พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ ไม̴่ท̴น̴ ห̴ล̴ัง̴ถ̴ูก̴ก̴ล̴่าว̴ห̴าช̴่ว̴ง̴ก̴าล̴ง̴

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴ค̴น̴ท̴ี่เจ̴อ̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ ต̴ล̴อ̴ด̴ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ ห̴ร̴ือ̴ พ̴ิม̴พ̴์ร̴ด̴าภ̴ร̴ณ̴์ เบ̴ญ̴จ̴ว̴ัฒ̴น̴ะพ̴ัช̴ร̴์ แม̴่ค̴้าอ̴อ̴น̴ไล̴น̴์แล̴ะย̴ูท̴ูบ̴เบ̴อ̴ร̴์ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ โด̴ย̴ต̴ั้ง̴แต̴่ช̴่ว̴ง̴ต̴้น̴ป̴ีม̴าก̴็เจ̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴พ̴ูด̴ถ̴ึง̴เป̴็น̴ร̴ะย̴ะ น̴ับ̴ต̴ั้ง̴แต̴่ก̴ร̴ณ̴ีพ̴ูด̴ด̴ูถ̴ูก̴ อ̴าย̴ต̴า ศ̴ร̴ส̴ว̴ร̴ร̴ค̴์ ใจ̴ม̴ั่น̴ บ̴ิว̴ต̴ี้บ̴ล̴็อ̴ก̴เก̴อ̴ร̴์ ท̴ี่ม̴ีก̴าร̴ร̴ีว̴ิว̴แป̴้ง̴ PRIM ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ห̴น̴ึ่ง̴ใน̴ส̴ิน̴ค̴้าก̴อ̴ง̴พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴

ห̴ร̴ือ̴จ̴ะเร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่พ̴ูด̴ผ̴่าน̴ไล̴ฟ̴์ส̴ด̴ค̴ล̴้าย̴ด̴ูถ̴ูก̴ค̴น̴ก̴ิน̴ส̴้ม̴ต̴ล̴าด̴น̴ัด̴จ̴น̴เป̴็น̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ร̴้อ̴น̴ ด̴ูช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ต̴่อ̴ว̴่าล̴ืม̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ ก̴่อ̴น̴ท̴ี่เจ̴้าต̴ัว̴จ̴ะอ̴อ̴ก̴ม̴าก̴อ̴โท̴ษ̴บ̴อ̴ก̴ว̴่า แค̴่ห̴ย̴อ̴ก̴ล̴้อ̴ก̴ับ̴ล̴ูก̴ค̴้าท̴ี่ส̴น̴ิท̴ก̴ัน̴เท̴่าน̴ั้น̴ ไม̴่ได̴้ล̴ืม̴ก̴ำพ̴ืด̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ด̴ร̴าม̴่าต̴่อ̴ม̴าค̴ือ̴เร̴ื่อ̴ง̴ล̴ะเอ̴ีย̴ด̴อ̴่อ̴น̴ พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ร̴ัส̴เซ̴ีย̴ ย̴ูเค̴ร̴น̴

แบ̴บ̴ต̴ิด̴ต̴ล̴ก̴ว̴่า ด̴ิฉ̴ัน̴เม̴ีย̴ว̴ล̴าด̴ีม̴ีร̴์ ป̴ูต̴ิน̴ ว̴ล̴าด̴ีม̴ีร̴์ ป̴ูต̴ิน̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้ ด̴ิฉ̴ัน̴จ̴ะบ̴อ̴ก̴ให̴้น̴ะ เร̴าเน̴ี่ย̴ก̴ำล̴ัง̴น̴ะ เร̴าก̴ำล̴ัง̴จ̴ะไป̴ ย̴ูเค̴ร̴น̴น̴ะ บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ต̴้อ̴ง̴ก̴าร̴ค̴ว̴าม̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ค̴ุณ̴ ให̴้ค̴ุณ̴ CF เจ̴เม̴ล̴ล̴่า ซ̴ะด̴ีๆ ท̴ั้ง̴ 3 ก̴ล̴ิ่น̴ จ̴ะเอ̴าก̴ล̴ิ่น̴ไห̴น̴ก̴็ได̴้ ส̴ัก̴ก̴ล̴ิ่น̴ห̴น̴ึ่ง̴น̴ะค̴ะ

เม̴ื่อ̴เร̴าช̴น̴ะแล̴้ว̴ เร̴าจ̴ะร̴ีบ̴ส̴่ง̴ก̴อ̴ง̴ให̴้ ส̴ุด̴ท̴้าย̴พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ก̴็อ̴อ̴ก̴ม̴าก̴อ̴โท̴ษ̴อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ โด̴ย̴อ̴้าง̴ว̴่าเห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ท̴ี่พ̴ูด̴ช̴่ว̴ง̴เก̴ิด̴เห̴ต̴ุเป̴็น̴ช̴่ว̴ง̴เว̴ล̴าท̴ี่ 2 ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ ก̴ำล̴ัง̴จ̴ะม̴ีก̴าร̴เจ̴ร̴จ̴าก̴ัน̴ จ̴ึง̴ค̴ิด̴ว̴่าส̴ถ̴าน̴ก̴าร̴ณ̴์ค̴ล̴ี่ค̴ล̴าย̴แล̴้ว̴แล̴ะป̴ร̴ะเด̴็น̴ล̴่าส̴ุด̴ท̴ี่เพ̴ิ่ง̴เก̴ิด̴ไม̴่ก̴ี่ว̴ัน̴ก̴็ค̴ือ̴

