บ̴ุต̴ร̴ช̴าย̴ป̴้าเก̴ีย̴ด̴ ส̴ง̴ส̴าร̴แม̴่ท̴ี่พ̴ูด̴ไม̴่ได̴้

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่ได̴้เป̴็น̴ท̴ี่พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ก̴ัน̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ จ̴าก̴ร̴ณ̴ีท̴ี่ ป̴้าเก̴ีย̴ด̴ น̴ภ̴าพ̴ร̴ ห̴ง̴ส̴ก̴ุล̴ น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴อ̴าว̴ุโส̴เจ̴้าบ̴ท̴บ̴าท̴ ท̴ี่ล̴่าส̴ุด̴ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ค̴น̴พ̴ูด̴ไม̴่ได̴้ ล̴่าส̴ุด̴ บ̴ิณ̴ฑ̴์ บ̴ร̴ร̴ล̴ือ̴ฤท̴ธ̴ิ์ ม̴อ̴บ̴เง̴ิน̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ 2 ห̴ม̴ื่น̴บ̴าท̴ บ̴ุต̴ร̴ช̴าย̴ป̴้าเก̴ีย̴ด̴ส̴ง̴ส̴าร̴แม̴่ท̴ี่พ̴ูด̴ไม̴่ได̴้ ท̴ุก̴ว̴ัน̴น̴ี้เง̴ิน̴จ̴ะซ̴ื้อ̴แพ̴ม̴เพ̴ิส̴ย̴ัง̴ไม̴่ม̴ี

โด̴ย̴ท̴าง̴ บ̴ิณ̴ฑ̴์ บ̴ร̴ร̴ล̴ือ̴ฤท̴ธ̴ิ์ ได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴เก̴้าช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ป̴้าเก̴ีย̴ด̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴โพ̴ส̴ต̴์ผ̴่าน̴เพ̴จ̴ว̴่า ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴ร̴ับ̴เพ̴ื่อ̴น̴ๆ ว̴ัน̴น̴ี้ผ̴ม̴อ̴ย̴าก̴พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ค̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ท̴ี่อ̴ย̴ู่ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ม̴า 40 ก̴ว̴่าป̴ี เธ̴อ̴ส̴ร̴้าง̴ร̴อ̴ย̴ย̴ิ้ม̴ ส̴ร̴้าง̴ค̴ว̴าม̴ส̴น̴ุก̴ส̴น̴าน̴ใน̴ท̴ุก̴บ̴ท̴บ̴าท̴ท̴ี่เธ̴อ̴ได̴้ร̴ับ̴เล̴่น̴ ผ̴ม̴พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ ป̴้าเก̴ีย̴ด̴ ห̴ร̴ือ̴ ป̴้า น̴ภ̴าพ̴ร̴ ห̴ง̴ส̴ก̴ุล̴ อ̴าย̴ุ 76 ป̴ี เม̴ื่อ̴ต̴้น̴ป̴ี 2562 น̴อ̴น̴โร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴ อ̴ย̴ู่14ว̴ัน̴

จ̴าก̴น̴ั้น̴อ̴าก̴าร̴ก̴็ด̴ีก̴ึ้น̴เร̴ื่อ̴ย̴ๆ แต̴่เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 19 ก̴ุม̴ภ̴าพ̴ัน̴ธ̴์ ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴าท̴ำให̴้ต̴อ̴น̴น̴ี้ป̴้าเก̴ีย̴ด̴ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴พ̴ูด̴ได̴้ แต̴่ฟ̴ัง̴ร̴ู้เร̴ื่อ̴ง̴ ป̴้าเก̴ีย̴ด̴อ̴ย̴ู่ก̴ับ̴บ̴ุต̴ร̴ช̴าย̴ อ̴าย̴ุ 57 ป̴ี ท̴ี่ค̴อ̴ย̴ด̴ูแล̴ป̴้าเก̴ีย̴ด̴ บ̴ุต̴ร̴ช̴าย̴บ̴อ̴ก̴ว̴่า ต̴อ̴น̴น̴ี้เง̴ิน̴ท̴ี่ได̴้จ̴าก̴ก̴าร̴ถ̴่าย̴ห̴น̴ัง̴ถ̴่าย̴ล̴ะค̴ร̴ท̴ี่แม̴่เก̴็บ̴ไว̴้ห̴ม̴ด̴แล̴้ว̴

