8 ด̴าร̴าค̴น̴ด̴ัง̴ โด̴น̴ด̴ร̴าม̴่าแต̴่ง̴ต̴ัว̴ไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴ก̴ับ̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่

0

เก̴าว̴่าเเต̴่ง̴ต̴ัว̴ไม̴่เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴ เป̴ิด̴ 8 ด̴าร̴าค̴น̴ด̴ัง̴ โด̴น̴ด̴ร̴าม̴่าแต̴่ง̴ต̴ัว̴ไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴ก̴ับ̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเเฟ̴ช̴ั่น̴เป̴็น̴เห̴ต̴ุเล̴ย̴ก̴็ว̴่าได̴้ ห̴ล̴ัง̴ด̴าร̴าส̴าว̴อ̴อ̴ก̴ม̴าเเต̴่ง̴ต̴ัว̴เเบ̴บ̴เเซ̴่บ̴ๆไป̴ต̴าม̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ต̴่าง̴ๆ เเต̴่ท̴ำค̴น̴ท̴ี่เห̴็น̴ก̴ล̴ับ̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴ เเต̴่ส̴าว̴ๆเเต̴่ล̴ะค̴น̴ก̴็โน̴ส̴น̴โน̴เเค̴ร̴์ อ̴ย̴ู่เเบ̴บ̴ส̴ว̴ย̴ๆเร̴ิศ̴ๆเเบ̴บ̴น̴ี้ด̴ีก̴ว̴่า

จ̴ะม̴ีส̴าว̴ค̴น̴ไห̴น̴ก̴ัน̴บ̴้าง̴ไป̴ช̴ม̴ก̴ัน̴เล̴ย̴จ̴้า

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 8 แบ̴ร̴ี่ ณ̴เด̴ช̴น̴์

เป̴็น̴ด̴าร̴าห̴น̴ุ่ม̴ ท̴ี่ม̴ัก̴จ̴ะถ̴ูก̴ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์เร̴ื่อ̴ง̴แฟ̴ช̴ั่น̴ก̴าร̴แต̴่ง̴ต̴ัว̴เส̴ม̴อ̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴พ̴ร̴ะเอ̴

ก̴ห̴น̴ุ่ม̴ แบ̴ร̴ี่ ณ̴เด̴ช̴น̴์ ค̴ูก̴ิม̴ิย̴ะ ห̴ล̴ัง̴เจ̴้าต̴ัว̴ก̴็ถ̴ูก̴ด̴ร̴าม̴่าเก̴้าเบ̴าๆ ว̴่าแต̴่ง̴ต̴ัว̴ไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴ห̴ร̴ือ̴เป̴ล̴่า ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ได̴้ไป̴ร̴่ว̴ม̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีก̴ับ̴น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ ค̴ิม̴เบ̴อ̴ร̴์ล̴ี่ ท̴ี่เร̴ีย̴บ̴จ̴บ̴ โด̴ย̴ณ̴เด̴ช̴น̴์เอ̴ง̴ก̴็ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าเผ̴ย̴ว̴่าห̴าก̴เป̴็น̴เพ̴ีย̴ง̴ก̴าร̴แซ̴ว̴เล̴่น̴ ต̴น̴ก̴็ก̴ำๆ แต̴่ห̴าก̴ค̴น̴ท̴ี่ม̴อ̴ง̴ว̴่าไม̴่เห̴ม̴าะ เห̴ม̴ือ̴น̴จ̴ะเป̴็น̴ก̴าร̴ด̴ูถ̴ูก̴ค̴น̴ท̴ี่ใส̴่เส̴ื้อ̴ผ̴้าไท̴ย̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ เพ̴ร̴าะเส̴ื้อ̴ท̴ี่ต̴น̴ใส̴่ไป̴น̴ั้น̴ก̴็เป̴็น̴เส̴ื้อ̴ม̴่อ̴ฮ̴่อ̴ม̴น̴ั่น̴เอ̴ง̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 7 โบ̴ ช̴ญ̴าด̴า

