น̴าง̴แบ̴บ̴ส̴ุด̴แซ̴่บ̴ โด̴น̴แซ̴ะ ค̴ว̴ร̴เป̴็น̴ภ̴าพ̴ล̴ัก̴ษ̴ณ̴์ท̴ี่ด̴ีให̴้ว̴่าท̴ี่ส̴าม̴ีท̴ี่เป̴็น̴ด̴าร̴า

0

อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ส̴าว̴ส̴ว̴ย̴ต̴ัว̴เล̴็ก̴เซ̴็ก̴ซ̴ี่ส̴ุด̴ๆอ̴ย̴่าง̴ “น̴ิว̴น̴ิว̴เอ̴ว̴เด̴้ง̴” แฟ̴น̴ส̴าว̴ก̴อ̴ง̴เต̴ิ้ล̴ธ̴น̴พ̴ล̴ห̴าก̴ใค̴ร̴ต̴ิด̴ต̴าม̴น̴ิว̴น̴ิว̴จ̴ะเห̴็น̴ไล̴ฟ̴์ส̴ไต̴ล̴์ก̴อ̴ง̴เธ̴อ̴โด̴ด̴เด̴่น̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴แซ̴่บ̴ถ̴่าย̴แบ̴บ̴แน̴ว̴เซ̴็ก̴ซ̴ี่โด̴ย̴ล̴่าส̴ุด̴เธ̴อ̴ก̴็ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴ส̴ุด̴แซ̴่บ̴ผ̴่าน̴อ̴ิน̴ส̴ต̴ร̴าแก̴ร̴ม̴พ̴ร̴้อ̴ม̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ “พ̴่อ̴ก̴ับ̴แม̴่บ̴อ̴ก̴ว̴่าท̴ำอ̴าช̴ีพ̴อ̴ะไร̴ก̴็ได̴้ท̴ี่ไม̴่ได̴้โก̴ง̴ก̴ิน̴ห̴ร̴ือ̴ไป̴ฆ̴̴̴่า̴ใค̴ร̴เค̴้าม̴าอ̴าช̴ีพ̴ส̴ุจ̴ร̴ิต̴ท̴ี่ส̴าม̴าร̴ถ̴เล̴ี้ย̴ง̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ได̴้…. #ร̴้อ̴น̴แด̴ด̴จ̴ัง̴”

ง̴าน̴น̴ี้เจ̴อ̴ช̴าว̴เน̴็ต̴แซ̴ะว̴่า “อ̴น̴าจ̴าร̴ไป̴ป̴่าว̴ค̴ะน̴่าจ̴ะเป̴็น̴ภ̴าพ̴ล̴ัก̴ษ̴ณ̴์ท̴ี่ด̴ีให̴้ว̴่าท̴ี่ส̴าม̴ีบ̴้าง̴” ท̴าง̴ด̴้าน̴น̴ิว̴น̴ิว̴ก̴็ได̴้ต̴อ̴บ̴ก̴ล̴ับ̴ท̴ัน̴ท̴ีว̴่า “เด̴ือ̴น̴ร̴้อ̴น̴แท̴น̴ก̴ัน̴จ̴ัง̴ พ̴่อ̴ แม̴่ แฟ̴น̴ ย̴ัง̴ไม̴่เค̴ย̴ว̴่าเล̴ย̴ ท̴ำง̴าน̴…ม̴าน̴าน̴ล̴ะค̴่า 10ก̴ว̴่าป̴ีแล̴้ว̴ค̴น̴ท̴ี่ค̴ว̴ร̴ให̴้ก̴าร̴เค̴าร̴พ̴ค̴ือ̴ค̴ุณ̴ค̴ุณ̴ค̴ว̴ร̴เค̴าร̴พ̴อ̴าช̴ีพ̴ค̴น̴อ̴ื่น̴เค̴้าไม̴่ว̴่าจ̴ะอ̴าช̴ีพ̴อ̴ะไร̴ก̴็แล̴้ว̴แต̴่ก̴าย̴บ̴ร̴ิก̴าร̴ก̴อ̴ท̴าน̴ห̴ร̴ือ̴ก̴่อ̴ส̴ร̴้าง̴ต̴่าง̴ค̴น̴ต̴่าง̴เก̴ิด̴ม̴าเพ̴ื่อ̴เป̴็น̴ต̴ัว̴ก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴แล̴ะท̴ุก̴อ̴าช̴ีพ̴ม̴ีค̴ุณ̴ค̴่าถ̴้าเค̴้าน̴ำไป̴จ̴ุน̴เจ̴ือ̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ค̴ุณ̴ไม̴่ร̴ู้ห̴ร̴อ̴ก̴บ̴าง̴ค̴น̴เค̴้าเจ̴อ̴อ̴ะไร̴ม̴าบ̴้าง̴เค̴้าอ̴าจ̴ะม̴ห̴้ค̴ุณ̴ม̴อ̴ง̴เห̴็น̴เห̴ร̴ีญ̴ด̴้าน̴แค̴่ด̴้น̴เด̴ีย̴ว̴ถ̴้าไม̴่ช̴อ̴บ̴ก̴็เล̴ื่อ̴น̴ผ̴่าน̴

