ล̴ุง̴ป̴ล̴่อ̴ย̴โฮ̴ ห̴ล̴ัง̴ท̴ร̴าบ̴ก̴่าว̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴โบ̴อ̴ิ้ง̴ 737 ด̴ิ่ง̴ต̴ก̴ เผ̴ย̴ล̴ูก̴ผ̴ม̴อ̴ย̴ู่ใน̴น̴ั้น̴

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีก̴่าว̴ส̴ะเท̴ือ̴น̴ก̴ว̴ัญ̴ค̴น̴ท̴ั้ง̴โล̴ก̴ เม̴ื่อ̴เว̴็บ̴ไซ̴ต̴์ต̴่าง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ร̴าย̴ง̴าน̴ว̴่า เก̴ิด̴เห̴ต̴ุเค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴โบ̴อ̴ิ้ง̴ 737 ก̴อ̴ง̴ ส̴าย̴ก̴าร̴บ̴ิน̴ไช̴น̴่าอ̴ีส̴เท̴ิร̴์น̴ เท̴ี่ย̴ว̴บ̴ิน̴ MU 5735 บ̴ร̴ร̴ท̴ุก̴ผ̴ู้โด̴ย̴ส̴าร̴ถ̴ึง̴ 133 ร̴าย̴ ต̴ก̴ใน̴เม̴ือ̴ง̴อ̴ู่โจ̴ว̴ เก̴ต̴ป̴ก̴ค̴ร̴อ̴ง̴ต̴น̴เอ̴ง̴ก̴ว̴่าง̴ซ̴ีจ̴้ว̴ง̴ ท̴าง̴ต̴ะว̴ัน̴ต̴ก̴เฉ̴ีย̴ง̴ใต̴้ก̴อ̴ง̴จ̴ีน̴

ห̴ล̴ัง̴ได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴อ̴อ̴ก̴จ̴าก̴ส̴น̴าม̴บ̴ิน̴ใน̴น̴ค̴ร̴ค̴ุน̴ห̴ม̴ิง̴ ม̴ณ̴ฑ̴ล̴ย̴ูน̴น̴าน̴ ท̴าง̴ต̴ะว̴ัน̴ต̴ก̴เฉ̴ีย̴ง̴ใต̴้ เม̴ื่อ̴เว̴ล̴า 13.15 น̴.ต̴าม̴เว̴ล̴าท̴้อ̴ง̴ถ̴ิ่น̴ แล̴ะม̴ุ่ง̴ห̴น̴้าไป̴เม̴ือ̴ง̴ก̴ว̴าง̴โจ̴ว̴ ม̴ณ̴ฑ̴ล̴ก̴ว̴าง̴ต̴ุ้ง̴ ท̴าง̴ต̴อ̴น̴ใต̴้ แต̴่ป̴ร̴ะส̴บ̴เห̴ต̴ุก̴่อ̴น̴จ̴ุด̴ห̴ม̴าย̴ป̴ล̴าย̴ท̴าง̴ ซ̴ึ่ง̴ก̴่อ̴ให̴้เก̴ิด̴เพ̴ล̴ิง̴ไห̴ม̴้ล̴ุก̴ล̴าม̴บ̴น̴พ̴ื้น̴ท̴ี่ภ̴ูเก̴าเป̴็น̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ก̴ว̴้าง̴

ต̴่อ̴ม̴าได̴้ม̴ีค̴ล̴ิป̴ท̴ี่ถ̴ูก̴พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ก̴ัน̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ ซ̴ึ่ง̴ภ̴าย̴ใน̴ค̴ล̴ิป̴เผ̴ย̴ให̴้เห̴็น̴ค̴ุณ̴ล̴ุง̴ท̴่าน̴ห̴น̴ึ่ง̴ น̴ั่ง̴ร̴้อ̴ง̴ไห̴้โฮ̴เส̴ีย̴ง̴ด̴ัง̴ #เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ต̴ก̴ #เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴จ̴ีน̴ ค̴ุณ̴ล̴ุง̴พ̴ูด̴ว̴่าใน̴น̴ั่น̴ม̴ีล̴ูก̴เค̴้าท̴ั้ง̴ส̴าม̴ค̴น̴ แล̴้ว̴เค̴้าจ̴ะอ̴ย̴ู่ย̴ัง̴ไง̴ #เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ต̴ก̴ท̴ี่จ̴ีน̴ ท̴ำเอ̴าห̴ล̴าย̴ค̴น̴ได̴้ด̴ูแล̴้ว̴ เศ̴ร̴้าไป̴ต̴าม̴ๆก̴ัน̴ ร̴ู้ส̴ึก̴ถ̴ึง̴ก̴าร̴ส̴ูญ̴เส̴ีย̴บ̴ุค̴ล̴ท̴ี่ร̴ัก̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ัน̴ถ̴ึง̴3ค̴น̴ จ̴ุก̴อ̴ก̴เล̴ย̴ ค̴ุณ̴ล̴ุง̴เป̴็ง̴ไง̴บ̴้าง̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ เส̴ีย̴ใจ̴ก̴ับ̴ท̴ุก̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴น̴้ะค̴้ะ ก̴้าว̴ผ̴่าน̴ไป̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ๆๆก̴ัน̴ เป̴็น̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ให̴้ท̴ุก̴ท̴่าน̴ ค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴ม̴ัน̴เจ̴็บ̴ป̴ว̴ด̴ ใค̴ร̴จ̴ะท̴น̴ไห̴ว̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.