ท̴ำเอ̴าค̴ุณ̴แม̴่ค̴น̴ส̴ว̴ย̴ โบ̴ ช̴ญ̴าด̴า ล̴ิ่ว̴เฉ̴ล̴ิม̴ว̴ง̴ศ̴์ เศ̴ร̴้าไม̴่น̴้อ̴ย̴ ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ค̴ว̴ง̴ส̴าม̴ีห̴น̴ุ่ม̴ ไป̴ท̴ำบ̴ุญ̴ท̴ี่ว̴ัด̴จ̴ีน̴แห̴่ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ใน̴ จ̴.น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี แต̴่ก̴ล̴ับ̴ถ̴ูก̴ห̴้าม̴เก̴้าว̴ัด̴ เพ̴ร̴าะถ̴ูก̴ค̴น̴ใน̴ว̴ัด̴ต̴ะโก̴น̴ใส̴่ไม̴โค̴ร̴โฟ̴น̴ว̴่าเก̴้าไม̴่ได̴้ เพ̴ร̴าะต̴น̴ใส̴่ช̴ุด̴ไม̴่เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴ ท̴ั้ง̴ท̴ี่จ̴ร̴ิง̴ๆ แล̴้ว̴ช̴ุด̴ก̴อ̴ง̴ส̴าว̴โบ̴ก̴็ไม̴่ได̴้โป̴๊แต̴่อ̴ย̴่าง̴ใด̴ แต̴่ก̴ล̴ับ̴ก̴ัน̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴อ̴ีก̴ค̴น̴ท̴ี่ใส̴่ช̴ุด̴ก̴ร̴ะโป̴ร̴ง̴เห̴น̴ือ̴เก̴่าย̴ัง̴เก̴้าได̴้ ส̴ร̴้าง̴ค̴ว̴าม̴ง̴ง̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 6 ก̴ว̴าง̴ ว̴ร̴ร̴ณ̴ป̴ิย̴ะ

ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴เป̴ิด̴ท̴ร̴ิป̴ท̴ัว̴ร̴์ย̴ุโร̴ป̴ส̴ว̴ีต̴ก̴ับ̴ห̴ว̴าน̴ใจ̴ก̴็ม̴ีภ̴าพ̴บ̴ร̴ร̴ย̴าก̴าศ̴ต̴าม̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ท̴่อ̴ง̴เท̴ี่ย̴ว̴ส̴ว̴ย̴ๆ พ̴ร̴้อ̴ม̴ท̴่าโพ̴ส̴ส̴ุด̴ป̴ัง̴ ม̴าโพ̴ส̴ต̴์ล̴ง̴โซ̴เช̴ี่ย̴ล̴อ̴ย̴ู่เป̴็น̴ป̴ร̴ะจ̴ำ ล̴่าส̴ุด̴ ก̴ว̴าง̴ เด̴อ̴ะเฟ̴ซ̴ห̴ร̴ือ̴ ก̴ว̴าง̴ ว̴ร̴ร̴ณ̴ป̴ิย̴ะ ท̴ี่ถ̴ูก̴ด̴ร̴าม̴่าท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴เเบ̴บ̴ร̴้อ̴น̴ๆ ห̴ล̴ัง̴ส̴ว̴ม̴ใส̴่เส̴ื้อ̴เก̴าะอ̴ก̴ แล̴ะก̴ร̴ะโป̴ร̴ง̴ส̴ั้น̴ ท̴ำค̴ล̴ิป̴ Reel เด̴ิน̴ก̴ล̴าง̴ถ̴น̴น̴ ห̴น̴้าห̴อ̴ไอ̴เฟ̴ล̴ ท̴ำให̴้ช̴าว̴เน̴็ต̴ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ส̴น̴ั่น̴ว̴่าเป̴็น̴พ̴ฤต̴ิก̴ร̴ร̴ม̴ท̴ี่ไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴ ส̴่ง̴ผ̴ล̴ต̴่อ̴ภ̴าพ̴ล̴ัก̴ษ̴ณ̴์ค̴น̴ไท̴ย̴ท̴ี่ม̴ีต̴่อ̴ส̴าย̴ต̴าช̴าว̴ต̴่าง̴ช̴าต̴ิน̴ั่น̴เอ̴ง̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 5 ม̴ิว̴ น̴ิษ̴ฐ̴า

อ̴ย̴ู่ๆก̴็ง̴าน̴เก̴้าแบ̴บ̴ไม̴่ร̴ู้ต̴ัว̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ย̴ิ้ม̴ส̴ะก̴ด̴ใจ̴ ม̴ิว̴ น̴ิษ̴ฐ̴า ห̴ล̴ัง̴เจ̴้าต̴ัว̴เท̴ี่ย̴ว̴ท̴ะเล̴ก̴ับ̴ส̴าม̴ี แล̴ะค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ แต̴่ร̴ะห̴ว̴่าง̴ท̴าง̴ได̴้แว̴ะท̴าน̴ก̴๋ว̴ย̴เต̴ี๋ย̴ว̴ ด̴้ว̴ย̴ช̴ุด̴เป̴ิด̴ห̴ล̴ัง̴ส̴ุด̴เเซ̴่บ̴ ท̴ำให̴้เก̴ิด̴ก̴ร̴ะเเส̴ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ ท̴ี่ม̴ีช̴าว̴เน̴็ต̴บ̴าง̴ค̴น̴เก̴้าม̴าค̴อ̴ม̴เน̴ต̴์ต̴่อ̴ว̴่า ถ̴ึง̴ก̴าร̴แต̴่ง̴ต̴ัว̴ว̴่าด̴ูไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴ก̴ับ̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ เเต̴่ก̴็ย̴ัง̴ม̴ีบ̴าง̴ค̴น̴อ̴อ̴ก̴ม̴าเเย̴้ง̴ว̴่าง̴ง̴เเท̴น̴เจ̴้าต̴ัว̴ ป̴ร̴ะเท̴ศ̴เร̴าต̴้อ̴ง̴ม̴ีช̴ุด̴พ̴ิธ̴ีก̴าร̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ก̴ิน̴ก̴๋ว̴ย̴เต̴ี๋ย̴ว̴ด̴้ว̴ย̴ห̴ร̴อ̴ เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าด̴ร̴าม̴่าด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่โต̴้เถ̴ีย̴ง̴ก̴ัน̴ร̴้อ̴น̴ฉ̴่าใน̴โล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴

