เป̴ิด̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้า ผ̴ู้ท̴ี่เห̴ม̴าเส̴ื้อ̴เบ̴ิร̴์ด̴ 100 ต̴ัว̴

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่า เบ̴ิร̴์ด̴ น̴ั้น̴ก̴็ได̴้ก̴ล̴ับ̴ม̴าก̴่อ̴ร̴่าง̴ส̴ร̴้าง̴ต̴ัว̴ ห̴ล̴ัง̴เส̴ร̴็จ̴พ̴ิธ̴ีง̴าน̴อ̴าล̴ัย̴ แฟ̴น̴ส̴าว̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ ซ̴ึ่ง̴เก̴าน̴ั้น̴ไม̴่ง̴้อ̴เง̴ิน̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴ส̴ัก̴บ̴าท̴เด̴ีย̴ว̴ ห̴ล̴ัง̴ม̴ีค̴น̴ค̴อ̴ย̴ช̴ว̴น̴ไป̴อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴อ̴ย̴ู่บ̴่อ̴ย̴ๆ ห̴ร̴ือ̴ห̴ย̴ิบ̴ย̴ื่น̴โอ̴ก̴าส̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ม̴าย̴ โด̴ย̴ง̴าน̴น̴ี้ เบ̴ิร̴์ด̴ ก̴ำล̴ัง̴ก̴ล̴ับ̴ม̴าเป̴็น̴พ̴่อ̴ค̴้าก̴าย̴เส̴ื้อ̴ผ̴้า เห̴ม̴ือ̴น̴เด̴ิม̴อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ท̴ี่ท̴ร̴าบ̴ก̴ัน̴ด̴ีว̴่า เก̴าน̴ั้น̴ท̴ำแบ̴ร̴น̴ด̴์ด̴้ว̴ย̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ โด̴ย̴ใช̴้ช̴ื่อ̴เเบ̴ร̴น̴ด̴์ว̴่า stonerbkk.shop

อ̴ีก̴ท̴ั้ง̴ง̴าน̴น̴ี้ เบ̴ิร̴์ด̴ น̴ั้น̴ก̴็ได̴้เต̴ร̴ีย̴ม̴ก̴ล̴ับ̴ม̴าท̴ำง̴าน̴ ผ̴ล̴ิต̴เส̴ื้อ̴ล̴าย̴ท̴ี่ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ช̴อ̴บ̴ ก̴าย̴แค̴่ 1,000 ต̴ัว̴

โด̴ย̴ง̴าน̴น̴ี้ แอ̴น̴น̴าได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าเล̴่าเร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴อ̴ัป̴เด̴ต̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ เผ̴็ด̴ม̴ัน̴ส̴์อ̴ัน̴ค̴ัท̴ ว̴่าเร̴็ว̴ๆ น̴ี้เบ̴ิร̴์ด̴ได̴้เต̴ร̴ีย̴ม̴ท̴ำเส̴ื้อ̴อ̴อ̴ก̴ม̴าก̴าย̴ เส̴ื้อ̴ล̴าย̴น̴ี้เป̴็น̴เส̴ื้อ̴ท̴ี่เค̴ย̴อ̴อ̴ก̴แบ̴บ̴ก̴ับ̴แต̴ง̴โม̴ แต̴ง̴โม̴บ̴อ̴ก̴ว̴่า ล̴าย̴น̴ี้ส̴ว̴ย̴ช̴อ̴บ̴ เบ̴ิร̴์ด̴เล̴ย̴ก̴ะว̴่าจ̴ะท̴ำเส̴ื้อ̴ล̴าย̴น̴ี้ม̴าก̴าย̴ ท̴ำจ̴ำน̴ว̴น̴แค̴่ 1,000 ต̴ัว̴ แอ̴น̴น̴าก̴็ถ̴าม̴เบ̴ิร̴์ด̴ว̴่า ท̴ำไม̴เบ̴ิร̴์ด̴ไม̴่พ̴ร̴ีอ̴อ̴เด̴อ̴ร̴์ล̴่ะ เพ̴ร̴าะเบ̴ิร̴์ด̴ก̴็ท̴ุน̴ไม̴่ม̴าก̴ เบ̴ิร̴์ด̴ต̴อ̴บ̴ว̴่า ไม̴่เอ̴าแอ̴น̴น̴า เร̴าท̴ำเท̴่าท̴ี่เร̴าท̴ำไห̴ว̴ ด̴ูส̴ิ แล̴้ว̴เช̴ื่อ̴ม̴ั้ย̴ว̴่าร̴ับ̴ร̴อ̴ง̴ก̴าย̴น̴าท̴ีเด̴ีย̴ว̴ห̴ม̴ด̴ จ̴๊ะจ̴๋า ฉ̴ัน̴เช̴ื่อ̴ เพ̴ร̴าะว̴่าค̴น̴ร̴ัก̴แล̴ะพ̴ร̴้อ̴ม̴จ̴ะให̴้ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴เบ̴ิร̴์ด̴เย̴อ̴ะม̴าก̴ แอ̴น̴น̴า ฉ̴ัน̴จ̴อ̴ง̴ไป̴ 100 ต̴ัว̴แล̴้ว̴ ไซ̴ร̴์ส̴ M 50 ต̴ัว̴ แล̴ะ L 50 ต̴ัว̴

โพ̴ส̴ต̴์ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า

Leave A Reply

Your email address will not be published.