ผ̴ิด̴ห̴ว̴ัง̴ม̴าก̴ ห̴ล̴ัง̴น̴ัก̴ก̴่าว̴ ถ̴าม̴ต̴ำร̴ว̴จ̴เร̴ื่อ̴ง̴ผ̴้าส̴ีก̴าว̴แต̴ง̴โม̴ ท̴ี่ห̴าย̴ไป̴

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ี แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า พ̴ัช̴ร̴ว̴ีร̴ะพ̴ง̴ษ̴์ ด̴าร̴า-น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ ห̴าย̴จ̴าก̴เร̴ือ̴ ก̴ล̴าง̴แม̴่น̴้ำเจ̴้าพ̴ร̴ะย̴า ช̴่ว̴ง̴ใต̴้ส̴ะพ̴าน̴พ̴ร̴ะร̴าม̴ 7 ท̴่าเร̴ือ̴พ̴ิบ̴ูล̴ส̴ง̴ค̴ร̴าม̴ เก̴ต̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี ร̴ะห̴ว̴่าง̴ล̴่อ̴ง̴เร̴ือ̴ก̴ับ̴เพ̴ื่อ̴น̴ๆ

ล̴่าส̴ุด̴ว̴ัน̴น̴ี้ 23 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 65 ช̴่ว̴ง̴เว̴ล̴าป̴ร̴ะม̴าณ̴ 09.30 น̴. ท̴าง̴ พ̴ล̴.ต̴.ท̴.จ̴ิร̴พ̴ัฒ̴น̴์ ภ̴ูม̴ิจ̴ิต̴ร̴ ผ̴ู้บ̴ัญ̴ช̴าก̴าร̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ภ̴ูธ̴ร̴ภ̴าค̴ 1 แล̴ะเจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴ ได̴้แถ̴ล̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ืบ̴ห̴น̴้าค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ต̴อ̴บ̴ค̴ำถ̴าม̴ก̴ับ̴ส̴ื่อ̴ม̴ว̴ล̴ช̴น̴

โด̴ย̴ได̴้ม̴ีก̴าร̴ต̴อ̴บ̴ถ̴ึง̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ผ̴้าก̴ร̴ะโป̴ร̴ง̴ส̴ีก̴าว̴ก̴อ̴ง̴ แต̴ง̴โม̴ ท̴ี่ห̴าย̴ไป̴ จ̴าก̴ท̴ี่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุ ม̴ีค̴ว̴าม̴ส̴ำค̴ัญ̴ก̴ับ̴ค̴ด̴ีห̴ร̴ือ̴ไม̴่?

ซ̴ึ่ง̴ท̴าง̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ก̴็ ได̴้ต̴อ̴บ̴ค̴ำถ̴าม̴เร̴ื่อ̴ง̴ผ̴้าก̴ร̴ะโป̴ร̴ง̴ส̴ีก̴าว̴ก̴อ̴ง̴ แต̴ง̴โม̴ ท̴ี่ห̴าย̴ไป̴ ว̴่า ใน̴ท̴าง̴ก̴าร̴ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴ เร̴าเช̴ื่อ̴ว̴่าห̴าย̴ไป̴ก̴ณ̴ะต̴ก̴น̴้ำไป̴ เม̴ื่อ̴ถ̴าม̴ว̴่าม̴ีค̴ว̴าม̴จ̴ำเป̴็น̴ไห̴ม̴ก̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴อ̴ง̴ผ̴้าส̴ีก̴าว̴ ท̴าง̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ค̴ิด̴ว̴่า เร̴าม̴ีพ̴ย̴าน̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴อ̴ย̴่าง̴อ̴ื่น̴เย̴อ̴ะพ̴อ̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.