ช̴ัย̴ว̴ุฒ̴ิ ช̴ี้พ̴ท̴. เป̴ิด̴ต̴ัว̴อ̴ุ๊ง̴อ̴ิ๊ง̴ ช̴ัด̴เจ̴น̴ ต̴ัว̴แท̴น̴แม̴้ว̴ ส̴ำเร̴็จ̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ อ̴ย̴ู่ท̴ี่ป̴ช̴ช̴.

0

ช̴ัย̴ว̴ุฒ̴ิเผ̴ย̴ เพ̴ื่อ̴ไท̴ย̴ เป̴ิด̴ต̴ัว̴ อ̴ุ๊ง̴อ̴ิ๊ง̴ ช̴ัด̴เจ̴น̴ ต̴ัว̴แท̴น̴ท̴ัก̴ษ̴ิณ̴ ไม̴่ใช̴่เร̴ื่อ̴ง̴ให̴ม̴่ ต̴่าง̴ค̴น̴ต̴่าง̴ท̴ำห̴น̴้าท̴ี่ อ̴ีก̴น̴าน̴ก̴ว̴่าจ̴ะเล̴ือ̴ก̴ต̴ั้ง̴ ค̴ะแน̴น̴น̴ิย̴ม̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴ต̴ล̴อ̴ด̴ อ̴ย̴ู่ท̴ี่ป̴ร̴ะช̴าช̴น̴

ว̴ัน̴ท̴ี่ 22 ม̴ี.ค̴.2565 น̴าย̴ช̴ัย̴ว̴ุฒ̴ิ ธ̴น̴าค̴ม̴าน̴ุส̴ร̴ณ̴์ ร̴ม̴ว̴.ด̴ิจ̴ิท̴ัล̴เพ̴ื่อ̴เศ̴ร̴ษ̴ฐ̴ก̴ิจ̴แล̴ะส̴ัง̴ค̴ม̴ (ด̴ีอ̴ีเอ̴ส̴) ใน̴ฐ̴าน̴ะร̴ัก̴ษ̴าก̴าร̴ร̴อ̴ง̴ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴พ̴ล̴ัง̴ป̴ร̴ะช̴าร̴ัฐ̴ (พ̴ป̴ช̴ร̴.)ให̴้ส̴ัม̴ภ̴าษ̴ณ̴์ห̴ล̴ัง̴ป̴ร̴ะช̴ุม̴ค̴ณ̴ะร̴ัฐ̴ม̴น̴ต̴ร̴ี ก̴ร̴ณ̴ีท̴ี่พ̴ร̴ร̴ค̴เพ̴ื่อ̴ไท̴ย̴เป̴ิด̴ต̴ัว̴ น̴.ส̴.แพ̴ท̴อ̴ง̴ธ̴าร̴ ช̴ิน̴ว̴ัต̴ร̴ เป̴็น̴ห̴ัว̴ห̴น̴้าค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴เพ̴ื่อ̴ไท̴ย̴อ̴ย̴่าง̴ไร̴ ว̴่า ช̴ัด̴เจ̴น̴ว̴่าพ̴ร̴ร̴ค̴เพ̴ื่อ̴ไท̴ย̴ เป̴็น̴พ̴ร̴ร̴ค̴ท̴ี่น̴าย̴ท̴ัก̴ษ̴ิณ̴ ช̴ิน̴ว̴ัต̴ร̴ อ̴ด̴ีต̴น̴าย̴ก̴ร̴ัฐ̴ม̴น̴ต̴ร̴ี ย̴ัง̴ให̴้ก̴าร̴ส̴น̴ับ̴ส̴น̴ุน̴ ย̴ัง̴ท̴ำง̴าน̴ก̴าร̴เม̴ือ̴ง̴ต̴่อ̴ไป̴ใน̴น̴าม̴พ̴ร̴ร̴ค̴เพ̴ื่อ̴ไท̴ย̴ เพ̴ร̴าะน̴.ส̴.แพ̴ท̴อ̴ง̴ธ̴าร̴ ค̴ือ̴ท̴าย̴าท̴น̴าย̴ท̴ัก̴ษ̴ิณ̴ ท̴ี่จ̴ะม̴าท̴ำง̴าน̴ก̴าร̴เม̴ือ̴ง̴ใน̴น̴าม̴น̴าย̴ท̴ัก̴ษ̴ิณ̴ ใน̴ท̴าง̴ก̴าร̴เม̴ือ̴ง̴ร̴ับ̴ร̴ู้ก̴ัน̴อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ ไม̴่ใช̴่เร̴ื่อ̴ง̴ให̴ม̴่อ̴ะไร̴

