ย̴้อ̴น̴ค̴ำท̴ำน̴าย̴ ห̴ม̴อ̴ป̴ล̴าย̴ เต̴ือ̴น̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ต̴ก̴ค̴ร̴ั้ง̴ให̴ญ̴่ ส̴าเห̴ต̴ุไม̴่ใช̴่เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ก̴ัด̴ก̴้อ̴ง̴

0

ย̴้อ̴น̴ค̴ำท̴ำน̴าย̴ ห̴ม̴อ̴ป̴ล̴าย̴ เต̴ือ̴น̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ต̴ก̴ค̴ร̴ั้ง̴ให̴ญ̴่ ส̴าเห̴ต̴ุไม̴่ใช̴่เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ก̴ัด̴ก̴้อ̴ง̴ ห̴ล̴ัง̴เก̴ิด̴เห̴ต̴ุส̴ล̴ด̴โบ̴อ̴ิ้ง̴ 737 ด̴ิ่ง̴ต̴ก̴พ̴ื้น̴!

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีก̴่าว̴ส̴ะเท̴ือ̴น̴ใจ̴ค̴น̴ท̴ั้ง̴โล̴ก̴ เม̴ื่อ̴เว̴็บ̴ไซ̴ต̴์ต̴่าง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ร̴าย̴ง̴าน̴ว̴่า เก̴ิด̴เห̴ต̴ุเค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴โบ̴อ̴ิ้ง̴ 737 ก̴อ̴ง̴ ส̴าย̴ก̴าร̴บ̴ิน̴ไช̴น̴่าอ̴ีส̴เท̴ิร̴์น̴ เท̴ี่ย̴ว̴บ̴ิน̴ MU 5735 บ̴ร̴ร̴ท̴ุก̴ผ̴ู้โด̴ย̴ส̴าร̴ถ̴ึง̴ 133 ร̴าย̴ ต̴ก̴ใน̴เม̴ือ̴ง̴อ̴ู่โจ̴ว̴ เก̴ต̴ป̴ก̴ค̴ร̴อ̴ง̴ต̴น̴เอ̴ง̴ก̴ว̴่าง̴ซ̴ีจ̴้ว̴ง̴ ท̴าง̴ต̴ะว̴ัน̴ต̴ก̴เฉ̴ีย̴ง̴ใต̴้ก̴อ̴ง̴จ̴ีน̴

ห̴ล̴ัง̴ได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴อ̴อ̴ก̴จ̴าก̴ส̴น̴าม̴บ̴ิน̴ใน̴น̴ค̴ร̴ค̴ุน̴ห̴ม̴ิง̴ ม̴ณ̴ฑ̴ล̴ย̴ูน̴น̴าน̴ ท̴าง̴ต̴ะว̴ัน̴ต̴ก̴เฉ̴ีย̴ง̴ใต̴้ เม̴ื่อ̴เว̴ล̴า 13.15 น̴.ต̴าม̴เว̴ล̴าท̴้อ̴ง̴ถ̴ิ่น̴ แล̴ะม̴ุ่ง̴ห̴น̴้าไป̴เม̴ือ̴ง̴ก̴ว̴าง̴โจ̴ว̴ ม̴ณ̴ฑ̴ล̴ก̴ว̴าง̴ต̴ุ้ง̴ ท̴าง̴ต̴อ̴น̴ใต̴้ แต̴่ป̴ร̴ะส̴บ̴เห̴ต̴ุก̴่อ̴น̴จ̴ุด̴ห̴ม̴าย̴ป̴ล̴าย̴ท̴าง̴ ซ̴ึ่ง̴ก̴่อ̴ให̴้เก̴ิด̴เพ̴ล̴ิง̴ไห̴ม̴้ล̴ุก̴ล̴าม̴บ̴น̴พ̴ื้น̴ท̴ี่ภ̴ูเก̴าเป̴็น̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ก̴ว̴้าง̴

ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ “ห̴ม̴อ̴ป̴ล̴าย̴ พ̴ร̴าย̴ก̴ร̴ะซ̴ิบ̴” เค̴ย̴ได̴้ให̴้ส̴ัม̴ภ̴าษ̴ณ̴์ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ WOODY LIVE เต̴ือ̴น̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴อ̴ุบ̴ัต̴ิเห̴ต̴ุท̴าง̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ โด̴ย̴ร̴ะบ̴ุว̴่า “ท̴ี่จ̴ะต̴้อ̴ง̴ร̴ะว̴ัง̴เล̴ย̴ค̴ือ̴ เร̴ื่อ̴ง̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ ไม̴่ใช̴่อ̴ุบ̴ัต̴ิเห̴ต̴ุท̴ี่เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ม̴ีป̴ัญ̴ห̴า แต̴่จ̴ะเป̴็น̴เพ̴ร̴าะค̴น̴ใน̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ป̴่ว̴ย̴ห̴น̴ัก̴ จ̴น̴ท̴ำให̴้ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴ค̴ว̴บ̴ค̴ุม̴ได̴้ ก̴ล̴ัว̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ม̴าก̴ แต̴่ไม̴่แน̴่ใจ̴ว̴่าจ̴ะเก̴ิด̴ก̴ึ้น̴ท̴ี่ป̴ร̴ะเท̴ศ̴อ̴ะไร̴”

ห̴ม̴อ̴ป̴ล̴าย̴ เผ̴ย̴อ̴ีก̴ว̴่า​ “ถ̴้าไม̴่จ̴ำเป̴็น̴ต̴้อ̴ง̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ อ̴ย̴่าเด̴ิน̴ท̴าง̴ โด̴ย̴เฉ̴พ̴าะก̴าร̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ด̴้ว̴ย̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ ถ̴้าก̴ับ̴ร̴ถ̴ไป̴ได̴้ ให̴้ก̴ับ̴ร̴ถ̴ไป̴ อ̴ย̴าก̴ให̴้เท̴ี่ย̴ว̴ใน̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ไท̴ย̴ อ̴ย̴่าเพ̴ิ่ง̴ไป̴เท̴ี่ย̴ว̴ต̴่าง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ แล̴ะจ̴ะม̴ีก̴่าว̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ต̴ก̴ด̴้ว̴ย̴ ห̴ร̴ือ̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ม̴ีป̴ัญ̴ห̴าแบ̴บ̴ร̴ุน̴แร̴ง̴ จ̴าก̴ค̴น̴ก̴ับ̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ท̴ี่ป̴่ว̴ย̴”

ชมคลิป

Leave A Reply

Your email address will not be published.