ม̴ิว̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 4 ไอ̴ซ̴์ อ̴ภ̴ิษ̴ฎ̴า

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าง̴าน̴เก̴้าเเบ̴บ̴ไม̴่ร̴ู้ต̴ัว̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ส̴าว̴ห̴ุ่น̴เเซ̴่บ̴ ท̴ี่ม̴ีอ̴อ̴ร̴่าค̴ว̴าม̴เซ̴็ก̴ซ̴ี่พ̴ุ่ง̴อ̴อ̴ก̴ม̴าเต̴ะต̴าส̴ุด̴ๆอ̴ย̴่าง̴ ส̴าว̴ไอ̴ซ̴์ อ̴ภ̴ิษ̴ฎ̴า ห̴ล̴ัง̴โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴ก̴ณ̴ะท̴ี่เธ̴อ̴น̴ั้น̴ได̴้ม̴ีโอ̴ก̴าส̴ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴ก̴ับ̴ท̴าง̴ก̴ร̴ะท̴ร̴ว̴ง̴พ̴าณ̴ิช̴ณ̴์ แล̴ะใน̴ว̴ัน̴ง̴าน̴น̴ั้น̴ส̴าว̴ไอ̴ซ̴์ก̴็ได̴้ส̴ว̴ม̴ช̴ุด̴เด̴ร̴ส̴แก̴น̴ย̴าว̴ส̴ีเก̴ีย̴ว̴ แต̴่ม̴ีค̴ว̴าม̴แอ̴บ̴แซ̴่บ̴ด̴้ว̴ย̴ก̴าร̴แห̴ว̴ก̴อ̴ก̴ล̴ึก̴ ท̴ำให̴้ม̴ีด̴ร̴าม̴่าแล̴ะก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ให̴้ช̴าว̴เน̴็ต̴ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ก̴ัน̴ส̴น̴ั่น̴ โด̴ย̴ต̴ิง̴ก̴าร̴แต̴่ง̴ก̴าย̴ท̴ี่ด̴ูเห̴ม̴ือ̴น̴ไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴ก̴ับ̴ง̴าน̴ เเถ̴ม̴ย̴ัง̴ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ก̴ัน̴ต̴่าง̴ๆน̴าๆ จ̴น̴ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ด̴ร̴าม̴่าถ̴ล̴่ม̴ส̴าว̴ไอ̴ซ̴์ใน̴ช̴่ว̴ง̴น̴ั้น̴น̴ั่น̴เอ̴ง̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 3 ก̴ว̴ัญ̴ อ̴ุษ̴าม̴ณ̴ี

ด̴าร̴าส̴าว̴ท̴ี่ม̴ัก̴จ̴ะโด̴น̴ก̴ร̴ะเเส̴ด̴ร̴าม̴่าว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ใน̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴ู้ป̴ร̴่าง̴ห̴น̴้าต̴าบ̴่อ̴ย̴ ซ̴ึ่ง̴เธ̴อ̴ก̴็เค̴ย̴โด̴น̴ด̴ร̴าม̴่าเม̴ื่อ̴ห̴ล̴าย̴ป̴ีก̴่อ̴น̴ ท̴ี่เจ̴้าต̴ัว̴ได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴ด̴ูไบ̴ แล̴้ว̴ใส̴่ก̴าง̴เก̴ง̴ก̴าส̴ั้น̴ก̴ับ̴ถ̴ุง̴น̴่อ̴ง̴ต̴าก̴่าย̴ ซ̴ึ่ง̴ม̴ีช̴าว̴เน̴็ต̴เก̴้าม̴าต̴่อ̴ว̴่า ป̴ร̴ะเด̴็น̴ท̴ี่แต̴่ง̴ก̴าย̴ไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴ ไม̴่ร̴ู้ก̴าล̴เท̴ศ̴ะ ใน̴ก̴าร̴ท̴ี่จ̴ะเด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴ย̴ัง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ม̴ุส̴ล̴ิม̴ น̴ั่น̴เอ̴ง̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 2 ใบ̴เต̴ย̴ อ̴าร̴์ส̴ย̴าม̴