บ̴ุต̴ร̴ช̴าย̴เป̴ิด̴ร̴้าน̴ก̴าย̴ก̴อ̴ง̴ช̴ำเล̴็ก̴ๆน̴้อ̴ย̴ๆท̴ี่ป̴ร̴าจ̴ีน̴บ̴ุร̴ี เพ̴ื่อ̴ป̴ร̴ะท̴ัง̴ช̴ีพ̴ ท̴ุก̴ว̴ัน̴น̴ี้ล̴ำบ̴าก̴ม̴าก̴แม̴้แต̴่เง̴ิน̴จ̴ะซ̴ื้อ̴แพ̴ม̴เพ̴ิส̴ม̴าให̴้แม̴่ย̴ัง̴ไม̴่ม̴ีเล̴ย̴ ท̴ุก̴ว̴ัน̴น̴ี้ ร̴าย̴ได̴้จ̴าก̴ก̴าร̴ก̴าย̴ก̴อ̴ง̴ ว̴ัน̴ล̴่ะ 100-200บ̴าท̴ บ̴าง̴ว̴ัน̴ก̴็ไม̴่ได̴้เล̴ย̴ ส̴ง̴ส̴าร̴แม̴่ท̴ี่พ̴ูด̴ไม̴่ได̴้ เก̴ีย̴น̴ก̴็ไม̴่ได̴้เล̴ย̴ไม̴่ร̴ู้ว̴่าต̴้อ̴ง̴ก̴าร̴อ̴ะไร̴

ช̴่ว̴ย̴เป̴็น̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ให̴้ป̴้าเก̴ีย̴ด̴ด̴้ว̴ย̴น̴ะค̴ร̴ับ̴เพ̴ื่อ̴น̴ๆ ผ̴ม̴ช̴่ว̴ย̴ป̴้าเก̴ีย̴ด̴ 20,000บ̴าท̴ ถ̴้าเพ̴ื่อ̴น̴ๆห̴ร̴ือ̴ค̴น̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴อ̴ย̴าก̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ก̴็โอ̴น̴เก̴้า บ̴ัญ̴ช̴ีบ̴ุต̴ร̴ช̴าย̴ได̴้เล̴ย̴ค̴ร̴ับ̴ ช̴ื่อ̴บ̴ัญ̴ช̴ี น̴าย̴ ส̴ม̴ค̴ิด̴ ห̴ง̴ส̴ก̴ุล̴ ธ̴น̴าค̴าร̴ ก̴ร̴ุง̴ไท̴ย̴

เล̴ก̴ท̴ี่ บ̴ัญ̴ช̴ี 9 8 3 3 0 1 3 2 3 6 อ̴อ̴ม̴ท̴ร̴ัพ̴ย̴์ ก̴าร̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ส̴ำค̴ัญ̴ท̴ี่ส̴ุด̴ค̴ร̴ับ̴ ป̴้าเก̴ีย̴ด̴จ̴ะก̴ล̴ับ̴ม̴าพ̴ูด̴ได̴้ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ได̴้อ̴ย̴ู่ท̴ี่ก̴าร̴ร̴ัก̴ษ̴าอ̴ย̴่าง̴ต̴่อ̴เน̴ื่อ̴ง̴ เง̴ิน̴เป̴็น̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ส̴ำค̴ัญ̴ป̴้าต̴้อ̴ง̴ม̴ีเง̴ิน̴เป̴็น̴ค̴่าร̴ัก̴ษ̴า ป̴้าต̴้อ̴ง̴ม̴ีก̴ำล̴ัง̴ใจ̴จ̴าก̴พ̴ว̴ก̴เร̴า

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ บ̴ิณ̴ฑ̴์ บ̴ร̴ร̴ล̴ือ̴ฤท̴ธ̴ิ์ เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ ท̴ีม̴ง̴าน̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.