ไม̴่ส̴น̴ก̴อ̴ง̴ห̴ร̴ู ต̴ั๊ก̴ ช̴ม̴เม̴ีย̴ เผ̴ย̴เห̴ต̴ุแย̴ก̴ห̴้อ̴ง̴3เด̴ือ̴น̴ ฟ̴ัง̴เอ̴ล̴ซ̴ี่ม̴ีเด̴็ก̴บ̴อ̴ก̴ล̴ูก̴ต̴ั๊ก̴เช̴ื่อ̴ม̴ั้ย̴

0

ร̴ถ̴ห̴ร̴ูแบ̴ร̴น̴ด̴์เน̴ม̴ไม̴่เอ̴า ต̴ั๊ก̴ บ̴ร̴ิบ̴ูร̴ณ̴์ ช̴ม̴เม̴ีย̴จ̴าก̴ใจ̴ เผ̴ย̴เห̴ต̴ุแย̴ก̴ห̴้อ̴ง̴ม̴า 3 เด̴ือ̴น̴ เพ̴ิ่ง̴ได̴้ก̴ล̴ับ̴เก̴้าห̴้อ̴ง̴ ฟ̴ัง̴ เอ̴ล̴ซ̴ี่ ต̴อ̴บ̴ม̴ีผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴จ̴ูง̴เด̴็ก̴ม̴าบ̴อ̴ก̴ล̴ูก̴ต̴ั๊ก̴เช̴ื่อ̴ม̴ั้ย̴

เอ̴็ม̴ บ̴ุษ̴ร̴าค̴ัม̴ เผ̴ย̴ค̴ล̴ิป̴ ถ̴อ̴ด̴ป̴ล̴ั๊ก̴ ต̴ั๊ก̴ บ̴ร̴ิบ̴ูร̴ณ̴์แล̴ะภ̴ร̴ร̴ย̴า ก̴ล̴ัว̴เม̴ีย̴จ̴ร̴ิง̴อ̴๊ะเป̴ล̴่า?ท̴าง̴ช̴่อ̴ง̴ย̴ูท̴ูบ̴ M Busarakum เป̴ิด̴ช̴ีว̴ิต̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ ต̴ั๊ก̴ บ̴ร̴ิบ̴ูร̴ณ̴์ ก̴ับ̴ เอ̴ล̴ซ̴ี่ ภ̴ร̴ร̴ย̴า ถ̴าม̴ก̴ว̴่าก̴ล̴ัว̴เม̴ีย̴ไห̴ม̴ ให̴้ด̴ูเอ̴าเอ̴ง̴ เม̴ีย̴บ̴อ̴ก̴เก̴าไม̴่ก̴ล̴ัว̴ห̴ร̴อ̴ก̴แต̴่เก̴าไม̴่ก̴ล̴้า

ต̴ั๊ก̴ บ̴ร̴ิบ̴ูร̴ณ̴์ เผ̴ย̴แย̴ก̴ก̴ัน̴น̴อ̴น̴ก̴ับ̴ภ̴ร̴ร̴ย̴าม̴า 3 เด̴ือ̴น̴เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴โค̴ว̴ิด̴อ̴อ̴ก̴ไป̴เจ̴อ̴ค̴น̴เย̴อ̴ะ ต̴ัว̴เอ̴ง̴ต̴้อ̴ง̴น̴อ̴น̴ใน̴ห̴้อ̴ง̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ก̴ับ̴ฟ̴ูก̴ ป̴ว̴ด̴ห̴ล̴ัง̴ม̴าก̴ ว̴ัน̴น̴ี้เพ̴ิ่ง̴ได̴้ก̴ล̴ับ̴เก̴้าห̴้อ̴ง̴ได̴้ จ̴ะฟ̴ัง̴เก̴าบ̴่น̴เร̴ื่อ̴ง̴ล̴ูก̴ เร̴ื่อ̴ง̴น̴ั่น̴น̴ี่

ช̴ีว̴ิต̴จ̴ร̴ิง̴เก̴าเจ̴้าร̴ะเบ̴ีย̴บ̴ พ̴ี่ก̴ล̴ับ̴เก̴้าบ̴้าน̴ม̴าต̴้อ̴ง̴พ̴่น̴ส̴เป̴ร̴ย̴์ ล̴้าง̴ม̴ือ̴ อ̴าบ̴น̴้ำ พ̴ี่อ̴ย̴ู่ใน̴บ̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴น̴ี้โอ̴้โห̴ว̴ว̴ว̴ว̴เอ̴ม̴เอ̴๊ย̴ เม̴ีย̴แซ̴ว̴เก̴าส̴ก̴ป̴ร̴ก̴เก̴าไม̴่อ̴าบ̴น̴้ำ ต̴ั๊ก̴ เถ̴ีย̴ง̴ว̴่าอ̴าบ̴ ส̴ม̴ม̴ต̴ิ 4 ท̴ุ่ม̴ค̴ร̴ึ่ง̴ห̴ล̴ับ̴ล̴ึก̴ไป̴แล̴้ว̴ เม̴ีย̴ม̴าส̴ะก̴ิด̴อ̴าบ̴น̴้ำย̴ัง̴ เฮ̴้ย̴พ̴ร̴ุ่ง̴น̴ี้ม̴ีง̴าน̴เช̴้าน̴ะ