น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ส̴าว̴ท̴ี่ม̴ัก̴จ̴ะโด̴น̴ก̴ร̴ะเเส̴ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ต̴ล̴อ̴ด̴ใน̴ช̴่ว̴ง̴ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า ห̴น̴ึ่ง̴ใน̴น̴ั้น̴ก̴็เค̴ย̴โด̴น̴ก̴ร̴ะเเส̴ ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ถ̴ึง̴ช̴ุด̴เส̴ื้อ̴ย̴ืด̴เอ̴ว̴ล̴อ̴ย̴ก̴าง̴เก̴ง̴ย̴ีน̴ส̴์ก̴าย̴าว̴ก̴าด̴จ̴น̴เห̴็น̴ก̴าอ̴่อ̴น̴ท̴ี่ใส̴่ไป̴ร̴่ว̴ม̴ท̴ำบ̴ุญ̴ท̴ี่ว̴ัด̴พ̴ร̴ะม̴ห̴าธ̴าต̴ุว̴ร̴ม̴ห̴าว̴ิห̴าร̴ จ̴.น̴ค̴ร̴ศ̴ร̴ีธ̴ร̴ร̴ม̴ร̴าช̴ ว̴่าไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴ แต̴่น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ส̴าว̴โต̴้ว̴่าเป̴็น̴ช̴ุด̴ส̴ุภ̴าพ̴ ย̴ิ่ง̴โด̴น̴ก̴ร̴ะแส̴โจ̴ม̴ต̴ีอ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ัก̴แล̴ะพ̴าด̴พ̴ิง̴ไป̴ถ̴ึง̴บ̴ุพ̴ก̴าร̴ี จ̴น̴เจ̴้าต̴ัว̴ต̴้อ̴ง̴อ̴อ̴ก̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ก̴อ̴โท̴ษ̴น̴ั่น̴เอ̴ง̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 1 บ̴ุ๋ม̴ ป̴น̴ัด̴ด̴า

ด̴าร̴าพ̴ิธ̴ีก̴ร̴ค̴น̴เก̴่ง̴ ท̴ี่โด̴ด̴เด̴่น̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴เป̴็น̴ต̴ัว̴ก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ ค̴ร̴ั้ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ส̴าว̴บ̴ุ๋ม̴เค̴ย̴แต̴่ง̴ต̴ัว̴ส̴ุด̴เเซ̴่บ̴ด̴้ว̴ย̴ช̴ุด̴ร̴าต̴ร̴ีส̴ีช̴ม̴พ̴ูแห̴ว̴ก̴อ̴ก̴เพ̴ื่อ̴ม̴าเป̴็น̴พ̴ิธ̴ีก̴ร̴ใน̴ง̴าน̴อ̴ีเว̴้น̴ท̴์ง̴าน̴ห̴น̴ึ่ง̴ แต̴่บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าง̴าน̴น̴ี้ก̴ล̴ับ̴ม̴าแฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ได̴้ม̴าค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์บ̴อ̴ก̴ว̴่า ไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴ น̴ี่ห̴ร̴ือ̴ค̴ือ̴ง̴าม̴อ̴ย̴่าง̴ไท̴ย̴น̴่าจ̴ะค̴ิด̴ได̴้ม̴าก̴ก̴ว̴่าน̴ี้ ง̴าน̴น̴ี้ส̴าว̴บ̴ุ๋ม̴อ̴ย̴ู่เฉ̴ย̴ไม̴่ได̴้ต̴อ̴บ̴ก̴ล̴ับ̴อ̴ย̴่าง̴ไว̴ว̴่า ง̴าน̴ไห̴น̴เป̴็น̴ง̴าน̴ไห̴น̴ให̴้แย̴ก̴แย̴ะ อ̴ย̴าก̴ให̴้ง̴าม̴อ̴ย̴่าง̴ไท̴ย̴ ก̴็จ̴้าง̴ง̴าน̴ม̴าส̴ิ จ̴ะส̴ว̴ย̴แบ̴บ̴ไท̴ย̴ให̴้ด̴ู ค̴ว̴าม̴ส̴าม̴าร̴ถ̴ก̴็ก̴าย̴อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ ม̴าถ̴าม̴ค̴น̴ใน̴ง̴าน̴ไห̴ม̴? เอ̴าแต̴่ด̴่า บ̴้าร̴ึเป̴ล̴่า ก̴็เง̴ิบ̴ไป̴เล̴ย̴จ̴ร̴้า

ท̴ี่ม̴า ส̴ย̴าม̴ส̴ต̴ร̴ีท̴

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.