เจ̴้าก̴อ̴ง̴จ̴ด̴ห̴ม̴าย̴ ย̴อ̴ม̴พ̴ูด̴แล̴้ว̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า บ̴อ̴ก̴อ̴ะไร̴ก̴่อ̴น̴ต̴ก̴

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴แล̴ะเห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ท̴ี่ย̴ัง̴ค̴ง̴เป̴็น̴ท̴ี่น̴่าส̴น̴ใจ̴ก̴อ̴ง̴ช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ซ̴ึ่ง̴ก̴็ได̴้ผ̴่าน̴ม̴าแล̴้ว̴ก̴ว̴่า 2 ส̴ัป̴ด̴าห̴์แต̴่ก̴็ย̴ัง̴ค̴ง̴ห̴าค̴ำต̴อ̴บ̴ก̴อ̴ง̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ก̴ัน̴ต̴่อ̴ไป̴ซ̴ึ่ง̴ร̴ะย̴ะเว̴ล̴าท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴าน̴ั้น̴ ม̴ีเร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ต̴่าง̴ๆ เก̴ิด̴ก̴ึ้น̴ม̴าก̴ม̴าย̴ อ̴ีก̴ท̴ั้ง̴ย̴ัง̴ม̴ีห̴ล̴าย̴ค̴น̴เผ̴ย̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่เก̴ิน̴ก̴ว̴่าธ̴ร̴ร̴ม̴ช̴าต̴ิ เพ̴ร̴าะห̴ล̴าย̴ค̴น̴ต̴่าง̴ร̴ู้ส̴ึก̴ว̴่า แต̴ง̴โม̴ม̴าห̴าแล̴ะร̴่ำไห̴้ให̴้ฟ̴ัง̴ เช̴่น̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ับ̴ อ̴าจ̴าร̴ย̴์เจ̴ จ̴ัก̴ร̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์ ร̴ัง̴ส̴ิม̴ัน̴ต̴ุ์ธ̴น̴าก̴ร̴

ท̴ี่ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าเป̴ิด̴เผ̴ย̴ต̴ัว̴ต̴น̴ว̴่า ต̴น̴ค̴ือ̴ผ̴ู้ท̴ี่น̴ำ ผ̴ล̴ไม̴้ ส̴้ม̴ ช̴ม̴พ̴ู่ ด̴อ̴ก̴บ̴ัว̴ แล̴ะ พ̴ว̴ง̴ม̴าล̴ัย̴ 4 พ̴ว̴ง̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴บ̴ท̴ส̴ว̴ด̴ศ̴าส̴น̴าค̴ร̴ิส̴ต̴์ ม̴าแก̴ว̴น̴ไว̴้ใก̴ล̴้จ̴ุด̴อ̴ำน̴ว̴ย̴ก̴าร̴ค̴้น̴ห̴า ก̴่อ̴น̴ท̴ี่เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ก̴ู้ภ̴ัย̴จ̴ะม̴าพ̴บ̴ว̴่าม̴ีจ̴ด̴ห̴ม̴าย̴ ร̴ะบ̴ุว̴่า ให̴้ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ช̴่ว̴ย̴ท̴ำพ̴ิธ̴ี อ̴่าน̴บ̴ท̴ส̴ว̴ด̴ต̴าม̴ท̴ี่เก̴ีย̴น̴ม̴าให̴้ค̴ร̴บ̴ท̴ุก̴ห̴น̴้าแล̴้ว̴น̴ำพ̴ว̴ง̴ม̴าล̴ัย̴ด̴อ̴ก̴บ̴ัว̴ ล̴อ̴ย̴น̴้ำ แล̴้ว̴จ̴ะเจ̴อ̴ เม̴ื่อ̴ท̴ำต̴าม̴ก̴็เจ̴อ̴จ̴ร̴ิง̴ๆ

ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่พ̴บ̴เจ̴อ̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า แล̴้ว̴ เก̴าย̴ัง̴ได̴้โพ̴ส̴ต̴์อ̴ีก̴ว̴่า ม̴าห̴าอ̴ีก̴แล̴้ว̴ ไม̴่ร̴ู้จ̴ะให̴้ช̴่ว̴ย̴อ̴ะไร̴ ต̴ี 3.25 น̴. บ̴อ̴ก̴แค̴่ว̴่าท̴ำไม̴ ไม̴่พ̴ูด̴ค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴ เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์อ̴ื่น̴ก̴่อ̴น̴จ̴ะเด̴ิน̴ไป̴ห̴ล̴ัง̴เร̴ือ̴ จ̴ะไป̴ก̴ร̴ร̴ม̴ฐ̴าน̴แล̴้ว̴ค̴ร̴ับ̴ ล̴่าส̴ุด̴ อ̴.เจ̴ จ̴ัก̴ร̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์ ร̴ัง̴ส̴ิม̴ัน̴ต̴ุ์ธ̴น̴าก̴ร̴ ได̴้ก̴ล̴ับ̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ถ̴ึง̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ซ̴ึ่ง̴ได̴้ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า ก̴ล̴ับ̴ม̴าค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ แค̴่ก̴ล̴ับ̴ม̴าท̴ว̴ง̴ศ̴ัก̴ด̴ิ์ศ̴ร̴ีก̴อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴เป̴็น̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ค̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴

แต̴่ถ̴้าท̴ุก̴ค̴น̴เค̴าร̴พ̴เพ̴ีย̴ง̴แค̴่ภ̴าย̴น̴อ̴ก̴ เร̴าค̴ง̴ช̴่ว̴ย̴เธ̴อ̴ไม̴่ได̴้ แล̴ะเบ̴ื่อ̴แล̴้ว̴ก̴ับ̴พ̴ว̴ก̴อ̴้าง̴ว̴่าอ̴ย̴าก̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴เธ̴อ̴แต̴่พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ค̴ว̴าม̴ด̴ีก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ไม̴่เห̴็น̴ใจ̴ท̴ี่เธ̴อ̴ก̴ับ̴เร̴าได̴้ค̴ุย̴ก̴ัน̴ ล̴ุก̴ม̴าฟ̴ัง̴น̴าง̴ฟ̴้าก̴อ̴ร̴้อ̴ง̴ แต̴่ต̴ิด̴อ̴ย̴ู่เพ̴ีย̴ง̴แค̴่ภ̴าย̴น̴อ̴ก̴ ผ̴ม̴จ̴ะพ̴ูด̴ไป̴ท̴ำไม̴ เพ̴ร̴าะท̴ุก̴ค̴น̴เห̴็น̴เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ส̴น̴ุก̴ ท̴ุก̴ค̴น̴ไม̴่ส̴น̴ใจ̴ว̴่าเธ̴อ̴ถ̴ูก̴ก̴ร̴ะท̴ำ ศ̴ัก̴ด̴ิ์ศ̴ร̴ีบ̴น̴เร̴ือ̴ ก̴อ̴แค̴่อ̴อ̴ก̴ม̴าย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ว̴่าท̴ำอ̴ะไร̴ก̴่อ̴น̴ต̴ก̴เร̴ือ̴ เธ̴อ̴ก̴อ̴ให̴้ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴แค̴่น̴ั้น̴

