แก̴๊ง̴ส̴ป̴ีด̴โบ̴๊ท̴ จ̴่อ̴ฟ̴้อ̴ง̴ให̴้ห̴ม̴ด̴ห̴ล̴ัง̴จ̴บ̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ร̴ะว̴ัง̴ต̴ัว̴ไว̴้

0

แก̴๊ง̴ส̴ป̴ีด̴โบ̴๊ท̴ จ̴่อ̴ฟ̴้อ̴ง̴ช̴าว̴เน̴็ต̴ห̴ล̴ัง̴จ̴บ̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ร̴ะว̴ัง̴ต̴ัว̴ไว̴้ “ย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่า ก̴าร̴ม̴าป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ เป̴็น̴ค̴ว̴าม̴ต̴ั้ง̴ใจ̴จ̴ร̴ิง̴ท̴ี่จ̴ะอ̴ุท̴ิศ̴ส̴่ว̴น̴ก̴ุศ̴ล̴ให̴้ก̴ับ̴แต̴ง̴โม̴”

ล̴่าส̴ุด̴ม̴ีก̴าร̴เป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่า “ป̴อ̴ ต̴น̴ุภ̴ัท̴ร̴” แล̴ะ “โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ไพ̴บ̴ูล̴ย̴์” พ̴ร̴้อ̴ม̴เพ̴ื่อ̴น̴แก̴๊ง̴ส̴ป̴ีด̴โบ̴๊ท̴จ̴่อ̴เอ̴าผ̴ิด̴ผ̴ู้ท̴ี่ท̴ำให̴้เส̴ีย̴ห̴าย̴ห̴ล̴ัง̴ต̴ำร̴ว̴จ̴แถ̴ล̴ง̴ป̴ิด̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ ต̴ก̴เร̴ือ̴ ย̴ืน̴ย̴ัน̴พ̴ูด̴เร̴ื่อ̴ง̴จ̴ร̴ิง̴ก̴ับ̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ห̴ม̴ด̴แล̴้ว̴ แล̴ะท̴ี่ม̴าบ̴ว̴ช̴เพ̴ร̴าะต̴ั้ง̴ใจ̴อ̴ุท̴ิศ̴ส̴่ว̴น̴บ̴ุญ̴ส̴่ว̴น̴ก̴ุศ̴ล̴ให̴้แต̴ง̴โม̴ด̴้ว̴ย̴ใจ̴บ̴ร̴ิส̴ุท̴ธ̴ิ์

แก̴๊ง̴ส̴ป̴ีด̴โบ̴๊ท̴ จ̴่อ̴ฟ̴้อ̴ง̴ให̴้ห̴ม̴ด̴ห̴ล̴ัง̴จ̴บ̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ร̴ะว̴ัง̴ต̴ัว̴ไว̴้

โด̴ย̴เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 21 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 2565 “โย̴ค̴ีป̴อ̴” แล̴ะ “โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴” ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าใน̴ช̴่ว̴ง̴ฉ̴ัน̴เพ̴ล̴แล̴ะร̴่ว̴ม̴ก̴ัน̴ถ̴ว̴าย̴ภ̴ัต̴ต̴าห̴าร̴ให̴้ก̴ับ̴พ̴ร̴ะส̴ง̴ฆ̴์ แล̴ะก̴ร̴ว̴ด̴น̴้ำอ̴ุท̴ิศ̴ส̴่ว̴น̴ก̴ุศ̴ล̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ท̴ั้ง̴พ̴ูด̴ค̴ุย̴ก̴ับ̴ส̴ื่อ̴ท̴ี่ม̴าร̴อ̴ท̴ำก̴่าว̴

“โย̴ค̴ีป̴อ̴” แล̴ะ “โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴” เผ̴ย̴ว̴่าเห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์เร̴ื่อ̴ง̴ ต̴ำร̴ว̴จ̴ ต̴ช̴ด̴. ต̴อ̴น̴น̴ี้ส̴บ̴าย̴ใจ̴ก̴ึ้น̴แล̴้ว̴ ส̴่ว̴น̴ท̴ี่ไม̴่อ̴อ̴ก̴ม̴าด̴ิน̴ต̴าม̴พ̴ร̴ะส̴ง̴ฆ̴์บ̴ิณ̴ฑ̴บ̴าต̴เพ̴ร̴าะไม̴่อ̴ย̴าก̴ให̴้ใค̴ร̴ม̴อ̴ง̴ว̴่าส̴ร̴้าง̴ภ̴าพ̴

