ผ̴ู้ม̴ีจ̴ิต̴ศ̴ร̴ัท̴ธ̴าร̴่ว̴ม̴ส̴ม̴ท̴บ̴ ส̴ร̴้าง̴ถ̴น̴น̴ให̴้น̴้อ̴ง̴ๆบ̴น̴ด̴อ̴ย̴ส̴ูง̴

0

ผ̴ู้ม̴ีจ̴ิต̴ศ̴ร̴ัท̴ธ̴าร̴่ว̴ม̴ส̴ม̴ท̴บ̴ ส̴ร̴้าง̴ถ̴น̴น̴ให̴้น̴้อ̴ง̴ๆบ̴น̴ด̴อ̴ย̴ส̴ูง̴  ส̴ร̴้าง̴ถ̴น̴น̴ค̴อ̴น̴ก̴ร̴ีต̴เส̴ร̴ิม̴ใย̴เห̴ล̴็ก̴ เฉ̴พ̴าะจ̴ุด̴ย̴ าก̴ จ̴ำน̴ว̴น̴ 6 จ̴ุด̴ ร̴ว̴ม̴ร̴ะย̴ะท̴าง̴ 350 เม̴ต̴ร̴

ห̴น̴ึ่ง̴ภ̴าพ̴ล̴้าน̴ค̴ว̴าม̴ห̴ม̴าย̴ แล̴ะ บ̴ีบ̴ห̴ัว̴ใจ̴ท̴ี่ส̴ุด̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴บ̴้าน̴แม̴่โก̴ป̴ี่    เป̴็น̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ท̴ี่ม̴ีค̴ว̴าม̴ท̴ุร̴ก̴ัน̴ด̴าร̴ม̴าก̴ท̴ี่ส̴ุด̴ใน̴อ̴ำเภ̴อ̴ก̴ุน̴ย̴ว̴ม̴ จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴แม̴่ฮ̴่อ̴ง̴ส̴อ̴น̴ ร̴ะย̴ะท̴าง̴ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าต̴ัว̴อ̴ำเภ̴อ̴ก̴ุน̴ย̴ว̴ม̴ เพ̴ื่อ̴ม̴าต̴ิด̴ต̴่อ̴ร̴าช̴ก̴าร̴ ซ̴ื้อ̴ก̴อ̴ง̴ ไป̴ห̴าห̴ม̴อ̴ท̴ี่โร̴ง̴พ̴ย̴ าบ̴ าล̴ ไป̴ธ̴น̴าค̴าร̴ ร̴ว̴ม̴ร̴ะย̴ะท̴าง̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ 30 ก̴ิโล̴เม̴ต̴ร̴ เป̴็น̴ถ̴น̴น̴ล̴ูก̴ร̴ัง̴ต̴ล̴อ̴ด̴ท̴าง̴

ซ̴ึ่ง̴เส̴้น̴ท̴าง̴ใน̴ห̴น̴้าฝ̴น̴ ช̴่ว̴ง̴ท̴ี่ฝ̴น̴ต̴ก̴ม̴าก̴ ถ̴น̴น̴ถ̴ูก̴ก̴ัด̴เซ̴าะเป̴็น̴ด̴ิน̴โค̴ล̴น̴ล̴ะ ม̴ีค̴ว̴าม̴ล̴าด̴ช̴ัน̴ม̴าก̴ ท̴ำให̴้น̴้อ̴ง̴ๆ แล̴ะ พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ช̴าว̴บ̴้าน̴ บ̴้าน̴แม̴่โก̴ป̴ี่ บ̴้าน̴ห̴้ว̴ย̴ม̴ะบ̴ว̴บ̴ บ̴้าน̴แม̴่แจ̴๊ะ แล̴ะบ̴้าน̴ห̴ว̴่าโน̴ น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ ค̴ร̴ู ห̴ม̴อ̴ เด̴ิน̴ท̴าง̴ส̴ัญ̴จ̴ร̴ไป̴ม̴าไม̴่ส̴ะด̴ว̴ก̴ ม̴ีค̴ว̴าม̴ล̴ำบ̴ าก̴ใน̴ก̴าร̴เด̴ิน̴ท̴าง̴เป̴็น̴อ̴ย̴่ าง̴ม̴ าก̴

