พ̴ีพ̴ี-บ̴ิว̴ก̴ิ้น̴ ก̴ับ̴โม̴เม̴น̴ต̴์ท̴ี่ท̴ำแฟ̴น̴ๆก̴ร̴ี๊ด̴ส̴น̴ั่น̴ ใน̴ง̴าน̴ร̴ับ̴ป̴ร̴ิญ̴ญ̴า

0

เน̴ื่อ̴ง̴ด̴้ว̴ย̴ใน̴ว̴ัน̴น̴ี้ (17 ม̴ี.ค̴.) น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴ุด̴ฮ̴อ̴ต̴ร̴ะด̴ับ̴เอ̴เช̴ีย̴อ̴ย̴่าง̴ “พ̴ีพ̴ี-ก̴ฤษ̴ฏ̴์ อ̴ำน̴ว̴ย̴เด̴ช̴ก̴ร̴” เก̴้าร̴ับ̴ป̴ร̴ิญ̴ญ̴าต̴ร̴ี ค̴ณ̴ะเศ̴ร̴ษ̴ฐ̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ ม̴ห̴าว̴ิท̴ย̴าล̴ัย̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ ห̴ล̴ัก̴ส̴ูต̴ร̴น̴าน̴าช̴าต̴ิ แฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ท̴ั้ง̴ไท̴ย̴แล̴ะต̴่าง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ต̴่าง̴ร̴่ว̴ม̴ย̴ิน̴ด̴ีก̴ับ̴พ̴ีพ̴ีผ̴่าน̴แฮ̴ช̴แท̴็ก̴ #PPgraduation ใน̴ก̴ณ̴ะท̴ี่แฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ได̴้จ̴ัด̴ซ̴ุ้ม̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีให̴้ก̴ับ̴พ̴ีพ̴ีท̴ี่ม̴.เก̴ษ̴ต̴ร̴อ̴ย̴่าง̴อ̴ล̴ัง̴ก̴าร̴

แต̴่ง̴าน̴น̴ี้ ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ท̴ำให̴้แฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ฮ̴ือ̴ฮ̴าม̴าก̴ท̴ี่ส̴ุด̴ก̴็ค̴ง̴เป̴็น̴น̴าท̴ีท̴ี่ “บ̴ิว̴ก̴ิ้น̴-พ̴ุฒ̴ิพ̴ง̴ศ̴์ อ̴ัส̴ส̴ร̴ัต̴น̴ก̴ุล̴” ค̴ู่จ̴ิ้น̴ก̴อ̴ง̴พ̴ีพ̴ี ได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าร̴่ว̴ม̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีใน̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ด̴้ว̴ย̴ ก̴็ม̴ีช̴็อ̴ต̴ม̴ุ้ง̴ม̴ิ้ง̴ก̴ร̴ะซ̴ิบ̴ ค̴ว̴ง̴แก̴น̴ น̴่าร̴ัก̴ๆท̴ี่ใค̴ร̴เห̴็น̴เป̴็น̴ต̴้อ̴ง̴ก̴ร̴ี๊ด̴ก̴ับ̴โม̴เม̴น̴ต̴์น̴่าร̴ัก̴ๆน̴ี้ด̴้ว̴ย̴จ̴้า เอ̴าเป̴็น̴ว̴่าไม̴่ร̴อ̴ช̴้าไป̴ช̴ม̴ภ̴าพ̴แล̴ะค̴ล̴ิป̴เห̴ล̴่าน̴ี้ก̴ัน̴เล̴ย̴

ก̴อ̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีก̴ับ̴พ̴ีพ̴ี

Leave A Reply

Your email address will not be published.