ส̴.ส̴.เต̴้ เผ̴ช̴ิญ̴ห̴น̴้าค̴น̴ห̴าป̴ล̴า พ̴ูด̴ป̴ร̴ะโย̴ค̴เด̴ีย̴ว̴ ล̴ุง̴ร̴ีบ̴เด̴ิน̴ห̴น̴ีท̴ัน̴ท̴ี

0

ว̴ัน̴ท̴ี่ 23 ม̴ี.ค̴.2565 ท̴าง̴น̴าย̴ว̴ิน̴ิต̴ ต̴ร̴ีป̴ัญ̴ญ̴า ห̴ร̴ือ̴ล̴ุง̴น̴ิด̴ ค̴น̴พ̴าย̴เร̴ือ̴ห̴าป̴ล̴าได̴้เผ̴ช̴ิญ̴ห̴น̴้าก̴ับ̴น̴าย̴ม̴ง̴ค̴ง̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ส̴ุก̴ส̴ิน̴ธ̴าร̴าน̴น̴ท̴์ ห̴ร̴ือ̴ส̴.ส̴.เต̴้ ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ ห̴ล̴ัง̴ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าให̴้ก̴้อ̴ม̴ูล̴ก̴ับ̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ส̴ภ̴.เม̴ือ̴ง̴น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี ใน̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า โด̴ย̴ล̴ุง̴น̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่า ต̴น̴จ̴ะแจ̴้ง̴ค̴ว̴าม̴ส̴.ส̴.เต̴้ใน̴ก̴้อ̴ห̴าห̴ม̴ิ่น̴ป̴ร̴ะม̴าท̴ท̴ำให̴้ เส̴ีย̴ช̴ื่อ̴เส̴ีย̴ง̴ เพ̴ื่อ̴จ̴ะได̴้ให̴้ห̴ย̴ุด̴พ̴ฤต̴ิก̴ร̴ร̴ม̴แบ̴บ̴น̴ี้

โด̴ย̴ล̴ุง̴น̴ิด̴ได̴้เจ̴อ̴ก̴ับ̴น̴าย̴ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ก̴ณ̴ะเด̴ิน̴อ̴อ̴ก̴ม̴าจ̴าก̴ห̴้อ̴ง̴ส̴ืบ̴ส̴ว̴น̴พ̴อ̴ด̴ี ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴จ̴ึง̴ได̴้ส̴บ̴ต̴าก̴ัน̴ น̴ัก̴ก̴่าว̴ได̴้ถ̴าม̴ส̴.ส̴.เต̴้ว̴่า ม̴ีอ̴ะไร̴จ̴ะพ̴ูด̴ก̴ับ̴ล̴ุง̴น̴ิด̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ ก̴่อ̴น̴ท̴ี่ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์จ̴ะต̴อ̴บ̴ว̴่า ช̴าย̴ค̴น̴น̴ี้ไม̴่ใช̴่ค̴น̴ห̴าป̴ล̴าใน̴ค̴ล̴ิป̴ท̴ี่ต̴น̴เผ̴ย̴แพ̴ร̴่ เป̴็น̴ค̴น̴ค̴น̴ต̴ก̴ป̴ล̴าร̴ิม̴ฝ̴ั่ง̴ ค̴น̴ล̴ะค̴น̴ก̴ัน̴ ท̴ร̴ง̴ผ̴ม̴ก̴็ไม̴่ใช̴่แล̴้ว̴ ท̴ำให̴้ล̴ุง̴น̴ิด̴ถ̴ึง̴ก̴ับ̴เด̴ิน̴ห̴น̴ีอ̴อ̴ก̴จ̴าก̴ว̴ง̴ส̴ัม̴ภ̴าษ̴ณ̴์ท̴ัน̴ท̴ี

ท̴ั้ง̴น̴ี้ น̴าย̴ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่า ล̴ุง̴น̴ิด̴ไม̴่ใช̴่บ̴ุค̴ค̴ล̴ใน̴ค̴ล̴ิป̴ ท̴ั้ง̴น̴ี้ต̴น̴เพ̴ิ่ง̴ท̴ร̴าบ̴ว̴่าท̴าง̴ ป̴อ̴ ห̴ร̴ือ̴น̴าย̴ต̴น̴ุภ̴ัท̴ร̴ เล̴ิศ̴ท̴ว̴ีว̴ิท̴ย̴์ แล̴ะ โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ห̴ร̴ือ̴น̴าย̴ไพ̴บ̴ูล̴ย̴์ ต̴ร̴ีก̴าญ̴จ̴น̴าน̴ัน̴ท̴์ ผ̴ู้ต̴้อ̴ง̴ห̴าใน̴ค̴ด̴ีน̴ี้ได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าพ̴บ̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ ซ̴ึ่ง̴ต̴น̴ไม̴่ม̴ีค̴ว̴าม̴จ̴ำเป̴็น̴ต̴้อ̴ง̴พ̴บ̴ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้ม̴ีภ̴าร̴ก̴ิจ̴ท̴ี่ร̴ีบ̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴พ̴บ̴ท̴ีม̴ด̴ำน̴้ำ เพ̴ื่อ̴ค̴้น̴ห̴าผ̴้าก̴ร̴ะโป̴ร̴ง̴ล̴าย̴ล̴ูก̴ไม̴้ส̴ีก̴าว̴ก̴อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ท̴ี่ห̴าย̴ไป̴ บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ท̴่าน̴้ำพ̴ิบ̴ูล̴ส̴ง̴ค̴ร̴าม̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.