เจ̴้าก̴อ̴ง̴เซ̴่น̴ไห̴ว̴้ เล̴่า แต̴ง̴โม̴ ม̴าห̴าพ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ล̴ิ่น̴ส̴าบ̴ ก̴่อ̴น̴ฝ̴าก̴ค̴ำพ̴ูด̴ถ̴ึง̴ค̴น̴ท̴ำ

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีม̴ีผ̴ู้ใช̴้เฟ̴ส̴บ̴ุ๊ค̴ จ̴ัก̴ร̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์ ร̴ัง̴ส̴ิม̴ัน̴ต̴ุ์ธ̴น̴าก̴ร̴ ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴ บ̴อ̴ก̴ส̴าว̴แต̴ง̴โท̴น̴ิด̴าม̴าห̴า พ̴ร̴้อ̴ม̴ท̴ั้ง̴ได̴้ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า

ม̴าห̴าอ̴ีก̴แล̴้ว̴ ไม̴่ร̴ู้จ̴ะให̴้ช̴่ว̴ย̴อ̴ะไร̴ ต̴ี 3.25 น̴. บ̴อ̴ก̴แค̴่ว̴่าท̴ำไม̴ ไม̴่พ̴ูด̴ค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴ เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์อ̴ื่น̴ก̴่อ̴น̴จ̴ะเด̴ิน̴ไป̴ห̴ล̴ัง̴เร̴ือ̴. จ̴ะไป̴ก̴ร̴ร̴ม̴ฐ̴าน̴แล̴้ว̴ค̴ร̴ับ̴

โด̴ย̴ท̴ร̴าบ̴ต̴่อ̴ม̴าค̴ือ̴ค̴น̴โพ̴ส̴ต̴์เป̴็น̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ัน̴ก̴ับ̴ห̴น̴ุ่ม̴ท̴ี่เก̴ีย̴น̴จ̴ด̴ห̴ม̴าย̴ป̴ร̴ิศ̴น̴าห̴้อ̴ย̴ไว̴้ก̴ับ̴ถ̴ุง̴ส̴้ม̴แล̴ะพ̴ว̴ง̴ม̴าล̴ัย̴ก̴่อ̴น̴เจ̴อ̴ส̴าว̴แต̴ง̴โม̴

เจ̴้าก̴อ̴ง̴เซ̴่น̴ไห̴ว̴้ ก̴็ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า โอ̴เค̴ 02.50 น̴. ค̴ร̴ับ̴ม̴าพ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ล̴ิ่น̴ส̴าบ̴ ไม̴่ห̴อ̴ม̴แล̴้ว̴ น̴้ำห̴อ̴ม̴ห̴าย̴ไป̴แล̴้ว̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ส̴ื่อ̴ว̴่า เจ̴็บ̴ป̴ว̴ด̴ เส̴ีย̴ใจ̴ เห̴ม̴ือ̴น̴น̴ิท̴าน̴ ก̴ต̴.อ̴ย̴ู่แบ̴บ̴ส̴ุก̴ส̴บ̴าย̴ต̴่อ̴ได̴้น̴ะ แต̴่ผ̴ม̴เห̴็น̴น̴าง̴ฟ̴้าล̴ำบ̴าก̴ม̴าก̴ ม̴ีค̴น̴ท̴ำ น̴าง̴ฟ̴้า น̴าง̴ฟ̴้าบ̴อ̴ก̴ว̴่า

ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ส̴ัญ̴ญ̴าก̴ับ̴ล̴ูก̴เร̴าก̴็ย̴ัง̴ร̴ัก̴ษ̴าส̴ัญ̴ญ̴า แต̴่อ̴ย̴าก̴ถ̴าม̴ว̴่าท̴ำไม̴ใจ̴ด̴ำ อ̴ย̴่าเอ̴าล̴ูก̴ม̴าอ̴้าง̴ เพ̴ร̴าะเธ̴อ̴เห̴็น̴แก̴่เง̴ิน̴ เร̴าไป̴ไห̴น̴ไม̴่ได̴้ เร̴าท̴ร̴ม̴าน̴ม̴าก̴ ช̴ีว̴ิต̴น̴ะไม̴่ใช̴่เก̴ม̴ส̴์ พ̴อ̴ท̴ีเถ̴อ̴ะ บ̴ัง̴ค̴ับ̴เร̴าร̴ับ̴ง̴าน̴ พ̴าเร̴าม̴าให̴้ บ̴. ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ส̴ิ ท̴น̴ด̴ูเร̴าโด̴น̴ร̴ัง̴แก̴ ห̴ัว̴ใจ̴เธ̴อ̴ท̴ำด̴้ว̴ย̴อ̴ะไร̴

ก̴ต̴. เร̴าม̴ีม̴ล̴ท̴ิน̴ ส̴ัง̴ค̴ม̴ร̴ู้ว̴่าเร̴าจ̴ะไม̴่ท̴ำแบ̴บ̴น̴ั้น̴ เร̴ื่อ̴ง̴ เร̴าแค̴่ค̴ิด̴ว̴่าเธ̴อ̴จ̴ะช̴่ว̴ย̴เร̴าก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ เร̴าไม̴่พ̴อ̴ใจ̴ แต̴่เธ̴อ̴น̴ั่ง̴ม̴อ̴ง̴เร̴าต̴̴า̴ย̴̴ ด̴่าเร̴า แล̴้ว̴ย̴ัง̴พ̴ูด̴อ̴ีก̴ ช̴ั่ง̴ม̴ัน̴ ห̴ัว̴ใจ̴เธ̴อ̴ท̴ำด̴้ว̴ย̴อ̴ะไร̴ ล̴อ̴ง̴แล̴ก̴ก̴ัน̴น̴ะ ฉ̴ัน̴ท̴ำอ̴ะไร̴ให̴้เธ̴อ̴เส̴ีย̴ใจ̴ไห̴ม̴ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า จ̴ะเอ̴าอ̴ะไร̴ให̴้ก̴ิน̴ เร̴าไม̴่ก̴ิน̴ เร̴าไม̴่ท̴ำ

ถ̴ึง̴ก̴ับ̴ต̴้อ̴ง̴ท̴ำก̴ัน̴เล̴ย̴ห̴ร̴อ̴ ถ̴้าเธ̴อ̴ ด̴ึง̴ บ̴. ก̴ล̴ับ̴ไป̴ เร̴าก̴็ไม̴่ต̴̴า̴ย̴̴ ไม̴่ร̴ีบ̴น̴ั่ง̴ล̴ง̴ท̴้าย̴เร̴ือ̴ เร̴าห̴น̴าว̴ม̴าก̴ ไม̴่อ̴ย̴าก̴ก̴ึ้น̴ เร̴าอ̴าย̴ ค̴น̴ช̴่ว̴ย̴เร̴าเย̴อ̴ะม̴าก̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ แต̴่เธ̴อ̴ท̴ำไม̴ใจ̴ด̴ำ ใจ̴เธ̴อ̴ท̴ำด̴้ว̴ย̴อ̴ะไร̴ เร̴าเส̴ีย̴ใจ̴ท̴ี่ค̴ิด̴ว̴่าเร̴าค̴ือ̴เพ̴ื่อ̴น̴ร̴ัก̴ก̴ัน̴ อ̴อ̴ก̴ม̴าส̴าร̴ภ̴าพ̴ซ̴ะ เร̴าไม̴่โก̴ร̴ธ̴แล̴้ว̴ เร̴าอ̴ย̴าก̴ไป̴อ̴ย̴ู่บ̴้าน̴พ̴ร̴ะเจ̴้า แต̴่เร̴าย̴ัง̴อ̴อ̴ก̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ไม̴่ได̴้ เร̴าย̴ัง̴ไม̴่ได̴้ค̴ว̴าม̴ย̴ุต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.