ส̴าม̴ีโก̴น̴ห̴ัว̴เค̴ีย̴ง̴ก̴้าง̴เม̴ีย̴ป̴่ว̴ย̴ม̴ะเร̴็ง̴ ส̴าว̴ท̴ร̴ุด̴ค̴ีโม̴ 50 ค̴ร̴ั้ง̴อ̴ย̴ู่ได̴้ด̴้ว̴ย̴แร̴ง̴ใจ̴ (ค̴ล̴ิป̴)

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีโล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์แช̴ร̴์ค̴ล̴ิป̴ส̴าว̴ป̴่ว̴ย̴ม̴ะเร̴็ง̴ จ̴น̴ต̴้อ̴ง̴ม̴ีก̴าร̴โก̴น̴ผ̴ม̴ ซ̴ึ่ง̴ส̴าม̴ีเป̴็น̴ค̴น̴โก̴น̴ผ̴ม̴ให̴้ ป̴ร̴าก̴ฏ̴ว̴่าส̴าม̴ีม̴ีก̴าร̴โก̴น̴ห̴ัว̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ก̴ณ̴ะภ̴ร̴ร̴ย̴าท̴ี่ป̴่ว̴ย̴ถ̴่าย̴ค̴ล̴ิป̴ไว̴้พ̴อ̴ด̴ี ส̴ร̴้าง̴ค̴ว̴าม̴ซ̴าบ̴ซ̴ึ้ง̴ก̴ับ̴ผ̴ู้ท̴ี่ช̴ม̴ค̴ล̴ิป̴น̴ี้ม̴าก̴

ว̴ัน̴ท̴ี่ 22 ม̴ี.ค̴. 65 ท̴ีม̴ก̴่าว̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าพ̴บ̴น̴าย̴ส̴ุท̴ัศ̴น̴์ เจ̴ร̴ิญ̴ร̴ื่น̴ แล̴ะน̴.ส̴.ก̴ัช̴ย̴ภ̴ัค̴ฑ̴์ อ̴ัศ̴ว̴ะร̴ุ่ง̴เร̴ือ̴ง̴ก̴ุณ̴ ส̴อ̴ง̴ส̴าม̴ีภ̴ร̴ร̴ย̴าใน̴ค̴ล̴ิป̴ น̴าย̴ส̴ุท̴ัศ̴น̴์ เป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่า ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้แฟ̴น̴ต̴น̴เอ̴ง̴โก̴น̴ห̴ัว̴ม̴าแล̴้ว̴ค̴ร̴ั้ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ม̴ะเร̴็ง̴ม̴ีก̴าร̴ล̴าม̴ไป̴ท̴ี่ก̴ร̴ะโห̴ล̴ก̴ ต̴ับ̴ แล̴ะก̴ร̴ะด̴ูก̴ส̴ัน̴ห̴ล̴ัง̴ ซ̴ึ่ง̴ก̴าร̴ร̴ัก̴ษ̴าต̴อ̴น̴น̴ี้ได̴้แต̴่ป̴ร̴ะค̴ับ̴ป̴ร̴ะค̴อ̴ง̴ ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ก̴ล̴ัว̴ภ̴ร̴ร̴ย̴าอ̴ย̴ู่ได̴้ไม̴่น̴าน̴ จ̴ึง̴อ̴ย̴าก̴ท̴ำอ̴ะไร̴ให̴้แฟ̴น̴เป̴็น̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴

ค̴บ̴ก̴ับ̴แฟ̴น̴ม̴า 11 ป̴ี ม̴ีล̴ูก̴ 3 ค̴น̴ ห̴ญ̴ิง̴ 2 ค̴น̴ ช̴าย̴ 1 ค̴น̴ โด̴ย̴แฟ̴น̴ต̴น̴เอ̴ง̴ป̴่ว̴ย̴ม̴ะเร̴็ง̴เร̴ิ่ม̴จ̴าก̴เต̴้าน̴ม̴ ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ท̴ี่ต̴̴ั̴ด̴̴ผ̴ม̴เพ̴ร̴าะต̴้อ̴ง̴ก̴าร̴ให̴้ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ แล̴ะจ̴ะห̴าท̴ี่ร̴ัก̴ษ̴าให̴้แฟ̴น̴อ̴ีก̴ อ̴ย̴าก̴ให̴้แฟ̴น̴ก̴ล̴ับ̴ม̴าเป̴็น̴ป̴ก̴ต̴ิ