เอ̴ล̴ซ̴ี่ ช̴ี้แจ̴ง̴ส̴าม̴ีไม̴่ช̴อ̴บ̴อ̴าบ̴น̴้ำน̴อ̴น̴ต̴้อ̴ง̴เช̴็ก̴ก̴่อ̴น̴ ต̴ั๊ก̴ บ̴อ̴ก̴เท̴ี่ย̴ง̴ค̴ืน̴ป̴ล̴ุก̴อ̴ีก̴แล̴้ว̴อ̴าบ̴น̴้ำย̴ัง̴ เอ̴ล̴ซ̴ี่ เผ̴ย̴ว̴่า ไม̴่เช̴ื่อ̴เก̴าเพ̴ร̴าะเช̴็ก̴แล̴้ว̴เก̴าไม̴่ได̴้อ̴าบ̴ น̴ี่แห̴ล̴ะช̴ีว̴ิต̴ท̴ี่ม̴ีค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ก̴อ̴ง̴เร̴าจ̴ะได̴้อ̴ย̴ู่น̴าน̴ๆ เม̴ื่อ̴ก̴่อ̴น̴เก̴าไม̴่ได̴้เป̴็น̴แบ̴บ̴น̴ี้ เก̴าจ̴ะอ̴าบ̴น̴้ำก̴่อ̴น̴น̴อ̴น̴ ไม̴่ร̴ู้ท̴ำไม̴ย̴ิ่ง̴แก̴่ย̴ิ่ง̴ส̴ก̴ป̴ร̴ก̴

เร̴าร̴ัก̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ค̴น̴น̴ี้แล̴้ว̴ต̴้อ̴ง̴ร̴ับ̴ผ̴ิด̴ช̴อ̴บ̴ให̴้เก̴าเล̴ิก̴เป̴็น̴แอ̴ร̴์โฮ̴ส̴เต̴ส̴ เร̴าฮ̴ึด̴ส̴ู้ท̴ำง̴าน̴ ม̴ีล̴ูก̴ก̴็น̴ิ่ง̴ก̴ึ้น̴ ม̴ีค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ต̴้อ̴ง̴ค̴ิด̴ห̴น̴ัก̴ เร̴าต̴้อ̴ง̴ร̴ับ̴ผ̴ิด̴ช̴อ̴บ̴ช̴ีว̴ิต̴ค̴น̴

ต̴ั๊ก̴ ช̴ม̴เม̴ีย̴ต̴ร̴ง̴ๆ ก̴อ̴ช̴ม̴เก̴าเล̴ย̴ เก̴าเป̴็น̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ท̴ี่ไม̴่เค̴ย̴ต̴้อ̴ง̴ก̴าร̴จ̴ะได̴้ก̴อ̴ง̴แบ̴ร̴น̴ด̴์เน̴ม̴ต̴่าง̴ๆ ห̴ร̴ือ̴ร̴ถ̴ห̴ร̴ู แต̴่ส̴ิ่ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ท̴ี่จ̴ะก̴อ̴ค̴ือ̴ก̴อ̴ม̴ีล̴ูก̴ได̴้ไห̴ม̴

ถ̴าม̴ว̴่า เอ̴ล̴ซ̴ี่อ̴ย̴าก̴ม̴ีล̴ูก̴อ̴ีก̴ไห̴ม̴ ต̴ั๊ก̴ ห̴ัน̴ไป̴ม̴อ̴ง̴เม̴ีย̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ท̴ั้ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่า ส̴ะก̴ิด̴ม̴าแล̴้ว̴ก̴ัน̴ น̴ี่แห̴ล̴ะช̴ีว̴ิต̴ค̴ู่ม̴ัน̴ต̴้อ̴ง̴ม̴ีด̴ีก̴ัน̴บ̴้าง̴ ท̴ะเล̴าะก̴ัน̴บ̴้าง̴

เว̴ล̴าอ̴ย̴ู่บ̴้าน̴พ̴ี่ต̴ั๊ก̴ต̴ล̴ก̴เห̴ม̴ือ̴น̴ใน̴จ̴อ̴ไห̴ม̴ เอ̴ล̴ซ̴ี่ บ̴อ̴ก̴ว̴่า ถ̴้าเก̴าเร̴ิ่ม̴ค̴ุย̴ง̴าน̴เก̴าจ̴ะจ̴ร̴ิง̴จ̴ัง̴ แต̴่ถ̴้าเป̴็น̴ช̴ีว̴ิต̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าก̴็อ̴ย̴่าง̴ท̴ี่เห̴็น̴

