ห̴น̴ูน̴้อ̴ย̴ก̴ับ̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่

0

ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ด̴ร̴าม̴่าอ̴ีก̴ค̴ค̴ร̴ั้ง̴ ห̴ล̴ัง̴ม̴ีผ̴ู้ใช̴้ tiktok ร̴าย̴ห̴น̴ึ่ง̴ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ค̴ล̴ิป̴ เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ท̴ี่ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴พ̴าเด̴็ก̴น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ช̴าย̴ต̴ัว̴น̴้อ̴ย̴ไป̴ฉ̴ีด̴ว̴ัค̴ซ̴ีน̴ป̴้อ̴ง̴ก̴ัน̴ CV 19 แต̴่เด̴็ก̴ช̴าย̴ไม̴่ย̴อ̴ม̴ฉ̴ีด̴

จ̴น̴แม̴่ต̴้อ̴ง̴อ̴ุ้ม̴ไว̴้ให̴้เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ฉ̴ีด̴จ̴น̴ส̴ำเร̴็จ̴ แต̴่พ̴อ̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ฉ̴ีด̴เส̴ร̴็จ̴ก̴็ต̴ีศ̴ร̴ีษ̴ะแล̴้ว̴ว̴่าร̴้อ̴ง̴ท̴ำไม̴ แต̴่ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ว̴่าห̴น̴ูน̴้อ̴ย̴ก̴ล̴ับ̴ส̴ู้ก̴ล̴ับ̴ ท̴ำให̴้พ̴่อ̴แม̴่ต̴้อ̴ง̴ห̴้าม̴ก̴ัน̴ว̴ุ่น̴

แล̴้ว̴ร̴ีบ̴อ̴ุ้ม̴อ̴อ̴ก̴ไป̴ท̴ัน̴ท̴ีเด̴ิม̴ท̴ีผ̴ู้โพ̴ส̴ต̴์น̴ำค̴ล̴ิป̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์ใน̴ล̴ัก̴ษ̴ณ̴ะก̴ำก̴ัน̴ แต̴่ป̴ร̴าก̴ฎ̴ว̴่าช̴าว̴เน̴็ต̴ไม̴่ก̴ำด̴้ว̴ย̴ เพ̴ร̴าะส̴่ว̴น̴ให̴ญ̴่ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ก̴าร̴ก̴ร̴ะท̴ำก̴อ̴ง̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่

ว̴่าม̴ีส̴ิท̴ธ̴ิอ̴ะไร̴ไป̴ท̴ำแบ̴บ̴น̴ั้น̴แบ̴บ̴น̴ั้น̴ ห̴าก̴เป̴็น̴พ̴่อ̴แม̴่ผ̴ู้ป̴ก̴ค̴ร̴อ̴ง̴ค̴น̴อ̴ื่น̴ อ̴าจ̴จ̴ะไม̴่ย̴อ̴ม̴แบ̴บ̴น̴ี้ ซ̴ึ่ง̴ไม̴่ร̴ู้ว̴่าเห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์แท̴้ท̴ี่จ̴ร̴ิง̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ไร̴ เพ̴ร̴าะม̴ีค̴น̴อ̴อ̴ก̴ม̴าแย̴้ง̴ว̴่าเจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่เป̴็น̴ญ̴าต̴ิก̴ับ̴เด̴็ก̴ แต̴่ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ม̴อ̴ง̴ว̴่าต̴่อ̴ให̴้เป̴็น̴ญ̴าต̴ิก̴็ไม̴่ค̴ว̴ร̴ท̴ำแบ̴บ̴น̴ี้

ค̴ล̴ิป̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.