ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ บ̴ว̴ช̴เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴แล̴้ว̴

0

ว̴ัน̴ท̴ี่ 16 ม̴ี.ค̴ ต̴าม̴ก̴ำห̴น̴ด̴ ท̴ั้ง̴ป̴อ̴ แล̴ะโร̴เบ̴ิร̴์ต̴ จ̴ะต̴้อ̴ง̴เก̴้าพ̴ิธ̴ีบ̴ว̴ช̴ใน̴ว̴ัน̴น̴ี้ แต̴่บ̴ร̴ร̴ย̴าก̴าศ̴ท̴ี่ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ เป̴็น̴ไป̴อ̴ย̴่าง̴เง̴ีย̴บ̴ส̴ง̴บ̴ ไม̴่ม̴ีก̴าร̴เต̴ร̴ีย̴ม̴ง̴าน̴พ̴ิธ̴ีใด̴ๆ แล̴ะไม̴่พ̴บ̴ว̴่าท̴ั้ง̴ป̴อ̴ แล̴ะ โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ม̴าป̴ร̴าก̴ฎ̴ต̴ัว̴ท̴ี่ว̴ัด̴ต̴าม̴ท̴ี่ม̴ีก̴่าว̴ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้

ล̴่าส̴ุด̴ม̴ีร̴าย̴ง̴าน̴จ̴าก̴แห̴ล̴่ง̴ก̴่าว̴ว̴่า ป̴อ̴ ต̴น̴ุภ̴ัท̴ร̴ แล̴ะ โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ไพ̴บ̴ูล̴ย̴์ ได̴้เป̴ล̴ี่ย̴น̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ไป̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ท̴ี่ ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴ ใน̴ อ̴.ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ ส̴าก̴าก̴อ̴ง̴ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ โด̴ย̴ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ แม̴้จ̴ะม̴ีก̴าร̴โก̴น̴ผ̴ม̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴ะ แต̴่เป̴็น̴เพ̴ีย̴ง̴ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์เท̴่าน̴ั้น̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.