ค̴น̴ท̴ี่ใช̴่ เอ̴ร̴ิก̴ เท̴น̴ ฮ̴าก̴ ก̴ึ้น̴แท̴่น̴ต̴ัว̴เต̴็ง̴ก̴ุน̴ซ̴ือ̴ให̴ม̴่ป̴ีศ̴าจ̴แด̴ง̴

0

ส̴ื่อ̴อ̴ัง̴ก̴ฤษ̴ ร̴าย̴ง̴าน̴ เอ̴ร̴ิก̴ เท̴น̴ ฮ̴าก̴ ผ̴ู้จ̴ัด̴ก̴าร̴ท̴ีม̴ อ̴าแจ̴็ก̴ซ̴์ อ̴ัม̴ส̴เต̴อ̴ร̴์ด̴ัม̴ ค̴ือ̴ต̴ัว̴เต̴็ง̴ใน̴ก̴าร̴เก̴้าม̴าท̴ำห̴น̴้าท̴ี่เฮ̴ด̴โค̴้ช̴ค̴น̴ให̴ม̴่ แม̴น̴เช̴ส̴เต̴อ̴ร̴์ ย̴ูไน̴เต̴็ด̴ ห̴ล̴ัง̴เอ̴ก̴ส̴าส̴ำห̴ร̴ับ̴ห̴าแค̴น̴ด̴ิเเด̴ต̴ค̴น̴ให̴ม̴่น̴ั้น̴เส̴ร̴็จ̴ส̴ิ้น̴ไป̴บ̴าง̴ส̴่ว̴น̴แล̴้ว̴

ส̴ำห̴ร̴ับ̴ แม̴น̴ฯ ย̴ูไน̴เต̴็ด̴ ก̴ำล̴ัง̴อ̴ย̴ู่ใน̴ก̴ั้น̴ต̴อ̴น̴ก̴อ̴ง̴ก̴าร̴ห̴าก̴ุน̴ซ̴ือ̴ค̴น̴ให̴ม̴่ห̴ล̴ัง̴ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴ให̴้ ร̴าล̴์ฟ̴ ร̴ัง̴น̴ิก̴ ท̴ำห̴น̴้าท̴ี่เป̴็น̴ผ̴ู้จ̴ัด̴ก̴าร̴ท̴ีม̴ถ̴าว̴ร̴จ̴น̴ก̴ร̴ะท̴ั่ง̴จ̴บ̴ฤด̴ูก̴าล̴น̴ี้

โด̴ย̴ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴าท̴ีเท̴ร̴น̴เน̴อ̴ร̴์ห̴ล̴าบ̴ร̴าย̴ท̴ี่ต̴ก̴เป̴็น̴ก̴่าว̴ก̴ับ̴ “ป̴ีศ̴าจ̴แด̴ง̴” ไม̴่ว̴่าจ̴ะเป̴็น̴ เอ̴ร̴ิก̴ เท̴น̴ ฮ̴าก̴ จ̴าก̴ อ̴าแจ̴็ก̴ซ̴์ อ̴ัม̴ส̴เต̴อ̴ร̴์ด̴ัม̴, เม̴าร̴ิซ̴ิโอ̴ โป̴เช̴็ต̴ต̴ิโน̴ จ̴าก̴ ป̴าร̴ีส̴ แซ̴ง̴ต̴์ แช̴ร̴์ก̴แม̴ง̴ แล̴ะฆ̴ูเล̴ีย̴น̴ โล̴เป̴เต̴ก̴ี จ̴าก̴ เซ̴บ̴ีย̴า เป̴็น̴ต̴้น̴

Ajax’s head coach Erik ten Hag gives instructions to his players during the Champions League, round of 16, second leg soccer match between Ajax and Benfica at the Johan Cruyff ArenA in Amsterdam, Netherlands, Tuesday, March 15, 2022. (AP Photo/Peter Dejong)

ถ̴ึง̴ก̴ร̴ะน̴ั้น̴ล̴่าส̴ุด̴ “เด̴อ̴ะ ซ̴ัน̴” ส̴ื่อ̴แด̴น̴ผ̴ู้ด̴ี เป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่า ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ใช̴้เว̴ล̴าห̴ล̴าย̴ส̴ัป̴ด̴าห̴์ใน̴ก̴าร̴ร̴ว̴ม̴ร̴ว̴ม̴เอ̴ก̴ส̴าร̴ก̴อ̴ง̴ผ̴ู้จ̴ัด̴ก̴าร̴ท̴ีม̴ค̴น̴ให̴ม̴่ แม̴น̴ฯ ย̴ูไน̴เต̴็ด̴ เช̴ื่อ̴ว̴่าค̴น̴ท̴ี่เห̴ม̴าะส̴ม̴ก̴ับ̴ต̴ำแห̴น̴่ง̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ม̴าก̴ท̴ี่ส̴ุด̴

ส̴าเห̴ต̴ุท̴ี่เป̴็น̴เช̴่น̴น̴ั้น̴เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ แม̴น̴ฯ ย̴ูไน̴เต̴็ด̴ เช̴ื่อ̴ว̴่า เท̴น̴ ฮ̴าก̴ จ̴ะส̴าม̴าร̴ถ̴ค̴ุม̴ท̴ีม̴ได̴้เป̴็น̴ร̴ะย̴ะเว̴ล̴าอ̴ย̴่าง̴น̴้อ̴ย̴ 5 ป̴ี แล̴ะจ̴ะพ̴าส̴โม̴ส̴ร̴ก̴ล̴ับ̴ไป̴ส̴ู่ค̴ว̴าม̴ย̴ิ่ง̴ให̴ญ̴่ใน̴ล̴ีก̴อ̴ัง̴ก̴ฤษ̴ แล̴ะใน̴ท̴ว̴ีป̴ย̴ุโร̴ป̴อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.