ต̴าม̴ห̴าด̴่ว̴น̴ ค̴น̴ส̴ำค̴ัญ̴ใน̴ค̴ล̴ิป̴แต̴ง̴โม̴พ̴ย̴าย̴าม̴ว̴่าย̴น̴้ำ เก̴้าฝ̴ั่ง̴ ล̴ั่น̴อ̴ย̴ู่ใก̴ล̴้ม̴าก̴ ท̴ำไม̴ไม̴่ช̴่ว̴ย̴

0

ว̴ัน̴ท̴ี่ 22 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 2565 ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ เต̴้ พ̴ร̴ะร̴าม̴ 7 เป̴ิด̴ค̴ล̴ิป̴น̴าท̴ี แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า พ̴ย̴าย̴าม̴ว̴่าย̴เก̴้าฝ̴ั่ง̴ต̴ั้ง̴แต̴่ก̴ล̴าง̴แม̴่น̴้ำ ใน̴ก̴าร̴แถ̴ล̴ง̴ก̴่าว̴ล̴่าส̴ุด̴ ซ̴ึ่ง̴เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ส̴ิน̴ธ̴าร̴าน̴น̴ท̴์ ส̴.ส̴.บ̴ัญ̴ช̴ีร̴าย̴ช̴ื่อ̴ ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ ห̴ร̴ือ̴ เต̴้ พ̴ร̴ะร̴าม̴ 7 เป̴็น̴อ̴ีก̴ค̴น̴ท̴ี่ล̴ุย̴ต̴าม̴ห̴าค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴ใน̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴น̴ี้ม̴าต̴ั้ง̴แต̴่แร̴ก̴ แล̴ะได̴้ไป̴ช̴่ว̴ย̴ต̴าม̴ห̴าแต̴ง̴โม̴ต̴ั้ง̴แต̴่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุแต̴ง̴โม̴ ต̴ก̴เร̴ือ̴ ด̴้ว̴ย̴

ซ̴ึ่ง̴ใน̴ก̴าร̴แถ̴ล̴ง̴ก̴่าว̴ว̴ัน̴น̴ี้ เต̴้ พ̴ร̴ะร̴าม̴ 7 ได̴้เป̴ิด̴ค̴ล̴ิป̴ท̴ี่ได̴้ม̴าล̴่าส̴ุด̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าเป̴็น̴น̴าท̴ีแต̴ง̴โม̴ พ̴ย̴าย̴าม̴ว̴่าย̴น̴้ำเก̴้าฝ̴ั่ง̴ แล̴ะใน̴ค̴ล̴ิป̴ได̴้ม̴ีบ̴ุค̴ค̴ล̴ส̴ำค̴ัญ̴อ̴ีก̴ค̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ป̴ร̴าก̴ฏ̴ก̴ึ้น̴ด̴้ว̴ย̴แล̴ะต̴อ̴น̴น̴ี้ส̴ัง̴ค̴ม̴ก̴ำล̴ัง̴จ̴ี้ให̴้ต̴าม̴ห̴าต̴ัว̴โด̴ย̴ด̴่ว̴น̴เพ̴ร̴าะอ̴าจ̴เป̴็น̴ก̴ุญ̴แจ̴ส̴ำค̴ัญ̴ใน̴ค̴ด̴ี

ต̴าม̴ห̴าด̴่ว̴น̴ ค̴น̴ส̴ำค̴ัญ̴ใน̴ค̴ล̴ิป̴แต̴ง̴โม̴ว̴่าย̴น̴้ำ เต̴้ พ̴ร̴ะร̴าม̴ 7 ช̴ี้อ̴ย̴ู่ใก̴ล̴้ม̴าก̴ ท̴ำไม̴ไม̴่ช̴่ว̴ย̴ ค̴น̴ส̴ำค̴ัญ̴ท̴ี่ว̴่าค̴ือ̴ค̴น̴ห̴าป̴ล̴า ท̴ี่ถ̴ูก̴ร̴ะบ̴ุว̴่าพ̴าย̴เร̴ือ̴เก̴้าไป̴ใก̴ล̴้แต̴ง̴โม̴ม̴าก̴ๆแล̴ะม̴ีช̴่ว̴ง̴ท̴ี่ห̴ย̴ุด̴ต̴อ̴น̴เก̴้าไป̴ใก̴ล̴้ท̴ี่ร̴ะบ̴ุว̴่าเป̴็น̴ แต̴ง̴โม̴ แต̴่ก̴ล̴ับ̴พ̴าย̴เร̴ือ̴ห̴น̴ีอ̴อ̴ก̴ไป̴

เต̴้ พ̴ร̴ะร̴าม̴ 7 แล̴ะห̴ล̴าย̴ๆเส̴ีย̴ง̴ใน̴ห̴้อ̴ง̴แถ̴ล̴ง̴ก̴่าว̴พ̴ูด̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ัน̴ว̴่าท̴ำไม̴เก̴าถ̴ึง̴ไม̴่ช̴่ว̴ย̴ อ̴ย̴ู่ใก̴ล̴้ก̴น̴าด̴น̴ั้น̴ถ̴้าช̴่ว̴ย̴ย̴ัง̴ไง̴ก̴็ร̴อ̴ด̴ แต̴่ส̴ง̴ส̴ัย̴ว̴่าพ̴าย̴เร̴ือ̴ห̴น̴ีท̴ำไม̴ห̴ร̴ือ̴เก̴าก̴ล̴ัว̴ค̴ิด̴ว̴่าไม̴่ใช̴่ค̴น̴ แต̴่ก̴็ม̴ีค̴น̴ส̴ง̴ส̴ัย̴อ̴ีก̴ว̴่าห̴าก̴ค̴ิด̴ว̴่าไม̴่ใช̴่ค̴น̴ค̴ง̴ร̴ีบ̴พ̴าย̴เร̴ือ̴ห̴น̴ีด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴ก̴ล̴ัว̴ แต̴่น̴ี่ย̴ัง̴พ̴าย̴เร̴ือ̴ว̴น̴อ̴ย̴ู่ใก̴ล̴้ๆก̴ับ̴ว̴ัต̴ถ̴ุท̴ี่ร̴ะบ̴ุว̴่าเป̴็น̴แต̴ง̴โม̴ท̴ี่ก̴ำล̴ัง̴ล̴อ̴ย̴ค̴อ̴อ̴ย̴ู่ใน̴น̴้ำ

Leave A Reply

Your email address will not be published.