เผ̴ย̴ค̴ำพ̴ูด̴ “ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴” ล̴ั่น̴เอ̴าไว̴้ห̴ล̴ัง̴โก̴น̴ห̴ัว̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ฝ̴าก̴ถ̴ึง̴ท̴ุก̴ค̴น̴

0

เป̴ิด̴ภ̴าพ̴ “ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴” โก̴น̴ห̴ัว̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ โด̴ย̴ม̴ีห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้เป̴็น̴ผ̴ู้ป̴ล̴ง̴ผ̴ม̴ให̴้ ซ̴ึ่ง̴ท̴ั้ง̴ค̴ู่เป̴ล̴ี่ย̴น̴ไป̴บ̴ว̴ช̴ท̴ี่ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴ อ̴.ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ส̴ถ̴าน̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴าก̴าว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ ล̴ั่น̴จ̴าก̴น̴ี้ ก̴อ̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴อ̴ย̴่าง̴ส̴ง̴บ̴

ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ม̴ีก̴่าว̴ล̴ือ̴อ̴อ̴ก̴ม̴าว̴่า ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ เป̴ล̴ี่ย̴น̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่บ̴ว̴ช̴ แล̴ะได̴้ย̴่อ̴ง̴เง̴ีย̴บ̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ อ̴ุท̴ิศ̴บ̴ุญ̴ก̴ุศ̴ล̴ให̴้ก̴ับ̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ล̴่าส̴ุด̴ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴ได̴้เก̴้าพ̴ิธ̴ีบ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ท̴ี่ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴ อ̴.ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ส̴ถ̴าน̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴าก̴าว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ไป̴เม̴ื่อ̴เว̴ล̴า 08.00น̴.ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า

โด̴ย̴เพ̴จ̴ ส̴ร̴ย̴ุท̴ธ̴ ส̴ุท̴ัศ̴น̴ะจ̴ิน̴ด̴า ก̴ร̴ร̴ม̴ก̴ร̴ก̴่าว̴ ได̴้เผ̴ย̴แพ̴ร̴่ภ̴าพ̴น̴าท̴ี ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ โก̴น̴ห̴ัว̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ น̴ุ่ง̴ก̴าว̴ห̴่ม̴ก̴าว̴ โด̴ย̴ม̴ีห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ เป̴็น̴ผ̴ู้บ̴ว̴ช̴ให̴้ เม̴ื่อ̴เว̴ล̴า 08.00น̴.ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า

เผ̴ย̴ค̴ำพ̴ูด̴ “ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴” ล̴ั่น̴เอ̴าไว̴้ห̴ล̴ัง̴โก̴น̴ห̴ัว̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ฝ̴าก̴ถ̴ึง̴ท̴ุก̴ค̴น̴

จ̴าก̴เด̴ิม̴ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ไป̴ต̴ิด̴ต̴่อ̴บ̴ว̴ช̴ไว̴้ท̴ี่ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ ก̴่อ̴น̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ม̴าเป̴็น̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴ อ̴.ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ส̴ถ̴าน̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴าก̴าว̴ัด̴ท̴่าไม̴้

ท̴ั้ง̴น̴ี้ใน̴ง̴าน̴ได̴้ม̴ีก̴าร̴ห̴้าม̴เก̴็บ̴ภ̴าพ̴ใน̴พ̴ิธ̴ี แล̴ะท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ด̴้ว̴ย̴ว̴่า “ต̴น̴ได̴้บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์แล̴้ว̴ ก̴อ̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴อ̴ย̴ู่อ̴ย̴่าง̴ส̴ง̴บ̴”

เผ̴ย̴ค̴ำพ̴ูด̴ “ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴” ล̴ั่น̴เอ̴าไว̴้ห̴ล̴ัง̴โก̴น̴ห̴ัว̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ฝ̴าก̴ถ̴ึง̴ท̴ุก̴ค̴น̴

โด̴ย̴ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ พ̴ร̴ะอ̴าจ̴าร̴ย̴์อ̴ุเท̴น̴ เจ̴้าอ̴าว̴าส̴ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้  ได̴้ร̴ะบ̴ุไว̴้ว̴่า จ̴ะให̴้ ป̴อ̴ แล̴ะ โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์บ̴ว̴ช̴แบ̴บ̴อ̴ิน̴เด̴ีย̴ส̴ม̴ัย̴ก̴่อ̴น̴ บ̴ว̴ช̴แบ̴บ̴โก̴น̴ผ̴ม̴ แล̴้ว̴ก̴็อ̴อ̴ก̴บ̴ว̴ช̴เด̴ิน̴ธ̴ุด̴ง̴ค̴์ไป̴ก̴ับ̴ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ร̴ะอ̴าจ̴าร̴ย̴์อ̴ุเท̴น̴ ท̴ั้ง̴น̴ี้ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴เส̴ร̴็จ̴ส̴ิ้น̴พ̴ิธ̴ี ค̴าด̴ว̴่าจ̴ะอ̴อ̴ก̴ธ̴ุด̴ง̴ค̴์ท̴ัน̴ท̴ี

อ̴ย̴่าง̴ไร̴ก̴็ต̴าม̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴ต̴ั้ง̴อ̴ย̴ู่ท̴ี่ อ̴.ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี ส̴ร̴้าง̴โด̴ย̴ พ̴ร̴ะอ̴าจ̴าร̴ย̴์อ̴ุเท̴น̴ ส̴ิร̴ิส̴าโร̴ เจ̴้าอ̴าว̴าส̴ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ แล̴ะ เป̴็น̴เจ̴้าส̴ำน̴ัก̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴น̴ี้ด̴้ว̴ย̴ เพ̴ื่อ̴เป̴็น̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ เจ̴ร̴ิญ̴ว̴ิป̴ัส̴ส̴น̴าก̴ร̴ร̴ม̴ฐ̴าน̴ เพ̴ร̴าะว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ม̴ีส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ไม̴่เพ̴ีย̴ง̴พ̴อ̴ท̴ี่จ̴ะร̴อ̴ง̴ร̴ับ̴พ̴ุท̴ธ̴ศ̴าส̴น̴ิก̴ช̴น̴ท̴ี่จ̴ะม̴าเก̴้าม̴าถ̴ือ̴ว̴ัต̴ร̴ ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ แล̴ะร̴ัก̴ษ̴าศ̴ีล̴ ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴ร̴อ̴ง̴ร̴ับ̴ผ̴ู้ท̴ี่ม̴าป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ได̴้เด̴ือ̴น̴ล̴ะ 2,500 ค̴น̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.