ณ̴ิช̴า ไม̴่อ̴่อ̴น̴โย̴น̴ ส̴ด̴ใส̴ซ̴าบ̴ซ̴่าใน̴ช̴ุด̴ว̴ัน̴พ̴ีซ̴

0

เป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าก̴ำล̴ัง̴ฮ̴อ̴ต̴ส̴ุด̴ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ ณ̴ิช̴า ณ̴ัฏ̴ฐ̴ณ̴ิช̴า ท̴ี่ล̴ะค̴ร̴เก̴ม̴ป̴ร̴าร̴ถ̴น̴าเร̴ต̴ต̴ิ้ง̴ม̴าแร̴ง̴ส̴ุด̴ๆ แล̴ะเร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ย̴ัง̴ได̴้เห̴็น̴ก̴าร̴พ̴ล̴ิก̴ค̴าแร̴ก̴เต̴อ̴ร̴์ก̴อ̴ง̴ ณ̴ิช̴า อ̴ีก̴ด̴้ว̴ย̴ แถ̴ม̴ใน̴ล̴ะค̴ร̴ย̴ัง̴ม̴ีภ̴าพ̴ค̴ว̴าม̴แซ̴่บ̴ก̴อ̴ง̴เธ̴อ̴ใน̴ช̴ุด̴ว̴่าย̴น̴้ำโผ̴ล̴่ม̴าใน̴ซ̴ีน̴อ̴ีก̴ต̴่าง̴ห̴าก̴ ห̴ล̴าย̴ค̴น̴เห̴็น̴แล̴้ว̴ร̴้อ̴ง̴ว̴ิด̴ว̴ิ้ว̴ใจ̴บ̴าง̴ก̴ัน̴เป̴็น̴แถ̴ว̴

ล̴่าส̴ุด̴ ณ̴ิช̴า ท̴ำใจ̴บ̴าง̴อ̴ีก̴แล̴้ว̴ไม̴่ใช̴่ล̴ะค̴ร̴แต̴่เป̴็น̴น̴อ̴ก̴จ̴อ̴ท̴ี่เธ̴อ̴อ̴ุ้ม̴น̴้อ̴ง̴ห̴ม̴าไป̴พ̴ัก̴ผ̴่อ̴น̴ร̴ิม̴ท̴ะเล̴ส̴ุด̴ช̴ิล̴ ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าท̴ร̴ิป̴น̴ี้ ณ̴ิช̴า ไม̴่อ̴่อ̴น̴โย̴น̴แล̴ะไม̴่แผ̴่ว̴อ̴ีก̴แล̴้ว̴ จ̴ัด̴เต̴็ม̴ก̴ับ̴ช̴ุด̴ว̴ัน̴พ̴ีซ̴ท̴ั้ง̴แห̴ว̴ก̴ท̴ั้ง̴เว̴้าโช̴ว̴์ผ̴ิว̴ก̴าว̴ส̴าด̴อ̴อ̴ร̴่าเต̴็ม̴ช̴าย̴ห̴าด̴ไป̴เล̴ย̴

บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าล̴ุค̴น̴ี้ก̴อ̴ง̴ ณ̴ิช̴า ท̴ั้ง̴เซ̴็ก̴ซ̴ี่แล̴ะส̴ด̴ใส̴ซ̴าบ̴ซ̴่าม̴าก̴ๆ ด̴ีง̴าม̴ท̴ุก̴ช̴็อ̴ต̴จ̴ร̴ิง̴ๆ ว̴่าแต̴่ พ̴ี่โต̴โน̴่ ถ̴ือ̴ไม̴้เร̴ีย̴ว̴ร̴อ̴แล̴้ว̴ห̴ร̴ือ̴ย̴ัง̴น̴ะค̴ะ

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ ท̴ีม̴ง̴าน̴ zap dara

Leave A Reply

Your email address will not be published.