เม̴ื่อ̴ พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ ก̴ำล̴ัง̴ไล̴ฟ̴์ก̴าย̴ก̴อ̴ง̴ต̴าม̴ป̴ก̴ต̴ิ แล̴ะเธ̴อ̴ได̴้แว̴ะอ̴่าน̴ค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์เจ̴อ̴ช̴าว̴ช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴พ̴ูด̴ถ̴ึง̴เร̴ื่อ̴ง̴แต̴่ง̴ต̴ัว̴ไม̴่เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴ พ̴ูด̴จ̴าไม̴่ส̴ุภ̴าพ̴ ถ̴ูก̴พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ว̴่าเป̴็น̴ช̴่ว̴ง̴ก̴าล̴ง̴ ค̴น̴ด̴ูน̴้อ̴ย̴ ท̴ำให̴้พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ไม̴่ท̴น̴จ̴ัด̴แส̴ด̴ง̴อ̴าก̴าร̴ ก̴ด̴ร̴ะฆ̴ัง̴ ต̴อ̴บ̴ก̴ล̴ับ̴ท̴ัน̴ท̴ีว̴่า

เอ̴าอ̴ำน̴าจ̴อ̴ะไร̴ม̴าต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ค̴น̴อ̴ื่น̴ว̴่าไม̴่ด̴ี ม̴าบ̴อ̴ก̴ให̴้ต̴น̴ท̴ำต̴ัว̴แบ̴บ̴น̴ั้น̴แบ̴บ̴น̴ี้ ส̴ัก̴ว̴ัน̴ก̴อ̴ให̴้ก̴ร̴ร̴ม̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ต̴าม̴ ก̴ร̴ร̴ม̴ท̴ี่พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ค̴น̴อ̴ื่น̴แบ̴บ̴ม̴อ̴ง̴โล̴ก̴แค̴่ม̴ิต̴ิเด̴ีย̴ว̴ ให̴้ม̴ัน̴ต̴าม̴ไว̴เห̴ม̴ือ̴น̴ม̴อ̴เต̴อ̴ร̴์ไซ̴ค̴์ ห̴ัด̴ให̴้ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ผ̴ู้อ̴ื่น̴ใน̴ท̴าง̴ท̴ี่ด̴ีบ̴้าง̴ ใค̴ร̴ไม̴่ช̴อ̴บ̴ต̴น̴ก̴็ไม̴่ช̴อ̴บ̴

ว̴ัน̴ด̴ีค̴ืน̴ด̴ีต̴น̴อ̴ย̴าก̴จ̴ะท̴ำก̴าร̴ก̴ุศ̴ล̴ ก̴ล̴ับ̴ม̴าบ̴้าน̴น̴อ̴น̴ส̴ุก̴ใจ̴ส̴บ̴าย̴ใจ̴ ต̴น̴ก̴าย̴ก̴อ̴ง̴ได̴้เป̴็น̴ร̴้อ̴ย̴ๆล̴้าน̴ น̴้ำห̴น̴ัก̴เง̴ิน̴ร̴้อ̴ย̴ล̴้าน̴ 1 ป̴ึก̴ เท̴่าก̴ับ̴ 1 ก̴ิโล̴ก̴ร̴ัม̴ ม̴ีเง̴ิน̴เก̴็บ̴เป̴็น̴พ̴ัน̴ๆล̴้าน̴ แล̴้ว̴ก̴็น̴ำไป̴แบ̴่ง̴ป̴ัน̴ ก̴็ได̴้ร̴ับ̴ค̴ำช̴ม̴ว̴่าเป̴็น̴ค̴น̴ด̴ี พ̴อ̴ม̴าอ̴ีก̴ว̴ัน̴พ̴ูด̴ไม̴่ส̴ุภ̴าพ̴ก̴็บ̴อ̴ก̴ไม̴่ด̴ีอ̴ีก̴แล̴้ว̴

ส̴่ว̴น̴เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่ค̴น̴ด̴ูน̴้อ̴ย̴ ต̴ัว̴เอ̴ง̴ก̴็แค̴่ค̴น̴ก̴าย̴ก̴อ̴ง̴ไม̴่ได̴้ม̴ีก̴่าว̴ใน̴ก̴ร̴ะแส̴ เป̴็น̴ค̴น̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าป̴ก̴ต̴ิเป̴็น̴แม̴่ค̴้าอ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ร̴ะด̴ับ̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ ค̴น̴ด̴ูค̴น̴ 2.9 ห̴ม̴ื่น̴ค̴น̴ บ̴อ̴ก̴ค̴น̴ด̴ูน̴้อ̴ย̴จ̴ัง̴ ว̴ุ่น̴ว̴าย̴ม̴าบ̴ง̴ก̴าร̴ว̴่าค̴น̴ด̴ูน̴้อ̴ย̴ ช̴ีว̴ิต̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴เอ̴าร̴อ̴ด̴ห̴ร̴ือ̴ย̴ัง̴ ก̴าร̴ท̴ี่ม̴าบ̴อ̴ก̴ว̴่าช̴ีว̴ิต̴ต̴ก̴น̴ั้น̴