จ̴าก̴ก̴าร̴ส̴ำร̴ว̴จ̴เส̴้น̴ท̴าง̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴พ̴บ̴ว̴่าม̴ีถ̴น̴น̴ท̴ี่ช̴ำร̴ุด̴เส̴ีย̴ห̴าย̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴ส̴ัญ̴จ̴ร̴ผ̴่าน̴ไป̴ได̴้ ถ̴้าจ̴ะผ̴่าน̴ไป̴ได̴้ต̴้อ̴ง̴พ̴บ̴ก̴ับ̴ค̴ว̴าม̴ย̴ าก̴ล̴ำบ̴ าก̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ ร̴ถ̴ต̴้อ̴ง̴ต̴ิด̴ห̴ล̴่ม̴เป̴็น̴เว̴ล̴าน̴าน̴ แล̴ะ เก̴ิด̴อ̴ุบ̴ัต̴ิเห̴ต̴ุใน̴​ห̴ล̴าย̴ๆค̴ร̴ั้ง̴​ ช̴าว̴บ̴้าน̴เล̴่าว̴่า บ̴ าง̴ค̴น̴ท̴ี่ป̴่ว̴ย̴ห̴น̴ัก̴จ̴ะต̴้อ̴ง̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴ห̴าห̴ม̴อ̴​ แต̴่ด̴้ว̴ย̴เส̴้น̴ท̴าง̴ท̴ี่ย̴ าก̴ล̴ำบ̴ าก̴ ท̴ำให̴้เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ก̴ล̴าง̴ท̴าง̴ห̴ล̴าย̴ร̴าย̴ ม̴ีช̴าว̴บ̴้าน̴ท̴ี่ต̴ั้ง̴ท̴้อ̴ง̴ต̴้อ̴ง̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴ฝ̴าก̴ค̴ร̴ร̴ภ̴์ ก̴็ต̴้อ̴ง̴แท̴้ง̴ล̴ูก̴ก̴ล̴าง̴ท̴าง̴ ซ̴ึ่ง̴ส̴ร̴้าง̴ค̴ว̴าม̴ส̴ะเท̴ือ̴น̴ใจ̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ ท̴าง̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴จ̴ึง̴ได̴้จ̴ัด̴ท̴ำโค̴ร̴ง̴ก̴าร̴น̴ี้ก̴ึ้น̴เพ̴ื่อ̴เป̴็น̴ก̴าร̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ น̴้อ̴ง̴ๆ แล̴ะ ช̴าว̴บ̴้าน̴ เพ̴ื่อ̴บ̴ร̴ร̴เท̴าร̴ับ̴ค̴ว̴าม̴ล̴ำบ̴ าก̴ใน̴ก̴าร̴ใช̴้เส̴้น̴ท̴าง̴น̴ี้

ท̴าง̴เพ̴จ̴จ̴ึง̴ก̴อ̴ร̴่ว̴ม̴เป̴็น̴ส̴ื่อ̴ก̴ล̴าง̴ ส̴ะพ̴าน̴บ̴ุญ̴ เพ̴ีย̴ง̴ค̴น̴ล̴ะ 20 บ̴ าท̴ เป̴็น̴น̴้ำใจ̴ ส̴่ง̴ไป̴โอ̴บ̴ก̴อ̴ด̴น̴้อ̴ง̴ๆ บ̴น̴ด̴อ̴ย̴ส̴ูง̴ แล̴ะ ช̴าว̴บ̴้าน̴ บ̴้าน̴แม̴่โก̴ป̴ี่ บ̴้าน̴ห̴้ว̴ย̴ม̴ะบ̴ว̴บ̴ บ̴้าน̴แม̴่แจ̴๊ะ แล̴ะบ̴้าน̴ห̴ว̴่าโน̴

เร̴าจ̴ะเป̴็น̴ส̴ื่อ̴ก̴ล̴าง̴ใน̴ก̴าร̴จ̴ัด̴ส̴ร̴ร̴ให̴้ด̴ีท̴ี่ส̴ุด̴

ร̴่ว̴ม̴บ̴ร̴ิจ̴าค̴ได̴้ท̴ี่ โค̴ร̴ง̴ก̴าร̴ ส̴ร̴้าง̴ถ̴น̴น̴ค̴อ̴น̴ก̴ร̴ีต̴เส̴ร̴ิม̴ใย̴เห̴ล̴็ก̴ แด̴่น̴้อ̴ง̴บ̴น̴ด̴อ̴ย̴ส̴ูง̴

ธ̴น̴าค̴าร̴ก̴ร̴ุง̴ไท̴ย̴

เล̴ก̴บ̴ัญ̴ช̴ี 529-0-10655-3

ช̴ื่อ̴บ̴ัญ̴ช̴ี โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴บ̴้าน̴แม̴่โก̴ป̴ี่ (เพ̴ื่อ̴ร̴อ̴ร̴ับ̴เง̴ิน̴จ̴าก̴ม̴ูล̴น̴ิธ̴ิห̴ล̴ว̴ง̴พ̴่อ̴พ̴ุท̴โธ̴ภ̴าว̴น̴า)

เพ̴ื่อ̴ซ̴ื้อ̴ว̴ัส̴ด̴ุอ̴ุป̴ก̴ร̴ณ̴์ใน̴ก̴าร̴ท̴ำถ̴น̴น̴ค̴อ̴น̴ก̴ร̴ีต̴เส̴ร̴ิม̴ใย̴เห̴ล̴็ก̴เฉ̴พ̴าะจ̴ุด̴ย̴ าก̴ล̴ำบ̴ าก̴จ̴ำน̴ว̴น̴ 6 จ̴ุด̴ร̴ว̴ม̴ร̴ะย̴ะท̴าง̴ 350 เม̴ต̴ร̴ ให̴้ก̴ับ̴น̴้อ̴ง̴บ̴น̴ด̴อ̴ย̴ส̴ูง̴

ท̴ี่ม̴า : ก̴ับ̴ก̴้าว̴ก̴ับ̴ป̴ล̴าโอ̴ Plaocooking

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ : 1ไร̴่ ไม̴่ จ̴ น̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.