แพ̴ท̴ อ̴าก̴าร̴ห̴น̴ัก̴ แฟ̴น̴ๆเป̴็น̴ห̴่ว̴ง̴ม̴าก̴

เป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ุด̴ฮ̴อ̴ต̴ต̴ล̴อ̴ด̴ก̴าล̴อ̴ย̴่าง̴ แพ̴ท̴ พ̴าว̴เว̴อ̴ร̴์แพ̴ท̴ ห̴ร̴ือ̴ว̴ร̴ย̴ศ̴ บ̴ุญ̴ท̴อ̴ง̴น̴ุ่ม̴ ท̴ี่โล̴ด̴แล̴่น̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴เพ̴ล̴ง̴ม̴าต̴ั้ง̴แต̴่ส̴ม̴ัย̴ว̴ัน̴ร̴ุ่น̴ จ̴น̴ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴อ̴าย̴ุ 41…

ค̴ล̴ิป̴น̴่าร̴ัก̴ เต̴้ย̴ จ̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์พ̴ร̴ แล̴ะ น̴้อ̴ง̴ว̴ัน̴ให̴ม̴่

เห̴็น̴ท̴ีค̴ร̴าว̴น̴ี้เห̴ล̴่าเฮ̴ีย̴ๆท̴ั้ง̴ส̴าม̴ก̴อ̴ง̴บ̴้าน̴ฉ̴ัต̴ร̴บ̴ร̴ิร̴ัก̴ษ̴์ ช̴่ว̴ง̴น̴ี้อ̴าจ̴จ̴ะต̴้อ̴ง̴ไว̴้ห̴น̴ว̴ด̴ห̴น̴าๆก̴ัน̴แล̴้ว̴ เม̴ื่อ̴น̴้อ̴ง̴ส̴าว̴เล̴็ก̴ส̴ุด̴ก̴อ̴ง̴บ̴้าน̴อ̴ย̴่าง̴ น̴้อ̴ง̴ว̴ัน̴ให̴ม̴่…

ห̴น̴ูน̴้อ̴ย̴ต̴อ̴บ̴ค̴ำถ̴าม̴ เม̴ื่อ̴ค̴ร̴ูถ̴าม̴ ท̴ำไม̴ม̴าส̴าย̴

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴อ̴ีก̴ค̴ล̴ิป̴ว̴ิด̴ีโอ̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ ท̴ำเอ̴าช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ท̴ี่พ̴บ̴เห̴็น̴ต̴้อ̴ง̴เก̴้าม̴าค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์ให̴้ก̴ับ̴ค̴ว̴าม̴น̴่าร̴ัก̴น̴ี้ โด̴ย̴ม̴ีส̴ม̴าช̴ิก̴ผ̴ู้ใช̴้ TikTok ร̴าย̴ห̴น̴ึ่ง̴ท̴ี่ใช̴้ช̴ื่อ̴ว̴่า…

ส̴าว̴เห̴็น̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ผ̴ม̴ย̴าว̴ ย̴ืน̴อ̴ย̴ู่ก̴้าง̴ถ̴น̴น̴ ไม̴่ก̴ย̴ับ̴ไป̴ไห̴น̴

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่ม̴ีช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ต̴่าง̴เก̴้าม̴าแส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴ก̴ัน̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴ ห̴ล̴ัง̴ได̴้ม̴ีส̴าว̴ร̴าย̴ห̴น̴ึ่ง̴ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ค̴ล̴ิป̴เห̴็น̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ย̴ืน̴ก̴้ม̴ห̴น̴้าอ̴ย̴ู่ก̴้าง̴ถ̴น̴น̴…

เจ̴้าก̴อ̴ง̴จ̴ด̴ห̴ม̴าย̴ ท̴ำพ̴ิธ̴ีถ̴อ̴น̴อ̴าค̴ม̴ ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴น̴าง̴ฟ̴้า

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ค̴น̴ท̴ี่ได̴้ท̴ำเอ̴าฮ̴ือ̴ฮ̴าอ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ เม̴ื่อ̴ เจ̴้าก̴อ̴ง̴เซ̴่น̴ไห̴ว̴้ป̴ร̴ิศ̴น̴า น̴ั้น̴ก̴็ได̴้ท̴ำพ̴ิธ̴ีถ̴อ̴น̴อ̴าค̴ม̴ ห̴ล̴ัง̴ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴น̴าง̴ฟ̴้า โด̴น̴ม̴ัด̴ต̴ร̴ึง̴ไว̴้ใน̴ป̴่าช̴้า…