ต̴ั๊ก̴ บ̴อ̴ก̴ต̴ร̴ง̴ๆ ช̴อ̴บ̴แก̴ล̴้ง̴เม̴ีย̴ แก̴ล̴้ง̴ล̴ูก̴ม̴ีค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ม̴าก̴ เอ̴ล̴ซ̴ี่ บ̴อ̴ก̴เช̴่น̴ก̴ัน̴ว̴่า เก̴าก̴็โด̴น̴เร̴าแก̴ล̴้ง̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ัน̴ บ̴ีล̴ีฟ̴ ไม̴่ก̴ล̴ัว̴ต̴ุ๊ก̴แก̴ เอ̴าต̴ุ๊ก̴แก̴ม̴าแก̴ล̴้ง̴ต̴ั๊ก̴

ต̴ั๊ก̴ถ̴าม̴เม̴ีย̴ว̴่าถ̴้าม̴ีผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴จ̴ูง̴เด̴็ก̴เก̴้าม̴าใน̴บ̴้าน̴แล̴้ว̴บ̴อ̴ก̴เป̴็น̴ล̴ูก̴ต̴ั๊ก̴เช̴ื่อ̴ไห̴ม̴เอ̴ล̴ซ̴ี่ ต̴อ̴บ̴เล̴ย̴ว̴่าไม̴่เช̴ื่อ̴ เอ̴็ม̴ ร̴ีบ̴บ̴อ̴ก̴แส̴ด̴ง̴ว̴่าก̴็ค̴่อ̴น̴ก̴้าง̴เช̴ื่อ̴ม̴ั่น̴ใน̴ต̴ัว̴พ̴ี่ต̴ั๊ก̴

ต̴ั๊ก̴ ก̴ล̴่าว̴ว̴่า 16ป̴ีท̴ี่ค̴บ̴ก̴ัน̴ม̴า 2-3 ป̴ีแร̴ก̴ๆ ไม̴่เค̴ย̴โท̴ร̴ต̴าม̴พ̴ี่ น̴ี่แห̴ล̴ะผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ท̴ี่เร̴าช̴อ̴บ̴ไม̴่เค̴ย̴ม̴าต̴าม̴ม̴าเช̴็ก̴ เค̴ย̴ท̴ะเล̴าะก̴ัน̴ห̴น̴ัก̴ค̴ร̴ั้ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ พ̴ี่ก̴น̴เส̴ื้อ̴ผ̴้าก̴ึ้น̴ร̴ถ̴ไป̴เล̴ย̴ พ̴อ̴ส̴ี่ท̴ุ่ม̴เก̴าโท̴ร̴ม̴าง̴้อ̴พ̴ี่

เอ̴ล̴ซ̴ี่ ช̴ี้แจ̴ง̴ว̴่า ไม̴่ได̴้ง̴้อ̴ แค̴่บ̴อ̴ก̴ว̴่าไม̴่ม̴ีท̴ี่น̴อ̴น̴ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴น̴อ̴น̴ซ̴ะ เก̴าแค̴่เอ̴าเส̴ื้อ̴ผ̴้าไป̴ ก̴าง̴เก̴ง̴ใน̴ก̴็ไม̴่เอ̴าไป̴ พ̴าส̴ป̴อ̴ร̴์ต̴ก̴็ไม̴่ได̴้เอ̴าไป̴ เก̴าไม̴่ได̴้อ̴ย̴าก̴ไป̴ อ̴ีก̴ส̴ัก̴พ̴ัก̴เก̴าก̴็ก̴ล̴ับ̴แล̴้ว̴ อ̴ย̴ู่ห̴น̴้าป̴าก̴ซ̴อ̴ย̴น̴ี่เอ̴ง̴

ต̴ั๊ก̴ เผ̴ย̴ถ̴ึง̴ภ̴ร̴ร̴ย̴าว̴่า ถ̴้าว̴ัน̴ห̴น̴ึ่ง̴จ̴ะต̴้อ̴ง̴ส̴ูญ̴เส̴ีย̴เก̴าไป̴ พ̴ี่ก̴็ค̴ง̴ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴ให̴ม̴่ เม̴ีย̴ถ̴าม̴ท̴ัน̴ท̴ีว̴่าไม̴่ม̴ีใค̴ร̴ให̴ม̴่ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴จ̴ะเอ̴าย̴ู ต̴ั๊ก̴ บ̴อ̴ก̴ น̴ี่ก̴็พ̴ูด̴ด̴ีๆอ̴ย̴ู่เน̴ี่ย̴ เม̴ีย̴จ̴๋าเอ̴าจ̴ร̴ิง̴ๆ ค̴ือ̴ท̴ี่ส̴ุด̴ใน̴ช̴ีว̴ิต̴แล̴้ว̴ม̴ีค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ม̴าก̴ เอ̴ล̴ซ̴ี่ เผ̴ย̴ถ̴ึง̴ส̴าม̴ีเช̴่น̴ก̴ัน̴ว̴่า ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ช̴ื่น̴ช̴ม̴ม̴าก̴ๆ ม̴ีค̴ว̴าม̴ร̴ับ̴ผ̴ิด̴ช̴อ̴บ̴ ถ̴ึง̴บ̴าง̴ท̴ีจ̴ะเอ̴ีย̴ง̴ไป̴ห̴น̴่อ̴ย̴ ก̴็ด̴ึง̴เก̴าก̴ล̴ับ̴ม̴า

Leave A Reply

Your email address will not be published.