว̴ส̴ุด̴ท̴้าย̴เก̴าไม̴่จ̴ีบ̴ ค̴ุณ̴ร̴ู้ไห̴ม̴? (ห̴ัว̴เร̴าะ) แพ̴ท̴ ณ̴ป̴ภ̴า : ท̴ำไม̴ห̴ร̴อ̴ค̴ะ ฉ̴ัน̴ก̴็อ̴ย̴าก̴ร̴ู้ เร̴าเค̴ย̴เจ̴อ̴ก̴ัน̴ ค̴ุณ̴ก̴็เค̴ย̴ช̴อ̴บ̴ฉ̴ัน̴ แล̴้ว̴ค̴ุณ̴ก̴็เค̴ย̴ค̴ิด̴จ̴ะจ̴ีบ̴ฉ̴ัน̴แล̴้ว̴ท̴ำไม̴ค̴ุณ̴ไม̴่จ̴ีบ̴ ด̴ูส̴ิ ป̴ล̴่อ̴ย̴ให̴้ฉ̴ัน̴ ไป̴ม̴ีล̴ูก̴ก̴ับ̴ค̴น̴อ̴ื่น̴แล̴้ว̴เน̴ี่ย̴ เก̴ร̴ท̴ ว̴ร̴ิน̴ท̴ร̴ : ค̴ือ̴ผ̴ม̴อ̴่ะ ไม̴่ใช̴่ไม̴่ช̴อ̴บ̴ ค̴ุณ̴ก̴็ย̴ัง̴ส̴ว̴ย̴แล̴ะน̴่าร̴ัก̴ แต̴่ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ท̴ำให̴้เร̴าเป̴ล̴ี่ย̴น̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴อ̴ะ ท̴ำง̴าน̴ไป̴แล̴้ว̴แบ̴บ̴ เอ̴อ̴ ค̴น̴น̴ี้เป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴เห̴อ̴ะ ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴น̴ิส̴ัย̴แบ̴บ̴โบ̴๊ะบ̴๊ะ ก̴็เล̴ย̴เป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴ไป̴

ต̴ิด̴ต̴าม̴ก̴่าว̴ส̴าร̴เพ̴ิ่ม̴เต̴ิม̴ได̴้ท̴ี่ viralsfeedpro.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.