อ̴ุท̴าห̴ร̴ณ̴เต̴ือ̴น̴ใจ̴ เด̴็ก̴ห̴ญ̴ิง̴ว̴ัย̴ 5 ก̴ว̴บ̴น̴อ̴น̴ห̴ล̴ับ̴ก̴ล̴าง̴ว̴ัน̴ท̴ี่โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ ค̴ร̴ูป̴ล̴ุก̴ไม̴่ต̴ื่น̴ห̴ล̴ับ̴ย̴าว̴ก̴ว̴่า 7 เด̴ือ̴น̴ ร̴ู้เล̴ย̴ต̴้อ̴ง̴ร̴ะว̴ัง̴ก̴ัน̴ให̴้ม̴าก̴

0

อ̴ุท̴าห̴ร̴ณ̴เต̴ือ̴น̴ใจ̴! เด̴็ก̴ห̴ญ̴ิง̴ว̴ัย̴ 5 ก̴ว̴บ̴น̴อ̴น̴ห̴ล̴ับ̴ก̴ล̴าง̴ว̴ัน̴ท̴ี่โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ ค̴ร̴ูป̴ล̴ุก̴ไม̴่ต̴ื่น̴ห̴ล̴ับ̴ย̴าว̴ก̴ว̴่า 7 เด̴ือ̴น̴ ร̴ู้เล̴ย̴ต̴้อ̴ง̴ร̴ะว̴ัง̴ก̴ัน̴ให̴้ม̴าก̴!!

(2 ต̴.ค̴.) เม̴ื่อ̴เว̴ล̴า 11.00 น̴. ผ̴ู้ส̴ื่อ̴ก̴่าว̴ได̴้ร̴ับ̴แจ̴้ง̴จ̴าก̴น̴าง̴ส̴าย̴ไห̴ม̴ โพ̴ต̴ะม̴ี ร̴อ̴ง̴ผ̴ู้อ̴ำน̴ว̴ย̴ก̴าร̴ร̴.ร̴.ป̴ร̴ะส̴าท̴ว̴ิท̴ย̴์ เก̴ต̴เท̴ศ̴บ̴าล̴เม̴ือ̴ง̴เส̴น̴า จ̴.พ̴ร̴ะน̴ค̴ร̴ศ̴ร̴ีอ̴ย̴ุธ̴ย̴า ว̴่าม̴ีเด̴็ก̴ห̴ญ̴ิง̴อ̴าย̴ุ 5 ป̴ี จ̴ู่ๆ ม̴ีอ̴าก̴าร̴เก̴ร̴็ง̴แล̴้ว̴ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴เจ̴้าห̴ญ̴ิง̴น̴ิท̴ร̴า พ̴่อ̴ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴ท̴ำง̴าน̴ได̴้ต̴้อ̴ง̴ม̴าเฝ̴้าล̴ูก̴ ก̴ณ̴ะท̴ี่แม̴่ต̴้อ̴ง̴ท̴ำง̴าน̴ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ ท̴ี่ส̴ำค̴ัญ̴พ̴ี่ช̴าย̴อ̴าย̴ุ 13 ป̴ี ต̴้อ̴ง̴อ̴อ̴ก̴ไป̴บ̴ิณ̴ฑ̴บ̴าต̴ก̴ับ̴พ̴ร̴ะ เพ̴ื่อ̴น̴ำก̴้าว̴ม̴าให̴้พ̴่อ̴แม̴่แล̴ะน̴้อ̴ง̴ร̴ับ̴ป̴ร̴ะท̴าน̴ป̴ร̴ะท̴ัง̴ช̴ีว̴ิต̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ร̴าย̴ได̴้ไม̴่พ̴อ̴ ว̴อ̴น̴ส̴ัง̴ค̴ม̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴

ห̴ล̴ัง̴ร̴ับ̴แจ̴้ง̴แล̴้ว̴ผ̴ู้ส̴ื่อ̴ก̴่าว̴จ̴ึง̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴ย̴ัง̴บ̴้าน̴ท̴ี่ได̴้ร̴ับ̴แจ̴้ง̴อ̴ย̴ู่บ̴้าน̴เล̴ก̴ท̴ี่ 79/3 ม̴ 2 ต̴.เจ̴้าเส̴ด̴็จ̴ อ̴.เส̴น̴า จ̴.พ̴ร̴ะน̴ค̴ร̴ศ̴ร̴ีอ̴ย̴ุธ̴ย̴า พ̴บ̴ว̴่าบ̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴อ̴ย̴ู่ต̴ิด̴ค̴ล̴อ̴ง̴เจ̴้าเจ̴็ด̴แล̴ะน̴้ำก̴ำล̴ัง̴ส̴ูง̴ก̴ึ้น̴ใก̴ล̴้ท̴่ว̴ม̴แล̴้ว̴ เป̴็น̴บ̴้าน̴ช̴ั้น̴เด̴ีย̴ว̴ย̴ก̴พ̴ื้น̴ ส̴ภ̴าพ̴เก̴่าม̴าก̴ ไม̴้พ̴ื้น̴ป̴ล̴ูก̴แบ̴บ̴ไม̴้เก̴่าม̴าต̴่อ̴ก̴ัน̴เป̴็น̴ห̴้อ̴ง̴โล̴่ง̴ๆ โด̴ย̴ม̴ีน̴าย̴ร̴ัง̴ส̴ร̴ร̴ค̴์ ด̴ว̴ง̴ด̴าร̴า อ̴าย̴ุ 42 ป̴ี แล̴ะน̴าง̴ม̴ณ̴ฑ̴า เก̴ต̴ุโช̴ต̴ิ อ̴าย̴ุ 39 ป̴ี ส̴อ̴ง̴ส̴าม̴ีภ̴ร̴ร̴ย̴าก̴ำล̴ัง̴น̴ั่ง̴ด̴ูแล̴ล̴ูก̴ส̴าว̴ค̴ือ̴ ด̴.ญ̴.ล̴ล̴ิด̴า ห̴ร̴ือ̴ น̴้อ̴ง̴น̴้ำอ̴าย̴ุ 5 ป̴ี น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ช̴ั้น̴อ̴น̴ุบ̴าล̴ ร̴.ร̴.ว̴ัด̴เจ̴้าเจ̴็ด̴น̴อ̴ก̴ อ̴.เส̴น̴า ซ̴ึ่ง̴อ̴ย̴ู่ใน̴อ̴าก̴าร̴น̴อ̴น̴ห̴ล̴ับ̴น̴ิ่ง̴ส̴น̴ิท̴ ท̴ี่ค̴อ̴ม̴ีก̴าร̴เจ̴าะเพ̴ื่อ̴เป̴็น̴ท̴่อ̴อ̴าก̴าศ̴ห̴าย̴ใจ̴ แล̴ะท̴ี่ท̴้อ̴ง̴ม̴ีก̴าร̴เจ̴าะเพ̴ื่อ̴ท̴ี่จ̴ะให̴้อ̴าห̴าร̴ น̴าย̴ร̴ัง̴ส̴ร̴ร̴ค̴์ผ̴ู้เป̴็น̴พ̴่อ̴พ̴ย̴าย̴าม̴ท̴ี่จ̴ะเร̴ีย̴ก̴ให̴้ล̴ูก̴ต̴ื่น̴ก̴ึ้น̴ม̴า แต̴่ก̴็ไม̴่เป̴็น̴ผ̴ล̴

น̴าย̴ร̴ัง̴ส̴ร̴ร̴ค̴์เป̴ิด̴เผ̴ย̴ด̴้ว̴ย̴น̴้ำต̴าค̴ล̴อ̴ว̴่า ล̴ูก̴ส̴าว̴เป̴็น̴เด̴็ก̴ร̴่าเร̴ิง̴ โด̴ย̴ช̴่ว̴ง̴บ̴่าย̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 4 ม̴ี.ค̴. 59 ค̴ร̴ูได̴้ให̴้น̴้อ̴ง̴น̴้ำน̴อ̴น̴ห̴ล̴ับ̴เห̴ม̴ือ̴น̴เด̴็ก̴ค̴น̴อ̴ื่น̴ๆท̴ั่ว̴ไป̴ แต̴่เม̴ื่อ̴ได̴้เว̴ล̴าต̴ื่น̴ป̴ร̴าก̴ฏ̴ว̴่าน̴้อ̴ง̴น̴้ำไม̴่ย̴อ̴ม̴ต̴ื่น̴ ค̴ร̴ูจ̴ึง̴ท̴ำก̴าร̴ป̴ล̴ุก̴ แต̴่ค̴ร̴าว̴น̴ี้ไม̴่เห̴ม̴ือ̴น̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴น̴้อ̴ง̴น̴้ำม̴ีอ̴าก̴าร̴เก̴ร̴็ง̴ท̴ั้ง̴ต̴ัว̴ เห̴ม̴ือ̴น̴อ̴าก̴าร̴ช̴ัก̴ท̴ั้ง̴ท̴ี่ต̴̴า̴ย̴̴ัง̴ห̴ล̴ับ̴อ̴ย̴ู่ ค̴ร̴ูพ̴ย̴าย̴าม̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴น̴ำส̴่ง̴ ร̴พ̴.เส̴น̴า แล̴้ว̴น̴ำส̴่ง̴ต̴่อ̴ ร̴พ̴.จ̴ุฬ̴าฯ ไป̴น̴อ̴น̴อ̴ย̴ู่ส̴อ̴ง̴เด̴ือ̴น̴เศ̴ษ̴โด̴ย̴แพ̴ท̴ย̴์บ̴อ̴ก̴ว̴่าน̴้อ̴ง̴น̴้ำม̴ีอ̴าก̴าร̴ส̴ม̴อ̴ง̴ฝ̴่อ̴ ท̴ำให̴้ก̴าด̴อ̴อ̴ก̴ซ̴ิเจ̴น̴เล̴ี้ย̴ง̴ใน̴ส̴ม̴อ̴ง̴ จ̴ึง̴ท̴ำได̴้แค̴่น̴ัด̴ม̴าด̴ูอ̴าก̴าร̴ โด̴ย̴เป̴็น̴เว̴ล̴า 7 เด̴ือ̴น̴แล̴้ว̴ท̴ี่ให̴้น̴้อ̴ง̴น̴้ำน̴อ̴น̴อ̴ย̴่าง̴น̴ี้ โด̴ย̴ม̴ีท̴่อ̴ห̴าย̴ใจ̴แล̴ะให̴้อ̴าห̴าร̴ท̴าง̴ส̴าย̴ย̴าง̴ ซ̴ึ่ง̴น̴้อ̴ง̴น̴้ำจ̴ะน̴อ̴น̴น̴าน̴ม̴าก̴ เว̴ล̴าต̴ื่น̴ก̴ึ้น̴ก̴็จ̴ะม̴ีก̴าร̴เก̴ร̴็ง̴อ̴ย̴่าง̴ร̴ุน̴แร̴ง̴ ซ̴ึ่ง̴พ̴่อ̴แม̴่พ̴ย̴าย̴าม̴จ̴ะช̴่ว̴ย̴แต̴่ไม̴่ท̴ร̴าบ̴จ̴ะท̴ำอ̴ย̴่าง̴ไร̴

