แม̴่แต̴ง̴โม̴ เผ̴ย̴ส̴าเห̴ต̴ุ ส̴ั่ง̴ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะห̴ย̴ุด̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิห̴น̴้าท̴ี่ ล̴ั่น̴ไม̴่เช̴ื่อ̴ฟ̴ัง̴แม̴่ก̴ัด̴แม̴่ต̴ล̴อ̴ด̴

0

ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ค̴ุณ̴แม̴่ก̴อ̴ง̴น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า พ̴ัช̴ร̴ว̴ีร̴ะพ̴ง̴ษ̴์ ได̴้แต̴่ง̴ ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ ศ̴ร̴ีบ̴ุญ̴พ̴ิม̴พ̴์ส̴ว̴ย̴ ให̴้เป̴็น̴ท̴น̴าย̴ค̴ว̴าม̴ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ แล̴ะป̴ร̴ะก̴าศ̴ไม̴่ให̴้ท̴น̴าย̴ต̴ั้ม̴เก̴้าม̴าย̴ุ่ง̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴ค̴ด̴ี พ̴ร̴้อ̴ม̴ให̴้ส̴ัม̴ภ̴าษ̴ณ̴์ว̴่าโก̴ร̴ธ̴ท̴น̴าย̴ต̴ั้ม̴ม̴าก̴ ต̴่อ̴ให̴้ม̴าก̴ร̴าบ̴เท̴้าก̴อ̴ก̴ม̴าก̴็ไม̴่ให̴้อ̴ภ̴ัย̴ 100% แม̴่ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ต̴ร̴ง̴ๆ ว̴่า ไม̴่ไว̴้ใจ̴ ก̴ล̴ัว̴ถ̴ูก̴เท̴แบ̴บ̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ับ̴ล̴ุง̴พ̴ล̴

ก̴่อ̴น̴ท̴ี่เว̴ล̴าต̴่อ̴ม̴าใน̴ง̴าน̴อ̴าล̴ัย̴ด̴าร̴าส̴าว̴ ท̴น̴าย̴ต̴ั้ม̴ ก̴็ได̴้ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴อ̴าล̴ัย̴ แล̴ะม̴ีก̴าร̴พ̴ูด̴ค̴ุย̴ก̴ัน̴ ก̴อ̴ด̴จ̴ะได̴้ร̴ับ̴ก̴าร̴อ̴ภ̴ัย̴จ̴าก̴ค̴ุณ̴แม̴่ เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ท̴ำให̴้ ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ ถ̴ึง̴ก̴ั้น̴ให̴้ส̴ัม̴ภ̴าษ̴ณ̴์ว̴่า ย̴ิน̴ด̴ีถ̴้าจ̴ะม̴ีท̴น̴าย̴ค̴น̴อ̴ื่น̴ร̴่ว̴ม̴ท̴ำค̴ด̴ีน̴้อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ด̴้ว̴ย̴

ผ̴ม̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ก̴น̴าด̴ไห̴น̴ ผ̴ม̴ย̴ัง̴ย̴ืน̴ห̴ย̴ัด̴ส̴ู้ ผ̴ม̴เค̴ย̴บ̴อ̴ก̴ส̴ื่อ̴ไป̴แล̴้ว̴ว̴่า ถ̴้าค̴ุณ̴แม̴่ถ̴อ̴น̴ผ̴ม̴ ผ̴ม̴จ̴ะไป̴ต̴่อ̴ห̴น̴้าน̴้อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴แล̴ะค̴ุณ̴แม̴่เล̴ย̴ อ̴ัน̴น̴ี้ผ̴ม̴ย̴อ̴ม̴เล̴ย̴ เพ̴ร̴าะผ̴ม̴เด̴ิน̴ม̴าก̴น̴าด̴น̴ี้แล̴้ว̴

ล̴่าส̴ุด̴ค̴ุณ̴แม̴่ภ̴น̴ิด̴ได̴้ส̴ั่ง̴ให̴้ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ ห̴ย̴ุด̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิห̴น̴้าท̴ี่ ไม̴่ให̴้เก̴้าม̴าย̴ุ่ง̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴ค̴ด̴ีแล̴้ว̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴เห̴ต̴ุผ̴ล̴ไม̴่เช̴ื่อ̴ฟ̴ัง̴แม̴่ แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴แล̴ะให̴้ส̴ัม̴ภ̴าษ̴ณ̴์ก̴ัด̴ก̴ับ̴ค̴ว̴าม̴เห̴็น̴ก̴อ̴ง̴แม̴่ ท̴ำให̴้แม̴่ค̴่อ̴น̴ก̴้าง̴ร̴ู้ส̴ึก̴ไม̴่ส̴บ̴าย̴ใจ̴ ซ̴ึ่ง̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴น̴ี้ก̴็จ̴ะเป̴็น̴ท̴น̴าย̴เด̴ช̴าด̴ูแล̴ค̴ด̴ีน̴ี้แท̴น̴

เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ห̴าก̴ม̴ีค̴ว̴าม̴ค̴ืบ̴ห̴น̴้า ห̴ร̴ือ̴ร̴าย̴ล̴ะเอ̴ีย̴ด̴เพ̴ิ่ม̴เต̴ิม̴ เร̴าไม̴่พ̴ล̴าด̴ท̴ี่จ̴ะอ̴ัป̴เด̴ต̴อ̴ย̴่าง̴แน̴่น̴อ̴น̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.