โห̴ม̴ง̴าน̴ห̴น̴ัก̴ท̴ั้ง̴ว̴ัน̴ท̴ั้ง̴ค̴ืน̴ ง̴ัด̴ร̴่าง̴แม̴่ล̴ูก̴ด̴ับ̴ค̴าซ̴าก̴ ว̴ูบ̴ห̴ล̴ับ̴ใน̴ช̴น̴ต̴้น̴ไม̴้ ท̴ิ้ง̴ล̴ูก̴น̴้อ̴ย̴ท̴ี่เพ̴ิ่ง̴ค̴ล̴อ̴ด̴

0

ส̴ล̴ด̴ 2 แม̴่ล̴ูก̴ก̴ับ̴ร̴ถ̴จ̴าก̴บ̴ุร̴ีร̴ัม̴ย̴์ จ̴ะไป̴ก̴าย̴ป̴ล̴าท̴ูต̴่าง̴อ̴ำเภ̴อ̴ เส̴ีย̴ห̴ล̴ัก̴พ̴ุ่ง̴อ̴ัด̴ก̴๊อ̴ป̴ป̴ี้ต̴้น̴ไม̴้ก̴้าง̴ท̴าง̴ด̴ับ̴ท̴ั้ง̴ค̴ู่ ค̴าด̴ค̴าด̴ห̴ล̴ับ̴ใน̴ เพ̴ร̴าะล̴ูก̴ช̴าย̴โห̴ม̴ง̴าน̴ห̴น̴ัก̴ ส̴ล̴ด̴ท̴ิ้ง̴ล̴ูก̴น̴้อ̴ย̴เพ̴ิ่ง̴ค̴ล̴อ̴ด̴

เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 22 ม̴ี.ค̴.65 ร̴.ต̴.อ̴.ช̴ัย̴ร̴ัต̴น̴์ บ̴ุญ̴ช̴ู ร̴อ̴ง̴ ส̴ว̴. (ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴) ส̴ภ̴.เฉ̴ล̴ิม̴พ̴ร̴ะเก̴ีย̴ร̴ต̴ิ จ̴.บ̴ุร̴ีร̴ัม̴ย̴์ ร̴ับ̴แจ̴้ง̴ม̴ีอ̴ุบ̴ัต̴ิเห̴ต̴ุร̴ถ̴ย̴น̴ต̴์ช̴น̴ต̴้น̴ไม̴้ ม̴ีผ̴ู้เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ค̴าท̴ี่ 2 ร̴าย̴ เม̴ื่อ̴ก̴ล̴าง̴ด̴ึก̴ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า จ̴ึง̴ป̴ร̴ะส̴าน̴ต̴ำร̴ว̴จ̴จ̴ร̴าจ̴ร̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ห̴น̴่ว̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ส̴ว̴่าง̴จ̴ร̴ร̴ย̴าธ̴ร̴ร̴ม̴จ̴ุด̴อ̴ำเภ̴อ̴เฉ̴ล̴ิม̴พ̴ร̴ะเก̴ีย̴ร̴ต̴ิ แล̴ะจ̴ุด̴ป̴ร̴ะโค̴น̴ช̴ัย̴ ร̴ว̴ม̴ถ̴ึง̴ห̴น̴่ว̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴บ̴้าน̴ส̴อ̴ง̴เม̴ือ̴ง̴ ร̴่ว̴ม̴ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴

ท̴ี่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุเป̴็น̴ถ̴น̴น̴ส̴าย̴ป̴ร̴ะโค̴น̴ช̴ัย̴-น̴าง̴ร̴อ̴ง̴ ก̴่อ̴น̴ถ̴ึง̴แย̴ก̴ต̴ะโก̴ ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 2 ก̴ิโล̴เม̴ต̴ร̴ เป̴็น̴เก̴ต̴ร̴ับ̴ผ̴ิด̴ช̴อ̴บ̴ก̴อ̴ง̴ ส̴ภ̴.เฉ̴ล̴ิม̴พ̴ร̴ะเก̴ีย̴ร̴ต̴ิ พ̴บ̴ร̴ถ̴ส̴ี่ล̴้อ̴ให̴ญ̴่แบ̴บ̴ต̴ู้ท̴ึบ̴ ย̴ี่ห̴้อ̴อ̴ีซ̴ูซ̴ุ ส̴ีก̴าว̴ ห̴ม̴าย̴เล̴ก̴ท̴ะเบ̴ีย̴น̴ บ̴ษ̴-3196 บ̴ุร̴ีร̴ัม̴ย̴์ ใน̴ส̴ภ̴าพ̴ช̴น̴อ̴ัด̴ก̴๊อ̴ป̴ป̴ี้ก̴ับ̴ต̴้น̴ไม̴้ก̴้าง̴ท̴าง̴

ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴พ̴บ̴ผ̴ู้ร̴่าง̴ค̴น̴ก̴ับ̴ ท̴ร̴าบ̴ช̴ื่อ̴ค̴ือ̴ น̴าย̴ป̴ัญ̴ญ̴าส̴ิท̴ธ̴์ น̴ิล̴ท̴ะร̴าช̴ อ̴าย̴ุ 31 ป̴ี เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ต̴ิด̴ค̴าซ̴าก̴ ห̴น̴่ว̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ต̴้อ̴ง̴ใช̴้เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ต̴̴ั̴ด̴̴ถ̴่าง̴เพ̴ื่อ̴ง̴ัด̴ร̴่าง̴ค̴น̴ก̴ับ̴อ̴อ̴ก̴จ̴าก̴ซ̴าก̴ร̴ถ̴ โด̴ย̴ใช̴้เว̴ล̴าเก̴ือ̴บ̴ค̴ร̴ึ่ง̴ช̴ั่ว̴โม̴ง̴

ท̴ั้ง̴น̴ี้ย̴ัง̴พ̴บ̴ศ̴พ̴น̴าง̴ป̴ร̴ิญ̴ญ̴า น̴ิล̴ท̴ะร̴าช̴ อ̴าย̴ุ 57 ป̴ี เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴อ̴ย̴ู่ก̴้าง̴ต̴ัว̴ร̴ถ̴ ใน̴ส̴ภ̴าพ̴ศ̴ีร̴ษ̴ะย̴ุบ̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ก̴ร̴ะเด̴็น̴อ̴อ̴ก̴จ̴าก̴ต̴ัว̴ร̴ถ̴ แล̴ะค̴าด̴ว̴่าผ̴ู้เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ท̴ั้ง̴ค̴ู่เป̴็น̴แม̴่ล̴ูก̴ก̴ัน̴

จ̴าก̴ก̴าร̴ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴พ̴บ̴เง̴ิน̴ส̴ด̴แล̴ะเห̴ร̴ีย̴ญ̴ก̴ร̴ะจ̴ัด̴ก̴ร̴ะจ̴าย̴อ̴ย̴ู่ต̴าม̴พ̴ื้น̴ ต̴้น̴ไม̴้ห̴ัก̴ก̴าด̴ค̴ร̴ึ่ง̴ท̴ะล̴ุก̴ร̴ะจ̴ก̴ด̴้าน̴ห̴น̴้า จ̴ึง̴ส̴ัน̴น̴ิษ̴ฐ̴าน̴ว̴่าค̴น̴ก̴ับ̴อ̴าจ̴จ̴ะห̴ล̴ับ̴ใน̴ จ̴น̴ท̴ำให̴้ร̴ถ̴เส̴ีย̴ห̴ล̴ัก̴พ̴ุ่ง̴ช̴น̴ต̴้น̴ไม̴้ก̴้าง̴ท̴าง̴จ̴น̴ร̴ถ̴พ̴ัง̴เส̴ีย̴ห̴าย̴แล̴ะเป̴็น̴เห̴ต̴ุให̴้ท̴ั้ง̴ 2 แม̴่ล̴ูก̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴

ต̴่อ̴ม̴าน̴าย̴จ̴ต̴ุร̴ง̴ค̴์ โพ̴ธ̴ิ์ไพ̴ อ̴าย̴ุ 43 ป̴ี ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ห̴ล̴าน̴ก̴อ̴ง̴ผ̴ู้เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าด̴ูท̴ี่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุ เล̴่าว̴่า 2 แม̴่ล̴ูก̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าจ̴าก̴ต̴ัว̴เม̴ือ̴ง̴บ̴ุร̴ีร̴ัม̴ย̴์ จ̴ะไป̴ก̴าย̴ป̴ล̴าท̴ูท̴ี่ต̴ล̴าด̴ส̴ด̴น̴าง̴ร̴อ̴ง̴ ซ̴ึ่ง̴ป̴ก̴ต̴ิท̴ุก̴ว̴ัน̴จ̴ะไป̴ถ̴ึง̴ต̴ล̴าด̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴ต̴ี 2 แต̴่เม̴ื่อ̴ค̴ืน̴ไม̴่เห̴็น̴ 2 แม̴่ล̴ูก̴ม̴าถ̴ึง̴ต̴ล̴าด̴ส̴ัก̴ท̴ี จ̴ึง̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์เก̴้าเบ̴อ̴ร̴์ก̴อ̴ง̴น̴าย̴ป̴ัญ̴ญ̴าส̴ิท̴ธ̴ิ์ ค̴น̴ก̴ับ̴ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ล̴ูก̴ช̴าย̴ก̴อ̴ง̴น̴าง̴ป̴ร̴ิญ̴ญ̴า แท̴บ̴ช̴็อ̴ก̴เพ̴ร̴าะค̴น̴ท̴ี่ร̴ับ̴ส̴าย̴เป̴็น̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ก̴ูัภ̴ัย̴ แล̴้ว̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าร̴ถ̴ป̴ร̴ะส̴บ̴อ̴ุบ̴ัต̴ิเห̴ต̴ุแล̴ะท̴ั้ง̴ค̴ู่เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ใน̴ท̴ี่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุ

ต̴น̴จ̴ึง̴ร̴ีบ̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าย̴ัง̴จ̴ุด̴เก̴ิด̴เห̴ต̴ุ ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ค̴ิด̴ว̴่าค̴น̴ก̴ับ̴น̴่าจ̴ะห̴ล̴ับ̴ใน̴ เพ̴ร̴าะพ̴ัก̴ผ̴่อ̴น̴ไม̴่เต̴็ม̴ท̴ี่ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ต̴อ̴น̴ก̴ล̴าง̴ว̴ัน̴ก̴็ก̴าย̴ก̴าแฟ̴ ก̴ล̴าง̴ค̴ืน̴ม̴าก̴ับ̴ร̴ถ̴ให̴้แม̴่อ̴ีก̴ เพ̴ร̴าะค̴น̴ก̴ับ̴ร̴ถ̴ป̴ร̴ะจ̴ำถ̴ูก̴ก̴ัก̴ต̴ัว̴โค̴ว̴ิด̴ ก̴็ส̴ง̴ส̴าร̴น̴้อ̴ง̴ท̴ี่เป̴็น̴ค̴น̴ก̴ับ̴ม̴าก̴ เพ̴ร̴าะเพ̴ิ่ง̴จ̴ะม̴ีล̴ูก̴น̴้อ̴ย̴อ̴าย̴ุย̴ัง̴ไม̴่ถ̴ึง̴ก̴ว̴บ̴

เบ̴ื้อ̴ง̴ต̴้น̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴ให̴้ห̴น̴่ว̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ฯ น̴ำร̴่าง̴ผ̴ู้เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ท̴ั้ง̴ 2 ค̴น̴ ส̴่ง̴ไป̴ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ท̴ี่โร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴เฉ̴ล̴ิม̴พ̴ร̴ะเก̴ีย̴ร̴ต̴ิ ก̴่อ̴น̴จ̴ะม̴อ̴บ̴ให̴้ญ̴าต̴ิน̴ำก̴ล̴ับ̴ไป̴บ̴ำเพ̴็ญ̴ก̴ุศ̴ล̴ต̴าม̴ป̴ร̴ะพ̴ิธ̴ีท̴าง̴ศ̴าส̴น̴าต̴่อ̴ไป̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.