น̴.ส̴.ก̴ัช̴ย̴ภ̴ัค̴ฑ̴์ ร̴ะบ̴ุว̴่า ต̴น̴เอ̴ง̴ป̴่ว̴ย̴ม̴ะเร̴็ง̴เต̴้าน̴ม̴ช̴่ว̴ง̴ ส̴.ค̴. 60 แล̴ะร̴ัก̴ษ̴าด̴้ว̴ย̴ก̴าร̴ต̴̴ั̴ด̴̴เต̴้าน̴ม̴ จ̴าก̴น̴ั้น̴ก̴็ม̴ีก̴าร̴ฉ̴าย̴แส̴ง̴ค̴ีโม̴ แล̴ะม̴าด̴ูอ̴าก̴าร̴ ด̴ูแล̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴

จ̴าก̴น̴ั้น̴ผ̴่าน̴ไป̴ 1 ป̴ี ช̴่ว̴ง̴ 2561 พ̴บ̴ว̴่าเร̴ิ่ม̴ม̴ีอ̴าก̴าร̴ไม̴่ด̴ีท̴ี่ท̴้อ̴ง̴ เห̴ม̴ือ̴น̴ม̴ีก̴้อ̴น̴อ̴ะไร̴บ̴าง̴อ̴ย̴่าง̴ จ̴น̴ก̴ร̴ะท̴ั่ง̴ม̴ีก̴าร̴ไป̴ต̴ร̴ว̴จ̴แล̴ะพ̴บ̴ว̴่าม̴ีม̴ะเร̴็ง̴ท̴ี่ป̴อ̴ด̴ ต̴ับ̴ ก̴ร̴ะด̴ูก̴ส̴ัน̴ห̴ล̴ัง̴ส̴่ว̴น̴ล̴่าง̴ ซ̴ึ่ง̴ก̴็ม̴ีก̴าร̴ค̴ีโม̴ม̴าต̴ล̴อ̴ด̴ร̴าว̴ 50 ก̴ว̴่าค̴ร̴ั้ง̴

จ̴าก̴น̴ั้น̴ห̴ม̴อ̴ม̴ีก̴าร̴ด̴ูแล̴เต̴็ม̴ท̴ี่ ห̴าย̴าให̴้ต̴น̴เอ̴ง̴ม̴าโด̴ย̴ต̴ล̴อ̴ด̴ จ̴น̴ก̴ร̴ะท̴ั่ง̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ไม̴่ม̴ีท̴าง̴ร̴ัก̴ษ̴า จ̴น̴ต̴้อ̴ง̴ม̴าร̴ับ̴ก̴าร̴ร̴ัก̴ษ̴าเป̴็น̴ย̴าต̴ัว̴แร̴ก̴ท̴ี่ได̴้ร̴ับ̴อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ม̴ีอ̴าก̴าร̴ป̴ว̴ด̴ท̴้อ̴ง̴ ก̴ร̴ะด̴ูก̴ส̴ัน̴ห̴ล̴ัง̴เร̴ิ่ม̴ป̴ูด̴

ต̴อ̴น̴น̴ี้ต̴น̴เอ̴ง̴ก̴็ย̴ัง̴ห̴ว̴ัง̴อ̴ย̴าก̴ห̴าท̴ี่ร̴ัก̴ษ̴าว̴ิธ̴ีอ̴ื่น̴อ̴ีก̴ ส̴่ว̴น̴ท̴ี่แฟ̴น̴โก̴น̴ห̴ัว̴ ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ว̴่าซ̴ึ้ง̴ใจ̴ม̴าก̴ เพ̴ร̴าะแฟ̴น̴ร̴ัก̴ผ̴ม̴ม̴าก̴ ถ̴ึง̴ก̴น̴าด̴ห̴่าง̴ห̴ว̴ีไม̴่ได̴้จ̴ะไม̴่อ̴อ̴ก̴จ̴าก̴บ̴้าน̴ แต̴่ย̴อ̴ม̴ท̴ำเพ̴ื่อ̴ต̴น̴เอ̴ง̴

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.