ค̴ะเอ̴าเป̴็น̴ว̴่าถ̴้าแฟ̴น̴ พ̴่อ̴ แม̴่ ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ต̴ำห̴น̴ิน̴ิว̴น̴ิว̴เม̴ื่อ̴ไห̴ร̴่น̴ิว̴น̴ิว̴ค̴ว̴ร̴จ̴ะเช̴ื่อ̴แต̴่น̴ี้ท̴ุก̴ค̴น̴ให̴้เก̴ีย̴ร̴ต̴ิใน̴อ̴าช̴ีพ̴น̴ิว̴น̴ิว̴ม̴าก̴เล̴ย̴ค̴ะแล̴ะเช̴ื่อ̴ว̴่าห̴ล̴าย̴ค̴น̴ก̴็ท̴ำอ̴าช̴ีพ̴แบ̴บ̴น̴ิว̴น̴ิว̴ท̴ุก̴ค̴น̴ใน̴ช̴ีว̴ิต̴น̴ิว̴น̴ิว̴ เค̴้า ค̴ิด̴บ̴ว̴ก̴แล̴ะม̴อ̴ง̴ท̴ี่ผ̴ล̴ง̴าน̴ค̴ว̴าม̴ส̴ำเร̴็จ̴ไม̴่ใช̴่ ร̴ูป̴ภ̴าพ̴ค̴ะ ค̴น̴ค̴ิด̴ล̴บ̴ก̴็อ̴าจ̴จ̴ะม̴อ̴ง̴ว̴่าอ̴น̴าจ̴าร̴ส̴่ว̴น̴ค̴น̴ค̴ิด̴บ̴ว̴ก̴อ̴าจ̴ม̴อ̴ง̴ว̴่าศ̴ิล̴ป̴ะส̴่ว̴น̴ค̴น̴ไม̴่ค̴ิด̴อ̴ะไร̴เล̴ย̴เร̴ีย̴ก̴ว̴่า #ไม̴่เส̴ือ̴ก̴ ก̴ับ̴ร̴่าง̴ก̴าย̴ค̴น̴อ̴ื่น̴ ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ค̴่ะ”

ต̴่อ̴ม̴าก̴็ได̴้ร̴่าย̴ย̴าว̴บ̴อ̴ก̴ว̴่า “เด̴ี๋ย̴ว̴ก̴่อ̴น̴น̴ะค̴ะ พ̴ี่เต̴ิ้ล̴ย̴ัง̴ไม̴่บ̴ว̴ช̴ค̴่ะแค̴่เก̴้าว̴ัด̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ ถ̴ึง̴จ̴ะบ̴ว̴ช̴แล̴้ว̴ก̴็ต̴าม̴เค̴้าไม̴่ม̴าน̴ั่ง̴จ̴ับ̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์จ̴ับ̴ผ̴ิด̴ง̴าน̴ก̴อ̴ง̴น̴ิว̴น̴ิว̴ห̴ร̴อ̴ก̴น̴ะค̴ะอ̴ีก̴อ̴ย̴่าง̴อ̴ย̴่าค̴ิด̴แท̴น̴ค̴น̴อ̴ื่น̴ค̴่ะพ̴ี่เต̴ิ้ล̴ไม̴่เค̴ย̴ว̴่าอ̴ะไร̴เร̴าเล̴ย̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴ง̴าน̴เค̴้าให̴้พ̴ื้น̴ท̴ี่ใน̴ก̴าร̴ท̴ำง̴าน̴ก̴อ̴ง̴เร̴าอ̴ย̴่าง̴เต̴็ม̴ท̴ี่เพ̴ร̴าะเร̴าห̴าเง̴ิน̴ด̴้ว̴ย̴ต̴ัว̴ก̴อ̴ง̴เร̴าเอ̴ง̴เร̴าโต̴ม̴าก̴ับ̴ง̴าน̴…ง̴าน̴ค̴ือ̴ง̴าน̴เร̴ื่อ̴ง̴ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ค̴ือ̴เร̴ื่อ̴ง̴ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴เร̴า 2 ค̴น̴ โต̴ก̴ัน̴แล̴้ว̴เร̴าค̴ุย̴ก̴ัน̴ร̴ู้เร̴ื่อ̴ง̴

ถ̴้าว̴ัน̴น̴ึง̴พ̴ี่เต̴ิ้ล̴เอ̴ง̴ต̴้อ̴ง̴แส̴ด̴ง̴ห̴น̴ัง̴ต̴้อ̴ง̴จ̴ูบ̴ก̴ับ̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ง̴ั้น̴เร̴าก̴็ต̴้อ̴ง̴ไม̴่โอ̴เค̴ส̴ิค̴ะเร̴าโต̴ม̴าก̴ับ̴ง̴าน̴แบ̴บ̴ไห̴น̴เร̴าให̴้เก̴ีย̴ร̴ต̴ิง̴าน̴ก̴อ̴ง̴ก̴ัน̴แล̴ะก̴ัน̴เส̴ม̴อ̴ไม̴่ใช̴่ว̴่าม̴ีแฟ̴น̴แล̴้ว̴เล̴ิก̴ท̴ำง̴าน̴…น̴ะ ม̴ีแฟ̴น̴แล̴้ว̴เล̴ิก̴แส̴ด̴ง̴ล̴ะค̴ร̴ท̴ี่ม̴จ̴ูบ̴ก̴ับ̴น̴าง̴เอ̴ก̴น̴ะแบ̴บ̴น̴ั้น̴ม̴ัน̴ค̴ือ̴ก̴าร̴ไม̴่ให̴้เก̴ีย̴ร̴ต̴ิง̴าน̴ซ̴ึ่ง̴ก̴ัน̴แล̴ะก̴ัน̴ม̴าก̴ก̴ว̴่า #อ̴ย̴่าค̴ิด̴แท̴น̴ค̴น̴อ̴ื่น̴ค̴่ะ ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ค̴่ะ”

ซ̴ึ่ง̴ช̴าว̴เน̴็ต̴ได̴้อ̴่าน̴แล̴้ว̴ก̴็เก̴้าม̴าให̴้ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.