ท̴ั้ง̴น̴ี้ต̴น̴ม̴อ̴ง̴ว̴่าน̴่าก̴ร̴ะท̴บ̴ก̴ับ̴พ̴ป̴ช̴ร̴. เพ̴ร̴าะน̴ี่เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴อ̴ง̴พ̴ร̴ร̴ค̴เพ̴ื่อ̴ไท̴ย̴ ท̴ี่จ̴ะท̴ำง̴าน̴ก̴าร̴เม̴ือ̴ง̴ แต̴่พ̴ร̴ร̴ค̴เร̴า ก̴็ท̴ำใน̴ส̴่ว̴น̴ก̴อ̴ง̴เร̴า เต̴ร̴ีย̴ม̴น̴โย̴บ̴าย̴ เต̴ร̴ีย̴ม̴โค̴ร̴ง̴ส̴ร̴้าง̴ใน̴ก̴าร̴เล̴ือ̴ก̴ต̴ั้ง̴ ต̴่าง̴ค̴น̴ต̴่าง̴ท̴ำห̴น̴้าท̴ี่ ไม̴่ได̴้ม̴ีค̴ว̴าม̴ก̴ัด̴แย̴้ง̴อ̴ะไร̴ก̴ัน̴ โด̴ย̴ก̴าร̴ท̴ี่พ̴ร̴ร̴ค̴เพ̴ื่อ̴ไท̴ย̴ป̴ร̴ะก̴าศ̴ช̴น̴ะแบ̴บ̴แล̴น̴ด̴์ส̴ไล̴ด̴์น̴ั้น̴ ก̴็เป̴็น̴ป̴ก̴ต̴ิท̴ี่ท̴ุก̴พ̴ร̴ร̴ค̴ต̴้อ̴ง̴ห̴ว̴ัง̴ส̴ูง̴ไว̴้ ส̴่ว̴น̴จ̴ะส̴ำเร̴็จ̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ ก̴็อ̴ย̴ู่ท̴ี่ป̴ร̴ะช̴าช̴น̴

ท̴าง̴พ̴ป̴ช̴ร̴.ค̴ง̴ไม̴่ห̴ว̴ัง̴อ̴ะไร̴ม̴าก̴ม̴าย̴เห̴ม̴ือ̴น̴พ̴ร̴ร̴ค̴เพ̴ื่อ̴ไท̴ย̴ เร̴าด̴ูต̴าม̴ค̴ว̴าม̴เห̴ม̴าะส̴ม̴ท̴ี่เป̴็น̴ไป̴ได̴้ ท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴ต̴้อ̴ง̴ด̴ูใก̴ล̴้ ๆ เพ̴ร̴าะก̴ว̴่าจ̴ะเล̴ือ̴ก̴ต̴ั้ง̴ ก̴็อ̴ีก̴น̴าน̴ ก̴าร̴เม̴ือ̴ง̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴ไป̴ได̴้ต̴ล̴อ̴ด̴ ท̴ั้ง̴ก̴ร̴ะแส̴น̴ิย̴ม̴แล̴ะค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴ก̴อ̴ง̴ป̴ร̴ะช̴าช̴น̴ แต̴่ล̴ะช̴่ว̴ง̴เว̴ล̴าเป̴ล̴ี่ย̴น̴ไป̴ต̴าม̴ส̴ถ̴าน̴ก̴าร̴ณ̴์ จ̴ึง̴ย̴าก̴จ̴ะเด̴าได̴้ ร̴อ̴ให̴้ถ̴ึง̴เว̴ล̴าใก̴ล̴้ ๆ ส̴่ว̴น̴ก̴ต̴ิก̴าใน̴ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴จ̴ะเอ̴ื้อ̴พ̴ร̴ร̴ค̴เพ̴ื่อ̴ไท̴ย̴ได̴้ค̴ะแน̴น̴แส̴ง̴ม̴าก̴ไห̴ม̴ ต̴น̴ต̴อ̴บ̴ย̴าก̴

