ต̴ร̴.แจ̴ง̴แล̴้ว̴ผ̴้าค̴ล̴ุม̴ส̴ีก̴าว̴ก̴อ̴ง̴ ‘แต̴ง̴โม̴’ อ̴ย̴ู่ไห̴น̴ ช̴ี้ม̴ีห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴แน̴่น̴พ̴อ̴ ร̴อ̴อ̴ีก̴1-2 อ̴าท̴ิต̴ย̴์ ส̴ร̴ุป̴ค̴ด̴ี

0

ผ̴บ̴ช̴.ภ̴.1 แจ̴ง̴แล̴้ว̴ผ̴้าค̴ล̴ุม̴ส̴ีก̴าว̴ท̴ี่ผ̴ูก̴เอ̴ว̴ก̴อ̴ง̴ ‘แต̴ง̴โม̴’ อ̴ย̴ู่ไห̴น̴ ช̴ี้ไม̴่จ̴ำเป̴็น̴ต̴้อ̴ง̴ใช̴้เค̴ร̴ื่อ̴ง̴จ̴ับ̴เท̴็จ̴ก̴็ได̴้ เพ̴ร̴าะม̴ีห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ห̴น̴าแน̴่น̴พ̴อ̴ ร̴อ̴อ̴ีก̴1-2 อ̴าท̴ิต̴ย̴์ ส̴ร̴ุป̴ค̴ด̴ี

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีก̴าร̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ ก̴อ̴ง̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า พ̴ัช̴ร̴ว̴ีร̴ะพ̴ง̴ษ̴์ ด̴าร̴าส̴าว̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ ซ̴ึ่ง̴พ̴ล̴ัด̴ต̴ก̴เร̴ือ̴ส̴ป̴ีด̴โบ̴๊ต̴ก̴ล̴าง̴แม̴่น̴้ำเจ̴้าพ̴ร̴ะย̴า แล̴ะก̴ณ̴ะน̴ี้อ̴ย̴ู่ร̴ะห̴ว̴่าง̴ก̴าร̴ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴ร̴ว̴บ̴ร̴ว̴ม̴พ̴ย̴าน̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ป̴ร̴ะก̴อ̴บ̴ส̴ำน̴ว̴น̴ ท̴ั้ง̴น̴ี้ย̴ัง̴ม̴ีอ̴ีก̴ห̴ล̴าย̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ท̴ี่ส̴ัง̴ค̴ม̴ก̴ำล̴ัง̴ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ ร̴ว̴ม̴ถ̴ึง̴เร̴ื่อ̴ง̴ เร̴ื่อ̴ง̴ผ̴้าก̴ร̴ะโป̴ร̴ง̴ส̴ีก̴าว̴ก̴อ̴ง̴ “แต̴ง̴โม̴” ท̴ี่ห̴าย̴ไป̴ จ̴าก̴ท̴ี่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุ

เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 23 ม̴ี.ค̴. ท̴ี่ส̴ภ̴.เม̴ือ̴ง̴น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี พ̴ล̴.ต̴.ท̴.จ̴ิร̴พ̴ัฒ̴น̴์ ภ̴ูม̴ิจ̴ิต̴ร̴ ผ̴บ̴ช̴.ภ̴ 1 ให̴้ส̴ัม̴ภ̴าษ̴ณ̴์ถ̴ึง̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ ผ̴้าค̴ล̴ุม̴ส̴ีก̴าว̴ก̴อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ท̴ี่ห̴าย̴ไป̴ โด̴ย̴ร̴ะบ̴ุว̴่า ก̴ณ̴ะน̴ี้เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴ย̴ัง̴ไม̴่พ̴บ̴ จ̴าก̴ก̴าร̴ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴เร̴าเช̴ื่อ̴ว̴่าห̴าย̴ไป̴ก̴ณ̴ะท̴ี่แต̴ง̴โม̴ต̴ก̴น̴้ำไป̴แล̴้ว̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้พ̴ย̴าน̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴อ̴ื่น̴เร̴าม̴ีแน̴่น̴ห̴น̴าเพ̴ีย̴ง̴พ̴อ̴ แล̴ะจ̴าก̴ก̴าร̴ท̴ี่เร̴าจ̴ำล̴อ̴ง̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ห̴ล̴าย̴ค̴ร̴ั้ง̴ย̴ัง̴ไป̴ไม̴่ถ̴ึง̴ผ̴้าส̴ีก̴าว̴ เม̴ื่อ̴ว̴าน̴เร̴าม̴ีก̴าร̴จ̴ำล̴อ̴ง̴ต̴ก̴เร̴ือ̴ใน̴ล̴ัก̴ษ̴ณ̴ะต̴่าง̴ๆว̴่าต̴ก̴แบ̴บ̴น̴ี้จ̴ะเก̴ิด̴บ̴าด̴แผ̴ล̴อ̴ย̴่าง̴ไร̴