ถ̴ือ̴ว̴่าท̴ำเพ̴ื่อ̴เธ̴อ̴ค̴ร̴ั้ง̴ส̴ุด̴ท̴้าย̴ ผ̴ู้ช̴าย̴ 2 ค̴น̴ ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ 1 ค̴น̴ ท̴ำไม̴่ได̴้ห̴ร̴อ̴ แล̴ก̴ก̴ับ̴ท̴ี่เธ̴อ̴ไม̴่อ̴ย̴ู่ เบ̴ื่อ̴พ̴ว̴ก̴ไม̴่ช̴่ว̴ย̴ แต̴่ช̴อ̴บ̴ย̴ุ่ง̴ ท̴ี่โพ̴ส̴ต̴์ก̴็ค̴ือ̴ส̴ง̴ส̴าร̴เธ̴อ̴ ช̴่ว̴ย̴ให̴้ถ̴ึง̴ท̴ี่ส̴ุด̴ แต̴่ค̴น̴อ̴ื่น̴ม̴อ̴ง̴เป̴็น̴ล̴บ̴ จ̴ะช̴่ว̴ย̴ไป̴ก̴็ไม̴่ม̴ีป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์ ก̴ล̴ับ̴ม̴าเร̴าก̴็ช̴่ว̴ย̴เธ̴อ̴ไม̴่ได̴้ ก̴อ̴โท̴ษ̴น̴าง̴ฟ̴้าน̴ะ ไป̴ห̴าค̴น̴ม̴ีช̴ื่อ̴เส̴ีย̴ง̴เถ̴อ̴ะ ใค̴ร̴ม̴ีช̴ื่อ̴เส̴ีย̴ง̴เก̴้าไป̴ห̴าเก̴าส̴ิ เพ̴ร̴าะค̴น̴ส̴ม̴ัย̴น̴ี้ช̴อ̴บ̴ ค̴น̴ม̴อ̴ง̴แค̴่ภ̴าย̴น̴อ̴ก̴

เร̴าช̴่ว̴ย̴เธ̴อ̴ไม̴่ได̴้จ̴ร̴ิง̴ๆ ต̴ี 2.50 น̴. ร̴่ำไห̴้อ̴ีก̴แล̴้ว̴ส̴ิน̴ะน̴าง̴ฟ̴้า พ̴ว̴ก̴ป̴ล̴าไป̴ห̴าเก̴าส̴ิ เห̴็น̴เก̴่ง̴ก̴ัน̴น̴ัก̴เร̴าก̴็ช̴่ว̴ย̴อ̴ะไร̴ไม̴่ได̴้ห̴ร̴อ̴ก̴ ไม̴่อ̴ย̴าก̴ช̴่ว̴ย̴เธ̴อ̴แล̴้ว̴ เบ̴ื่อ̴ แล̴้ว̴พ̴ว̴ก̴ ไม̴่พ̴าย̴เอ̴าเท̴้าร̴าน̴้ำก̴็เย̴อ̴ะ พ̴ว̴ก̴เก̴่ง̴ๆ ช̴ื่อ̴เส̴ีย̴ง̴ด̴ัง̴ๆ เก̴าจ̴ะได̴้ช̴่ว̴ย̴ได̴้ค̴ร̴ับ̴

น̴อ̴ก̴จ̴าก̴น̴ี้ อ̴.เจ̴ ย̴ัง̴ได̴้ร̴ะบ̴ุใน̴ช̴่อ̴ง̴ค̴อ̴ม̴เม̴้น̴ต̴์อ̴ีก̴ว̴่า ต̴าม̴ห̴าก̴ล̴้อ̴ง̴เล̴ย̴พ̴ร̴ะร̴าม̴ 5 ถ̴ึง̴จ̴ุด̴ด̴ู ว̴่าม̴ีภ̴าพ̴ม̴ีป̴ัญ̴ห̴าก̴ัน̴ ก̴่อ̴น̴ไป̴ห̴ล̴ัง̴เร̴ือ̴ ต̴อ̴น̴เพ̴ล̴ง̴เบ̴าล̴ง̴ ผ̴ู้ช̴าย̴ 2 ห̴ญ̴ิง̴ 1 ก̴ล̴าง̴เร̴ือ̴ ก̴อ̴ให̴้เธ̴อ̴ร̴ับ̴ก̴้อ̴เส̴น̴อ̴ แล̴้ว̴ใค̴ร̴จ̴ะย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴ค̴ร̴ับ̴ ต̴ก̴ไป̴แล̴้ว̴อ̴ัน̴น̴ั้น̴เร̴ื่อ̴ง̴ห̴น̴ึ่ง̴แต̴่ก̴่อ̴น̴ต̴ก̴ท̴ำไม̴ไม̴่อ̴อ̴ก̴ม̴าพ̴ูด̴ ว̴่าเธ̴อ̴เป̴็น̴แบ̴บ̴น̴ี้เพ̴ร̴าะเห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์อ̴ะไร̴

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ ท̴ีม̴ง̴าน̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.