เอ̴าเค̴ร̴ด̴ิต̴อ̴ะไร̴ม̴าพ̴ูด̴ ต̴น̴เร̴ีย̴น̴จ̴บ̴ ม̴.6 ค̴น̴ท̴ี่ม̴าพ̴ูด̴ถ̴ึง̴ต̴น̴จ̴บ̴ ป̴.ต̴ร̴ี ป̴.โท̴ ป̴.เอ̴ก̴ ด̴อ̴ก̴เต̴อ̴ร̴์ต̴น̴ฟ̴้อ̴ง̴เร̴ีย̴ก̴เง̴ิน̴ม̴าห̴ม̴ด̴แล̴้ว̴ ต̴น̴ให̴้เค̴ร̴ด̴ิต̴ค̴น̴ท̴ี่ม̴าว̴่าต̴น̴ส̴ูง̴ๆ เล̴ย̴ว̴่าจ̴บ̴ ป̴.ต̴ร̴ี เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴ 14,000 บ̴าท̴ ร̴ู้ห̴ร̴ือ̴เป̴ล̴่าว̴่าภ̴าร̴ะเง̴ิน̴เฟ̴้อ̴ต̴น̴น̴ี้ม̴าก̴ท̴ี่ส̴ุด̴ใน̴ร̴อ̴บ̴ 13 ป̴ี

บ̴ะห̴ม̴ี่ก̴ึ่ง̴ส̴ำเร̴็จ̴ร̴ูป̴ย̴ัง̴ต̴ร̴ึง̴ร̴าค̴าไม̴่ไห̴ว̴ บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ท̴ี่ค̴ุณ̴ท̴ำง̴าน̴อ̴ย̴ู่ให̴้เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴ 16,000 บ̴าท̴ เร̴ีย̴น̴จ̴บ̴ ป̴.ต̴ร̴ี ม̴าด̴้ว̴ย̴ก̴าร̴ก̴ู้ ก̴ย̴ศ̴. ร̴ู้ห̴ร̴ือ̴เป̴ล̴่าว̴่าเง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴ท̴ี่ได̴้น̴ั้น̴ต̴ิด̴ล̴บ̴ ร̴ู้ห̴ร̴ือ̴เป̴ล̴่าว̴่าก̴ิน̴บ̴ะห̴ม̴ี่ก̴ึ่ง̴ส̴ำเร̴็จ̴ร̴ูป̴แบ̴่ง̴ค̴ร̴ึ่ง̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ เอ̴าเค̴ร̴ด̴ิต̴อ̴ะไร̴บ̴อ̴ก̴ต̴น̴ต̴ก̴

ท̴ำไม̴ไม̴่เอ̴าเว̴ล̴าไป̴ค̴ิด̴ว̴่าท̴ำย̴ัง̴ไง̴ให̴้ได̴้เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴เพ̴ิ่ม̴ก̴ึ้น̴ แล̴้ว̴จ̴ะเอ̴าอ̴ะไร̴ม̴าต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ต̴น̴ เอ̴าเค̴ร̴ด̴ิต̴อ̴ะไร̴ม̴าบ̴อ̴ก̴ว̴่าต̴ัว̴เอ̴ง̴ต̴ก̴ ต̴ก̴ต̴ร̴ง̴ไห̴น̴ ท̴ำน̴้ำป̴ล̴าร̴้าอ̴ัน̴ด̴ับ̴ 2 ใน̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ เล̴ี้ย̴ง̴ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴เป̴็น̴พ̴ัน̴ค̴น̴ ร̴าย̴จ̴่าย̴เด̴ือ̴น̴ 50 ล̴้าน̴ แต̴่พ̴ว̴ก̴น̴ี้ม̴ีอ̴ะไร̴ม̴าว̴ุ่น̴ว̴าย̴ว̴่า ต̴น̴ต̴ก̴ ร̴ู้ม̴ั้ย̴ห̴ัว̴ห̴น̴้าค̴ล̴ัง̴ต̴น̴เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴ 1.5 แส̴น̴บ̴าท̴ ส̴่ว̴น̴น̴้อ̴ง̴ๆ ก̴อ̴ง̴ต̴น̴เง̴ิน̴ 2-3 ห̴ม̴ื่น̴ ใส̴่ร̴อ̴ง̴เท̴้าค̴ู่ 1.5 ห̴ม̴ื่น̴บ̴าท̴

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ ท̴ีม̴ง̴าน̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.