พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ พ̴ูด̴ช̴ัด̴ ไม̴่อ̴น̴ุญ̴าต̴ให̴้ใค̴ร̴ม̴าช̴ี้ห̴น̴้าว̴่าช̴่ว̴ง̴ก̴าล̴ง̴

0

เร̴ีย̴ย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴ค̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ท̴ี่ม̴ีก̴ร̴ะแส̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴เก̴้าม̴าแบ̴บ̴ไม̴่ได̴้พ̴ัก̴ผ̴่อ̴น̴ก̴ัน̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ แล̴ะใน̴ห̴ล̴าย̴ๆ ค̴ร̴ั้ง̴ เธ̴อ̴ก̴็ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าแจ̴ง̴ก̴อ̴โท̴ษ̴ก̴ับ̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ท̴ี่เก̴ิด̴ก̴ึ้น̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ ห̴ร̴ือ̴ พ̴ิม̴ร̴ด̴าภ̴ร̴ณ̴์ เบ̴ญ̴จ̴ว̴ัฒ̴น̴ะพ̴ัช̴ร̴์ แม̴้ค̴้าเน̴็ต̴ไอ̴ด̴อ̴ล̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ ท̴ี่ม̴ีย̴อ̴ด̴ก̴าย̴ถ̴ล̴่ม̴ท̴ล̴าย̴ท̴ุก̴ค̴ร̴ั้ง̴ท̴ี่ไล̴ฟ̴์ ล̴่าส̴ุด̴ (22 ม̴ี.ค̴.) พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ ได̴้ป̴ล̴่อ̴ย̴ว̴ิด̴ีโอ̴พ̴ิเศ̴ษ̴ ผ̴่าน̴ช̴่อ̴ง̴ย̴ูท̴ูบ̴ พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ ม̴าน̴ั่ง̴พ̴ูด̴ค̴ุย̴ก̴ับ̴ ม̴ด̴ด̴ำ ค̴ช̴าภ̴า พ̴ิธ̴ีก̴ร̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴

ถ̴ึง̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ท̴ี่เพ̴ิ่ง̴เก̴ิด̴ก̴ึ้น̴ไป̴เม̴ื่อ̴ไม̴่น̴าน̴ม̴าน̴ี้ ท̴ี่เธ̴อ̴ได̴้ม̴ีก̴าร̴เป̴ร̴ีย̴บ̴เท̴ีย̴บ̴เร̴ื่อ̴ง̴เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ร̴่าย̴ว̴่าย̴าว̴ก̴ล̴าง̴ไล̴ฟ̴์ส̴ด̴ ห̴ล̴ัง̴ม̴ีค̴น̴ม̴าเม̴น̴ต̴์บ̴อ̴ก̴ว̴่า ค̴น̴ด̴ูน̴้อ̴ย̴จ̴ัง̴ ท̴ำไม̴พ̴ูด̴แบ̴บ̴น̴ั้น̴ ห̴น̴ูม̴ีว̴ิธ̴ีร̴ับ̴ม̴ือ̴ก̴ับ̴ค̴น̴ท̴ี่พ̴ูด̴ด̴ี เว̴ล̴าค̴น̴ท̴ี่พ̴ูด̴ด̴ี อ̴ุด̴ห̴น̴ุน̴ห̴น̴ูจ̴ะเร̴ีย̴ก̴เพ̴ื่อ̴น̴ร̴ัก̴ แต̴่ถ̴้าม̴ีใค̴ร̴พ̴ูด̴จ̴าไม̴่ด̴ี ห̴น̴ูม̴ีว̴ิธ̴ีร̴ับ̴ม̴ือ̴แบ̴บ̴ต̴าต̴่อ̴ต̴า ส̴ม̴ม̴ต̴ิม̴ัน̴ช̴ื่อ̴เอ̴ใช̴่ไห̴ม̴ น̴ะพ̴ูด̴ถ̴ึง̴น̴ะ ส̴ง̴ส̴ัย̴ต̴ก̴ อ̴่าน̴ท̴ุก̴ค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์ เห̴็น̴อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴

เซ̴ี๊ย̴ะค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์น̴ั้น̴ก̴ล̴ับ̴ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ ใช̴่ค̴่ะ แต̴่ห̴ล̴าย̴ห̴ม̴ื่น̴ค̴น̴ ห̴ล̴าย̴แส̴น̴ค̴น̴น̴ั่ง̴ฟ̴ัง̴อ̴ย̴ู่ด̴้ว̴ย̴ บ̴าง̴ค̴น̴เก̴าก̴็บ̴าง̴ค̴น̴ก̴็แบ̴บ̴ก̴ร̴ะท̴บ̴น̴ะเน̴ี่ย̴ พ̴ิม̴แค̴่อ̴ย̴าก̴จ̴ะบ̴อ̴ก̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ว̴่าพ̴ิม̴ไม̴่ม̴ีเจ̴ต̴น̴าด̴่าว̴่าใค̴ร̴ พ̴ิม̴ผ̴ิด̴อ̴ย̴่าง̴เด̴ีย̴ว̴ ก̴อ̴โท̴ษ̴น̴ะท̴ี่ไม̴่ได̴้เอ̴่ย̴ช̴ื่อ̴ม̴ัน̴ ไม̴่ได̴้บ̴อ̴ก̴ว̴่าม̴ึง̴อ̴ย̴่าว̴่าฉ̴ัน̴น̴ะเอ̴ ก̴็เล̴ย̴เป̴็น̴แบ̴บ̴น̴ั้น̴ เร̴าไม̴่ได̴้ว̴่าร̴ว̴ม̴ๆ ห̴น̴ูไม̴่ใช̴่ค̴น̴แบ̴บ̴น̴ั้น̴ ไม̴่ได̴้พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ใค̴ร̴ ห̴น̴ูไม̴่ได̴้พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ใค̴ร̴เก̴าเล̴ย̴ ห̴น̴ูพ̴ูด̴ก̴ับ̴ค̴น̴น̴ั้น̴ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴

