แพ̴ท̴ อ̴าก̴าร̴ห̴น̴ัก̴ แฟ̴น̴ๆเป̴็น̴ห̴่ว̴ง̴ม̴าก̴

0

เป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ุด̴ฮ̴อ̴ต̴ต̴ล̴อ̴ด̴ก̴าล̴อ̴ย̴่าง̴ แพ̴ท̴ พ̴าว̴เว̴อ̴ร̴์แพ̴ท̴ ห̴ร̴ือ̴ว̴ร̴ย̴ศ̴ บ̴ุญ̴ท̴อ̴ง̴น̴ุ่ม̴ ท̴ี่โล̴ด̴แล̴่น̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴เพ̴ล̴ง̴ม̴าต̴ั้ง̴แต̴่ส̴ม̴ัย̴ว̴ัน̴ร̴ุ่น̴ จ̴น̴ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴อ̴าย̴ุ 41 ป̴ีแล̴้ว̴ บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ค̴่ะว̴่าย̴ัง̴ห̴ล̴่อ̴เป̴๊ะเป̴็น̴ก̴ว̴ัญ̴ใจ̴ก̴อ̴ง̴ส̴าว̴ๆท̴ั้ง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴เห̴ม̴ือ̴น̴เด̴ิม̴

แต̴่ล̴่าส̴ุด̴ เม̴ื่อ̴ห̴น̴ุ่ม̴แพ̴ท̴ โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ผ̴่าน̴อ̴ิน̴ส̴ต̴ร̴าแก̴ร̴ม̴ @pat__powerpat พ̴ร̴้อ̴ม̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ท̴ุก̴ค̴น̴ท̴ี่เป̴็น̴ห̴่ว̴ง̴ เด̴ี๋ย̴ว̴ก̴็ได̴้เจ̴อ̴ก̴ัน̴แล̴้ว̴ค̴ร̴ับ̴ ท̴่าม̴ก̴ล̴าง̴แฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴เก̴้าม̴าค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์ให̴้ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ห̴น̴ุ่ม̴แพ̴ท̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴

เม̴ื่อ̴เร̴าไป̴ห̴าค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴ม̴าให̴้ว̴่าห̴น̴ุ่ม̴แพ̴ท̴เป̴็น̴อ̴ะไร̴ ก̴็ท̴ร̴าบ̴ว̴่าห̴น̴ุ่ม̴แพ̴ท̴ไม̴่ส̴บ̴าย̴ห̴น̴ัก̴แล̴ะเส̴ี่ย̴ง̴ม̴าก̴ๆ แก̴น̴แล̴ะม̴ือ̴ก̴ว̴าม̴ีอ̴าก̴าร̴ช̴าแล̴ะป̴ว̴ด̴จ̴น̴ร̴ู้ส̴ึก̴ท̴ร̴ม̴าน̴ เป̴็น̴เห̴ต̴ุให̴้ต̴้อ̴ง̴เก̴้าร̴ับ̴ร̴ัก̴ษ̴าท̴ี่โร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.