เป̴ิด̴ค̴ล̴ิป̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ว̴ง̴จ̴ร̴ แต̴ง̴โม̴ พ̴ย̴าม̴ว̴่าย̴น̴้ำ เก̴้าฝ̴ั่ง̴

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ี ค̴ด̴ีก̴อ̴ง̴ น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ป̴ร̴ะช̴าช̴น̴ให̴้ค̴ว̴าม̴ส̴น̴ใจ̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴ ล̴่าส̴ุด̴ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ส̴ุก̴ส̴ิน̴ธ̴าร̴าน̴น̴ท̴์ ส̴.ส̴.บ̴ัญ̴ช̴ีร̴าย̴ช̴ื่อ̴ พ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ เก̴าะต̴ิด̴ค̴ด̴ี แต̴ง̴โม̴ต̴ก̴เร̴ือ̴ ได̴้แถ̴ล̴ง̴ก̴่าว̴ จ̴ุด̴พ̴บ̴ น̴้อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ ล̴อ̴ย̴ก̴้าม̴เจ̴้าพ̴ร̴ะย̴าเก̴้าฝ̴ั่ง̴ ไร̴้ค̴น̴ช̴่ว̴ย̴

ซ̴ึ่ง̴จ̴าก̴ค̴ล̴ิป̴ด̴ัง̴ก̴ล̴าว̴ ส̴ัญ̴น̴ิฐ̴าน̴ว̴่าแต̴ง̴โม̴ ต̴ก̴น̴้ำต̴ื้น̴ ไม̴่ได̴้ต̴ก̴น̴้ำล̴ึก̴ อ̴ย̴่าง̴ไร̴ก̴็ต̴าม̴ฟ̴ัง̴จ̴าก̴ค̴ล̴ิป̴ด̴่าน̴ล̴่าง̴ค̴ร̴ับ̴ ฟ̴ัง̴ไป̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ๆก̴ัน̴ค̴ร̴ับ̴

ค̴ล̴ิป̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ ค̴ล̴ิป̴จ̴าก̴ไท̴ย̴น̴ิว̴ส̴์

Leave A Reply

Your email address will not be published.