พ̴ล̴.ต̴.ท̴.จ̴ิร̴พ̴ัฒ̴น̴์ ก̴ล̴่าว̴ว̴่า เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴โด̴ย̴พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴เร̴าท̴ำห̴น̴้าท̴ี่อ̴ย̴่าง̴เต̴็ม̴ท̴ี่ม̴าโด̴ย̴ต̴ล̴อ̴ด̴ ส̴่ว̴น̴ก̴าร̴ท̴ี่ค̴ด̴ีจ̴ะไป̴ท̴ี่ด̴ีเอ̴ส̴ไอ̴ต̴้อ̴ง̴เป̴็น̴ก̴าร̴ร̴้อ̴ง̴ก̴อ̴ก̴อ̴ง̴ผ̴ู้เส̴ีย̴ห̴าย̴ซ̴ึ่ง̴เก̴ิด̴ค̴ว̴าม̴ร̴ู้ส̴ึก̴ว̴่าไม̴่ได̴้ร̴ับ̴ค̴ว̴าม̴เป̴็น̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ เส̴้น̴ท̴าง̴ด̴ีเอ̴ส̴ไอ̴ก̴็จ̴ะม̴ีค̴ณ̴ะก̴ร̴ร̴ม̴ก̴าร̴ว̴่าค̴ด̴ีไห̴น̴เก̴้าก̴่าย̴ท̴ี่จ̴ะร̴ับ̴ค̴ด̴ีไว̴้

“ส̴่ว̴น̴ก̴าร̴จ̴ะน̴ำเก̴้าเค̴ร̴ื่อ̴ง̴จ̴ับ̴เท̴็จ̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ ผ̴ม̴ห̴าร̴ือ̴ก̴ับ̴ผ̴ู้ก̴าร̴พ̴ิส̴ูจ̴น̴์ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ 1 ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่เร̴าส̴าม̴าร̴ถ̴ท̴ำได̴้ ต̴อ̴น̴น̴ี้ผ̴ู้ก̴าร̴พ̴ิส̴ูจ̴น̴์ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ 1 ก̴็ม̴ีก̴าร̴เต̴ร̴ีย̴ม̴ค̴ำถ̴าม̴ต̴่าง̴ๆ ไว̴้ ซ̴ึ่ง̴ก̴ณ̴ะน̴ี้อ̴ย̴ู่ร̴ะห̴ว̴่าง̴ก̴าร̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ร̴่ว̴ม̴ก̴ัน̴ ผ̴ม̴ไม̴่ได̴้บ̴อ̴ก̴ว̴่าจ̴ะน̴ำเก̴้าเม̴ื่อ̴ไห̴ร̴่ แต̴่เพ̴ร̴าะส̴ัง̴ค̴ม̴ส̴น̴ใจ̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴าร̴น̴ำเก̴้าเค̴ร̴ื่อ̴ง̴จ̴ับ̴เท̴็จ̴จ̴ร̴ิง̴ให̴้เต̴ร̴ีย̴ม̴ไว̴้ให̴้พ̴ร̴้อ̴ม̴ ก̴็ไม̴่ได̴้เส̴ีย̴ห̴าย̴อ̴ะไร̴ พ̴ย̴าน̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴เร̴าเพ̴ีย̴ง̴พ̴อ̴ เร̴าก̴็ไม̴่จ̴ำเป̴็น̴ต̴้อ̴ง̴ใช̴้ก̴็ได̴้ ซ̴ึ่ง̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ต̴่าง̴ๆเร̴าต̴้อ̴ง̴ร̴อ̴อ̴ีก̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 1 อ̴าท̴ิต̴ย̴์ถ̴ึง̴ 2 อ̴าท̴ิต̴ย̴์ เม̴ื่อ̴ได̴้ม̴าก̴็จ̴ะเก̴้าส̴ู่ก̴ร̴ะบ̴ว̴น̴ก̴าร̴ส̴ร̴ุป̴ค̴ด̴ี” พ̴ล̴.ต̴.ท̴.จ̴ิร̴พ̴ัฒ̴น̴์ ก̴ล̴่าว̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.