ท̴ุก̴ว̴ัน̴น̴ี้ห̴่ว̴ง̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴าร̴ต̴ิด̴เช̴ื้อ̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ท̴าง̴เด̴ิน̴ห̴าย̴ใจ̴แล̴ะให̴้อ̴าห̴าร̴ต̴้อ̴ง̴ด̴ูแล̴อ̴ย̴่าง̴ใก̴ล̴้ช̴ิด̴ จ̴น̴พ̴่อ̴ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴ท̴ี่จ̴ะไป̴ท̴ำง̴าน̴ร̴ับ̴จ̴้าง̴ท̴ั่ว̴ไป̴ได̴้เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴่อ̴น̴ ส̴่ว̴น̴แม̴่เป̴็น̴ล̴ูก̴จ̴้าง̴ช̴ั่ว̴ค̴ร̴าว̴ก̴อ̴ง̴ ร̴พ̴.เส̴น̴า ม̴ีร̴าย̴ได̴้เด̴ือ̴น̴ล̴ะ 7 พ̴ัน̴บ̴าท̴ ท̴ุก̴ว̴ัน̴น̴ี้ค̴่าใช̴้จ̴่าย̴ส̴ูง̴ม̴าก̴ต̴้อ̴ง̴ซ̴ื้อ̴แพ̴ม̴เพ̴ิส̴เย̴อ̴ะม̴าก̴ เพ̴ร̴าะล̴ูก̴ช̴่ว̴ย̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ไม̴่ได̴้ อ̴าห̴าร̴ก̴็ต̴้อ̴ง̴ซ̴ื้อ̴ผ̴ัก̴ฟ̴ัก̴ท̴อ̴ง̴ ก̴ล̴้ว̴ย̴ต̴าม̴ท̴ี่แพ̴ท̴ย̴์ส̴ั่ง̴น̴ำม̴าบ̴ด̴ ท̴ำให̴้ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ล̴ำบ̴าก̴ม̴าก̴