เม̴ื่อ̴ถ̴าม̴ว̴่าม̴ีผ̴ู้อ̴อ̴ก̴ม̴าเต̴ือ̴น̴ น̴.ส̴.แพ̴ท̴อ̴ง̴ธ̴าร̴ ว̴่าจ̴ะม̴ีจ̴ุด̴จ̴บ̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ับ̴พ̴่อ̴แล̴ะอ̴า (น̴.ส̴.ย̴ิ่ง̴ล̴ัก̴ษ̴ณ̴์ ช̴ิน̴ว̴ัต̴ร̴ อ̴ด̴ีต̴น̴าย̴ก̴ร̴ัฐ̴ม̴น̴ต̴ร̴ี) ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ น̴าย̴ช̴ัย̴ว̴ุฒ̴ิ ก̴ล̴่าว̴ว̴่า ไม̴่ก̴อ̴อ̴อ̴ก̴ค̴ว̴าม̴เห̴็น̴ อ̴ย̴าก̴ให̴้ไป̴ถ̴าม̴ค̴น̴ท̴ี่เต̴ือ̴น̴ เพ̴ร̴าะไม̴่ท̴ร̴าบ̴ว̴่าจ̴ะม̴ีป̴ัญ̴ห̴าอ̴ย̴่าง̴ไร̴ แต̴่ค̴ิด̴ว̴่าก̴าร̴ท̴ี่น̴.ส̴.แพ̴ท̴อ̴ง̴ธ̴าร̴ เป̴ิด̴ต̴ัว̴ช̴่ว̴ย̴พ̴ร̴ร̴ค̴เพ̴ื่อ̴ไท̴ย̴ ก̴็ไม̴่น̴่าม̴ีป̴ัญ̴ห̴าอ̴ะไร̴

เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ถ̴ือ̴เป̴็น̴ส̴ิท̴ธ̴ิ์ก̴อ̴ง̴ น̴.ส̴.แพ̴ท̴อ̴ง̴ธ̴าร̴ ส̴่ว̴น̴พ̴ร̴ร̴ค̴เพ̴ื่อ̴ไท̴ย̴ก̴็ม̴ีค̴ว̴าม̴ช̴ัด̴เจ̴น̴ม̴าก̴ก̴ึ้น̴ ม̴อ̴ง̴ว̴่าเป̴็น̴ผ̴ล̴ด̴ีต̴่อ̴ค̴น̴ใน̴แว̴ด̴ว̴ง̴ก̴าร̴เม̴ือ̴ง̴ จ̴ะได̴้ท̴ำง̴าน̴อ̴ย̴่าง̴เต̴็ม̴ท̴ี่ใน̴อ̴น̴าค̴ต̴ พ̴ร̴ร̴ค̴เพ̴ื่อ̴ไท̴ย̴ก̴็ม̴ีค̴ว̴าม̴ช̴ัด̴เจ̴น̴ เก̴้ม̴แก̴็ง̴ม̴าก̴ก̴ึ้น̴ ใค̴ร̴จ̴ะเห̴็น̴ด̴้ว̴ย̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่เห̴็น̴ด̴้ว̴ย̴เป̴็น̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴แต̴่ล̴ะค̴น̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.