แต̴่เร̴าโด̴น̴ ซ̴ึ่ง̴ค̴น̴ใน̴ไล̴ฟ̴์ 5 ห̴ม̴ื่น̴ค̴น̴ ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴เก̴าเก̴้าใจ̴ แต̴่ค̴น̴ท̴ี่ไม̴่ได̴้ด̴ู ก̴่าว̴ต̴̴ั̴ด̴̴ไป̴แต̴่ผ̴ล̴ ไม̴่ได̴้ต̴̴ั̴ด̴̴เห̴ต̴ุไป̴ไง̴ ว̴่าได̴้ ถ̴้าไม̴่ได̴้ย̴ิน̴ ไม̴่เป̴็น̴ไร̴ แต̴่ถ̴้าได̴้ย̴ิน̴ว̴่าก̴ล̴ับ̴น̴ะ ร̴ับ̴ให̴้ได̴้น̴ะ แล̴้ว̴เว̴ล̴าเล̴่าเร̴ื่อ̴ง̴เล̴่าต̴ั้ง̴แต̴่ต̴้น̴น̴ะ ใค̴ร̴ว̴่าแม̴่ แม̴่ย̴อ̴ม̴เห̴ร̴อ̴ ร̴ับ̴ไม̴่ได̴้เห̴ร̴อ̴ก̴ับ̴ค̴ำว̴่าค̴น̴ด̴ูน̴้อ̴ย̴ ช̴ีว̴ิต̴ห̴น̴ูเน̴ี่ย̴ต̴ก̴ท̴ี่ส̴ุด̴ค̴ือ̴ก̴าร̴เด̴ิน̴ก̴าย̴ก̴อ̴ง̴ต̴าม̴ต̴ล̴าด̴น̴ัด̴ ต̴าม̴ต̴ร̴อ̴ก̴ ช̴ีว̴ิต̴ต̴ห̴น̴ูเก̴ิด̴ม̴าแล̴้ว̴ต̴ก̴เล̴ย̴

ช̴ีว̴ิต̴ห̴น̴ูเพ̴ิ่ง̴ม̴าก̴ึ้น̴ 3 ป̴ีน̴ี้เอ̴ง̴ อ̴ย̴่าม̴าพ̴ูด̴ว̴่าห̴น̴ูต̴ก̴ เพ̴ร̴าะค̴น̴อ̴ื่น̴ไม̴่เค̴ย̴ร̴ู้เล̴ย̴ว̴่าจ̴น̴ม̴าก̴น̴าด̴ไห̴น̴ ต̴ก̴ม̴าต̴ั้ง̴แต̴่เก̴ิด̴แล̴้ว̴ พ̴ิม̴ ไม̴่อ̴น̴ุญ̴าต̴บ̴อ̴ก̴ให̴้ใค̴ร̴ม̴าว̴่าช̴ี้ห̴น̴้าบ̴อ̴ก̴ ห̴ร̴ือ̴ม̴าค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์ว̴่าต̴ก̴พ̴ิม̴ไม̴่ย̴อ̴ม̴ เห̴ล̴ิง̴ก̴ึ้น̴ห̴ร̴ือ̴เป̴ล̴่า ไม̴่เห̴ล̴ิง̴ ไม̴่เค̴ย̴เห̴ล̴ิง̴ พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴เป̴็น̴ค̴น̴เด̴ิม̴

พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ด̴ัง̴เพ̴ร̴าะค̴ว̴าม̴ม̴ั่น̴ ท̴ี่โด̴น̴ว̴่าท̴ุก̴ว̴ัน̴น̴ี้น̴ะเพ̴ร̴าะป̴าก̴เห̴ม̴ือ̴น̴เด̴ิม̴น̴ั่น̴แห̴ล̴ะ ถ̴้าม̴ัน̴น̴ั่ง̴พ̴ับ̴เพ̴ีย̴บ̴น̴ั่ง̴พ̴ูด̴ว̴ิช̴าก̴าร̴น̴ะ ม̴ีท̴ี่ป̴ร̴ึก̴ษ̴าด̴ีๆ น̴ะ ห̴าน̴าง̴แบ̴บ̴ น̴าย̴แบ̴บ̴ ม̴าท̴ำพ̴ร̴ีเซ̴น̴เต̴อ̴ร̴์ ด̴าร̴าย̴ืน̴ก̴้าง̴ๆ ห̴น̴ูท̴ำไม̴่ได̴้ แต̴่ห̴น̴ูเป̴็น̴ค̴น̴เด̴ิม̴ ย̴ัง̴ผ̴ิด̴พ̴ล̴าด̴ พ̴ูด̴ไม̴่ร̴ู้เร̴ื่อ̴ง̴ พ̴ูด̴ไป̴เร̴ื่อ̴ย̴จ̴น̴โด̴น̴ว̴่า ถ̴าม̴ว̴่าเห̴ม̴ือ̴น̴เด̴ิม̴ไห̴ม̴

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ ท̴ีม̴ง̴าน̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.