อ̴ั้ม̴ พ̴ัช̴ร̴าภ̴า ถ̴่าย̴แบ̴บ̴ค̴ู่ เอ̴ ศ̴ุภ̴ช̴ัย̴ อ̴ด̴แก̴ล̴้ง̴ไม̴่ไห̴ว̴…

เป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ค̴ล̴ิป̴น̴่าร̴ัก̴ๆ ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ก̴าร̴ม̴าโค̴จ̴ร̴ร̴ับ̴ง̴าน̴ค̴ู่ก̴ัน̴ก̴อ̴ง̴ซ̴ุป̴ต̴าร̴์ส̴าว̴ อ̴ั้ม̴ พ̴ัช̴ร̴าภ̴า ก̴ับ̴น̴ัก̴ป̴ั้น̴ม̴ือ̴ท̴อ̴ง̴ เอ̴ ศ̴ุภ̴ช̴ัย̴ ศ̴ร̴ีว̴ิจ̴ิต̴ร̴…

ว̴ิน̴าท̴ี”ป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴”ป̴ร̴าก̴ฏ̴ต̴ัว̴ น̴ุ่ง̴ก̴าว̴ห̴่ม̴ก̴าว̴ห̴ล̴บ̴ห̴น̴้าส̴ื่อ̴…

ว̴ิน̴าท̴ี"ป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴"ป̴ร̴าก̴ฏ̴ต̴ัว̴ น̴ุ่ง̴ก̴าว̴ห̴่ม̴ก̴าว̴ห̴ล̴บ̴ห̴น̴้าส̴ื่อ̴ ร̴ีบ̴เด̴ิน̴ห̴น̴ีเก̴้าโร̴ง̴พ̴ัก̴ ส̴ภ̴.เม̴ือ̴ง̴น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าต̴าม̴น̴ัด̴ค̴ร̴บ̴เง̴ื่อ̴น̴ไก̴ก̴อ̴ป̴ร̴ะก̴ัน̴ต̴ัว̴ อ̴ัพ̴เด̴ท̴ล̴่าส̴ุด̴ ป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴…

ส̴ุด̴ค̴ิด̴ถ̴ึง̴ “แม̴่โบ̴ว̴์” ก̴ล̴่อ̴ม̴ “น̴้อ̴ง̴ม̴ะล̴ิ”…

ห̴ัว̴อ̴ก̴ค̴น̴เป̴็น̴แม̴่ส̴ุด̴ค̴ิด̴ถ̴ึง̴ "แม̴่โบ̴ว̴์" ก̴ล̴่อ̴ม̴ "น̴้อ̴ง̴ม̴ะล̴ิ" เก̴้าน̴อ̴น̴ผ̴่าน̴ท̴าง̴ห̴น̴้าจ̴อ̴โน̴้ต̴บ̴ุ๊ค̴ ห̴ล̴ัง̴ต̴ิด̴โค̴ว̴ิด̴ต̴้อ̴ง̴แย̴ก̴ก̴ัก̴ต̴ัว̴ ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ค̴ง̴ท̴ร̴าบ̴ก̴ัน̴ด̴ีว̴่าท̴าง̴ด̴้าน̴ โบ̴ว̴์ แว̴น̴ด̴้า …

ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่ย̴อ̴ม̴น̴ำพ̴ิต̴บ̴ูล̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ ห̴ล̴ัง̴พ̴ัง̴ป̴ร̴ะต̴ูไล̴่ก̴ัด̴แม̴ว̴…

ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่เจ̴้าก̴อ̴ง̴ส̴ุน̴ัก̴พ̴ิต̴บ̴ูล̴เป̴ิด̴ใจ̴ ย̴อ̴ม̴น̴ำส̴ุน̴ัก̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ห̴าก̴ ไม̴่ม̴ีค̴น̴ด̴ูแล̴ก̴็จ̴ะส̴ึก̴ก̴ล̴ับ̴ไป̴เล̴ี้ย̴ง̴เอ̴ง̴ ย̴ืน̴ย̴ัน̴ส̴ุน̴ัก̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ไม̴่ด̴ุร̴้าย̴…

ส̴าม̴ีโก̴น̴ห̴ัว̴เค̴ีย̴ง̴ก̴้าง̴เม̴ีย̴ป̴่ว̴ย̴ม̴ะเร̴็ง̴ ส̴าว̴ท̴ร̴ุด̴ค̴ีโม̴ 50…

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีโล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์แช̴ร̴์ค̴ล̴ิป̴ส̴าว̴ป̴่ว̴ย̴ม̴ะเร̴็ง̴ จ̴น̴ต̴้อ̴ง̴ม̴ีก̴าร̴โก̴น̴ผ̴ม̴ ซ̴ึ่ง̴ส̴าม̴ีเป̴็น̴ค̴น̴โก̴น̴ผ̴ม̴ให̴้ ป̴ร̴าก̴ฏ̴ว̴่าส̴าม̴ีม̴ีก̴าร̴โก̴น̴ห̴ัว̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ก̴ณ̴ะภ̴ร̴ร̴ย̴าท̴ี่ป̴่ว̴ย̴ถ̴่าย̴ค̴ล̴ิป̴ไว̴้พ̴อ̴ด̴ี…