“ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า”เป̴ิด̴ใจ̴ค̴ร̴ั้ง̴แร̴ก̴ ห̴ล̴ัง̴ร̴ับ̴ท̴ำค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ใค̴ร̴ห̴น̴อ̴ ก̴ร̴ร̴ม̴จ̴ะส̴น̴อ̴ง̴

0

“ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า ก̴ิต̴ต̴ิว̴ิท̴ย̴าน̴ัน̴ท̴์”โพ̴ส̴ต̴์ค̴ล̴ิป̴ว̴ีด̴ีโอ̴ ร̴ะบ̴ุเป̴ิด̴ใจ̴เป̴็น̴ท̴น̴าย̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ ป̴ม̴ร̴ับ̴เง̴ิน̴ แล̴ะอ̴ื่น̴ๆ ล̴ั่น̴ ก̴ร̴ร̴ม̴จ̴ะส̴น̴อ̴ง̴ต̴ัว̴ท̴่าน̴เอ̴ง̴

“ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า ก̴ิต̴ต̴ิว̴ิท̴ย̴าน̴ัน̴ท̴์” ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์ค̴ล̴ิป̴ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ ห̴ล̴ัง̴เก̴้าม̴าเป̴็น̴ท̴น̴าย̴ให̴้”แม̴่แต̴ง̴โม̴”เต̴็ม̴ต̴ัว̴ ร̴ะบ̴ุว̴่า

“ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า”เป̴ิด̴ใจ̴เป̴็น̴ท̴น̴าย̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ไม̴่เค̴ย̴ร̴ับ̴เง̴ิน̴จ̴าก̴ใค̴ร̴ก̴าร̴แถ̴ล̴ง̴ก̴่าว̴เป̴็น̴ไป̴ต̴าม̴ค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴ท̴ี่ได̴้ร̴ับ̴แจ̴้ง̴จ̴าก̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ส̴่ว̴น̴ใค̴ร̴จ̴ะพ̴อ̴ใจ̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่

“ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า”เป̴ิด̴ใจ̴ค̴ร̴ั้ง̴แร̴ก̴ ห̴ล̴ัง̴ร̴ับ̴ท̴ำค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ใค̴ร̴ห̴น̴อ̴ ก̴ร̴ร̴ม̴จ̴ะส̴น̴อ̴ง̴

ไม̴่เค̴ย̴เก̴็บ̴ม̴าค̴ิด̴ผ̴ม̴เป̴็น̴ท̴น̴าย̴อ̴าช̴ีพ̴ม̴ีห̴น̴้าท̴ี่ร̴ัก̴ษ̴าผ̴ล̴ป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์ก̴อ̴ง̴แม̴่น̴้อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ ก̴าค̴ด̴่าบ̴ุค̴ค̴ล̴อ̴ื่น̴โด̴ย̴ป̴ร̴าศ̴จ̴าก̴พ̴ย̴าน̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ถ̴ือ̴ว̴่าเป̴็น̴บ̴าป̴ก̴ร̴ร̴ม̴ท̴ี่ท̴่าน̴ต̴้อ̴ง̴ร̴ับ̴เอ̴ง̴ใน̴อ̴น̴าค̴ต̴ ก̴ร̴ร̴ม̴จ̴ะส̴น̴อ̴ง̴ต̴ัว̴ท̴่าน̴เอ̴ง̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ผ̴ม̴ย̴ึด̴ห̴ล̴ัก̴ว̴่า

#ค̴น̴ด̴ีไม̴่ม̴ีเส̴ื่อ̴ม̴ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴ท̴ำให̴้เร̴าเส̴ื่อ̴ม̴ได̴้ ไม̴่ว̴่าจ̴ะเป̴็น̴ค̴ำพ̴ูด̴ใค̴ร̴

#น̴อ̴ก̴จ̴าก̴เร̴าท̴ำต̴ัว̴ก̴อ̴ง̴เร̴าเอ̴ง̴ พ̴ร̴ะท̴่าน̴ส̴อ̴น̴ไว̴้ด̴่าให̴้เต̴็ม̴ท̴ี่น̴ะค̴ร̴ับ̴

“ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า”เป̴ิด̴ใจ̴ค̴ร̴ั้ง̴แร̴ก̴ ห̴ล̴ัง̴ร̴ับ̴ท̴ำค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ใค̴ร̴ห̴น̴อ̴ ก̴ร̴ร̴ม̴จ̴ะส̴น̴อ̴ง̴

ใน̴เพ̴จ̴ท̴น̴าย̴ค̴ล̴าย̴ท̴ุก̴ก̴์/ไม̴่ม̴ีก̴าร̴ฟ̴้อ̴ง̴ร̴้อ̴ง̴ใค̴ร̴ท̴ั้ง̴ส̴ิ้น̴ ล̴าภ̴ย̴ศ̴ส̴ร̴ร̴เส̴ร̴ิญ̴ได̴้ม̴าก̴็ห̴ม̴ด̴ไป̴ได̴้/เห̴ล̴ือ̴แต̴่ค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴แล̴ะค̴ว̴าม̴ด̴ีท̴ี่ฝ̴าก̴ไว̴้ใน̴ส̴ัง̴ค̴ม̴เท̴่าน̴ั้น̴ ท̴ุก̴ว̴ัน̴น̴ี้ก̴ร̴ะแส̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ ม̴โน̴ก̴ัน̴ไป̴บ̴ิด̴เบ̴ือ̴น̴เก̴ิน̴ไป̴ท̴ำให̴้ส̴ัง̴ค̴ม̴ว̴ุ่น̴ว̴าย̴แต̴่ค̴น̴ก̴็เช̴ื่อ̴ แต̴่ไม̴่เช̴ื่อ̴ค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴ท̴ี่ผ̴ม̴แถ̴ล̴ง̴ก̴่าว̴เก̴ือ̴บ̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴  ต̴ิด̴ต̴าม̴ก̴่าว̴อ̴ย̴่าง̴ม̴ีส̴ต̴ิน̴ะค̴ร̴ับ̴ ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴ป̴ร̴าร̴ถ̴น̴าด̴ีจ̴าก̴ท̴น̴าย̴ใค̴ร̴ท̴ุก̴ก̴์

Leave A Reply

Your email address will not be published.