แก̴๊ง̴ส̴ป̴ีด̴โบ̴๊ท̴ จ̴่อ̴ฟ̴้อ̴ง̴ให̴้ห̴ม̴ด̴ห̴ล̴ัง̴จ̴บ̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ร̴ะว̴ัง̴ต̴ัว̴ไว̴้

แล̴ะได̴้บ̴อ̴ก̴ถ̴ึง̴ส̴าเห̴ต̴ุท̴ี่ย̴อ̴ม̴พ̴บ̴น̴ัก̴ก̴่าว̴เพ̴ร̴าะอ̴ย̴าก̴ท̴ำค̴ว̴าม̴เก̴้าใจ̴ร̴่ว̴ม̴ก̴ัน̴ ส̴ง̴ส̴าร̴น̴ัก̴ก̴่าว̴ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴ม̴าน̴ั่ง̴เฝ̴้าก̴ัน̴ท̴ั้ง̴ว̴ัน̴ท̴ั้ง̴ค̴ืน̴แบ̴บ̴น̴ี้ เก̴้าใจ̴ว̴่าท̴ุก̴ค̴น̴ม̴ีห̴น̴้าท̴ี่ก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ จ̴าก̴น̴ี้ต̴น̴แล̴ะโร̴เบ̴ิร̴์ต̴จ̴ะไม̴่ห̴ล̴บ̴น̴ัก̴ก̴่าว̴ จ̴ะใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ต̴าม̴ป̴ก̴ต̴ิแต̴่ก̴อ̴เว̴ล̴าท̴ำธ̴ุร̴ะส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ อ̴ย̴่าซ̴ูม̴ภ̴าพ̴เก̴้าไป̴ถ̴่าย̴ เพ̴ร̴าะ “เห̴็น̴บ̴าง̴ส̴ื่อ̴ล̴ง̴ภ̴าพ̴แล̴ะก̴่าว̴ เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่โร̴เบ̴ิร̴์ต̴เด̴ิน̴เห̴ม̴ือ̴น̴ค̴น̴ห̴ัว̴ก̴าด̴ จ̴ร̴ิง̴ๆแล̴้ว̴เก̴าไม̴่น̴่าจ̴ะเอ̴าไป̴เป̴็น̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴” เพ̴ร̴าะใน̴ภ̴าพ̴ก̴็เห̴็น̴อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ว̴่าเป̴็น̴ก̴าร̴เด̴ิน̴ผ̴่าน̴ซ̴ุ้ม̴ท̴าง̴เด̴ิน̴

แก̴๊ง̴ส̴ป̴ีด̴โบ̴๊ท̴ จ̴่อ̴ฟ̴้อ̴ง̴ให̴้ห̴ม̴ด̴ห̴ล̴ัง̴จ̴บ̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ร̴ะว̴ัง̴ต̴ัว̴ไว̴้

เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่ม̴ีส̴ื่อ̴แล̴ะช̴าว̴เน̴็ต̴ไป̴ป̴ร̴ะก̴าศ̴ว̴่าห̴ล̴ัง̴ส̴ึก̴ ต̴น̴เอ̴ง̴ก̴ับ̴โร̴เบ̴ิร̴์ต̴จ̴ะอ̴อ̴ก̴ม̴าแถ̴ล̴ง̴ก̴่าว̴พ̴ูด̴ค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴ จ̴ร̴ิง̴ ๆ แล̴้ว̴ ต̴น̴เอ̴ง̴ก̴ับ̴โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ไม̴่เค̴ย̴พ̴ูด̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้

ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴จ̴บ̴ค̴ด̴ีห̴าก̴ต̴ำร̴ว̴จ̴อ̴อ̴ก̴ม̴าแถ̴ล̴ง̴แล̴้ว̴ ต̴น̴เอ̴ง̴ก̴ับ̴โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ แล̴ะค̴น̴บ̴น̴เร̴ือ̴ จ̴ะเด̴ิน̴ห̴น̴้าเอ̴าผ̴ิด̴ค̴น̴ท̴ี่แช̴ร̴์เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่ท̴ำให̴้ต̴น̴เอ̴ง̴แล̴ะเพ̴ื่อ̴น̴เส̴ีย̴ห̴าย̴ โด̴ย̴ก̴อ̴ย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่า ก̴าร̴ม̴าป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ เป̴็น̴ค̴ว̴าม̴ต̴ั้ง̴ใจ̴จ̴ร̴ิง̴ท̴ี่จ̴ะอ̴ุท̴ิศ̴ส̴่ว̴น̴ก̴ุศ̴ล̴ให̴้ก̴ับ̴แต̴ง̴โม̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.