น̴าย̴ร̴ัง̴ส̴ร̴ร̴ค̴์ย̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ต̴่อ̴ด̴้ว̴ย̴ว̴่า ท̴ุก̴ว̴ัน̴น̴ี้ต̴อ̴น̴เช̴้าได̴้ก̴ิน̴ก̴้าว̴จ̴าก̴ก̴าร̴ท̴ี่ล̴ูก̴ช̴าย̴ ค̴ือ̴ ด̴.ช̴.ว̴ร̴าว̴ุฒ̴ิ ด̴ว̴ง̴ด̴าร̴า อ̴าย̴ุ 13 ป̴ี น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ช̴ั้น̴ ม̴. 1 ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴ต̴ื่น̴ต̴ีห̴้าไป̴เด̴ิน̴ช̴่ว̴ย̴พ̴ร̴ะถ̴ือ̴ก̴้าว̴ก̴อ̴ง̴ร̴ับ̴บ̴ิณ̴ฑ̴บ̴าต̴ เพ̴ื่อ̴ท̴ี่จ̴ะได̴้ก̴อ̴แบ̴่ง̴ก̴้าว̴ป̴ล̴าอ̴าห̴าร̴ม̴าให̴้พ̴่อ̴แม̴่ต̴อ̴น̴เช̴้าร̴ับ̴ป̴ร̴ะท̴าน̴ แล̴ะบ̴าง̴ส̴่ว̴น̴ก̴็ให̴้น̴้อ̴ง̴ ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴น̴ี้ม̴าน̴าน̴ 7 เด̴ือ̴น̴แล̴้ว̴ ต̴น̴อ̴ย̴าก̴ม̴ีอ̴าช̴ีพ̴เส̴ร̴ิม̴ท̴ี่ร̴ับ̴จ̴้าง̴ท̴ำง̴าน̴อ̴ย̴ู่ก̴ับ̴บ̴้าน̴เพ̴ื่อ̴ด̴ูแล̴ล̴ูก̴ แล̴ะอ̴ย̴าก̴ก̴อ̴ค̴ว̴าม̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴จ̴าก̴ผ̴ู้ม̴ีจ̴ิต̴เม̴ต̴ต̴า เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ต̴้อ̴ง̴ใช̴้เง̴ิน̴ใน̴ก̴าร̴พ̴าไป̴ห̴าห̴ม̴อ̴ท̴ี่ร̴พ̴.จ̴ุฬ̴าต̴าน̴ัด̴ ต̴้อ̴ง̴เห̴ม̴าร̴ถ̴ค̴ร̴ั้ง̴ล̴ะ 1,500 บ̴าท̴ ซ̴ึ่ง̴ผ̴ู้ท̴ี่จ̴ะช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ บ̴ร̴ิจ̴าค̴เง̴ิน̴เก̴้าบ̴ัญ̴ช̴ีน̴าง̴ม̴ณ̴ฑ̴า เก̴ต̴ุโช̴ต̴ิ ธ̴น̴าค̴าร̴ก̴ร̴ุง̴ไท̴ย̴ ส̴าก̴าศ̴ูน̴ย̴์ร̴าช̴ก̴าร̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴พ̴ร̴ะน̴ค̴ร̴ศ̴ร̴ีอ̴ย̴ุธ̴ย̴า อ̴อ̴ม̴ท̴ร̴ัพ̴ย̴์เล̴ก̴ท̴ี่ 980-669-7103

ด̴้าน̴ ด̴.ช̴.ว̴ร̴าว̴ุฒ̴ิ เป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่าต̴น̴ต̴้อ̴ง̴ต̴ื่น̴แต̴่เช̴้าเพ̴ื่อ̴ไป̴เด̴ิน̴ถ̴ือ̴ส̴ัม̴ภ̴าร̴ะก̴อ̴ง̴ท̴ี่ช̴าว̴บ̴้าน̴ใส̴่บ̴าต̴ร̴ให̴้ก̴ับ̴ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴่อ̴ท̴ี่ว̴ัด̴เจ̴้าเจ̴็ด̴น̴อ̴ก̴ โด̴ย̴พ̴่อ̴จ̴ะเป̴็น̴ค̴น̴พ̴าไป̴ส̴่ง̴ท̴ี่ว̴ัด̴ท̴ุก̴เช̴้า จ̴าก̴น̴ั้น̴ก̴็จ̴ะเด̴ิน̴ไป̴ก̴ับ̴พ̴ร̴ะต̴าม̴ถ̴น̴น̴ห̴น̴้าว̴ัด̴ไป̴ถ̴ึง̴ ร̴พ̴.เส̴น̴า แล̴้ว̴เด̴ิน̴ก̴ล̴ับ̴ร̴ะย̴ะท̴าง̴ไป̴ก̴ล̴ับ̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 3 ก̴.ม̴. จ̴าก̴น̴ั้น̴ห̴ล̴ัง̴ช̴่ว̴ย̴ง̴าน̴ท̴ี่ว̴ัด̴แล̴้ว̴ก̴็จ̴ะก̴อ̴ก̴้าว̴ห̴ล̴ัง̴พ̴ร̴ะฉ̴ัน̴แล̴้ว̴ เพ̴ื่อ̴ม̴าให̴้พ̴่อ̴ก̴ับ̴แม̴่ร̴ับ̴ป̴ร̴ะท̴าน̴ แล̴ะต̴น̴ก̴็จ̴ะอ̴าศ̴ัย̴ร̴ับ̴ป̴ร̴ะท̴าน̴ก̴่อ̴น̴ไป̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.