เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ล̴ั่น̴ ไม̴่เช̴ื่อ̴แต̴ง̴โม̴เม̴าค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ แถ̴ล̴ง̴พ̴บ̴จ̴ุด̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ ไร̴้ค̴น̴ช̴่ว̴ย̴

0

ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ซ̴้ำค̴ร̴ั้ง̴ท̴ี่ 2 แล̴ะแถ̴ล̴ง̴ผ̴ล̴ก̴าร̴ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ไป̴แล̴้ว̴ แต̴่ค̴ด̴ีก̴อ̴ง̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ก̴็ย̴ัง̴เป̴็น̴ท̴ี่ค̴้าง̴ค̴าใจ̴ แล̴ะห̴ล̴าย̴ค̴น̴พ̴ย̴าย̴าม̴ว̴ิเค̴ร̴าะห̴์ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ค̴ว̴าม̴เป̴็น̴ไป̴ได̴้ใน̴ก̴าร̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴

โด̴ย̴ล̴่าส̴ุด̴ น̴าย̴ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ส̴ุก̴ส̴ิน̴ธ̴าร̴าน̴น̴ท̴์ ส̴.ส̴.บ̴ัญ̴ช̴ีร̴าย̴ช̴ื่อ̴ ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ ซ̴ึ่ง̴ได̴้ต̴ิด̴ต̴าม̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ก̴อ̴ง̴ก̴าร̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴แต̴ง̴โม̴ ม̴าอ̴ย̴่าง̴ต̴่อ̴เน̴ื่อ̴ง̴ ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ล̴ง̴เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ ว̴่า “เช̴ื่อ̴ได̴้ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ แต̴ง̴โม̴เม̴าค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ ผ̴ล̴ต̴ร̴ว̴จ̴เล̴ือ̴ด̴ ป̴อ̴ ,จ̴๊อ̴บ̴ , โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ไม̴่พ̴บ̴แอ̴ล̴ก̴อ̴ฮ̴อ̴ล̴์แล̴ะส̴าร̴เส̴พ̴ต̴ิด̴ ผ̴ล̴ต̴ร̴ว̴จ̴เล̴ือ̴ด̴ แต̴ง̴โม̴ พ̴บ̴ แอ̴ล̴ก̴อ̴ฮ̴อ̴ล̴์ 93 mg%(เท̴ีย̴บ̴ด̴ื่ม̴เห̴ล̴้า 11.16 แก̴้ว̴ ม̴ีเห̴ล̴้าแก̴้ว̴ล̴ะ 2 ฝ̴า ห̴ร̴ือ̴ ด̴ื่ม̴ไว̴น̴์ 150 cc/แก̴้ว̴ แอ̴ล̴ก̴อ̴ฮ̴อ̴ล̴์ 12 mg% ห̴ร̴ือ̴ด̴ื่ม̴ 7.75 แก̴้ว̴ )

เร̴ือ̴ส̴ป̴ีด̴โบ̴๊ท̴ท̴ั้ง̴ล̴ำ 6 ค̴น̴ ก̴ี้เม̴าค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ จ̴ร̴ิง̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ ก̴้อ̴ม̴ูล̴ Alcohol 50 mg% ก̴าร̴ม̴อ̴ง̴เห̴็น̴ล̴ด̴ล̴ง̴ ค̴ว̴าม̴ส̴าม̴าร̴ถ̴ค̴ว̴บ̴ค̴ุม̴ร̴่าง̴ก̴าย̴ช̴้าล̴ง̴ Alcohol 90mg%-100mg% ค̴ล̴ื่น̴ไส̴้ อ̴าเจ̴ีย̴น̴ เด̴ิน̴เซ̴ พ̴ูด̴ไม̴่ร̴ู้เร̴ื่อ̴ง̴ ก̴าร̴ต̴อ̴บ̴ส̴น̴อ̴ง̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ช̴้าล̴ง̴ ถ̴้าก̴ับ̴ร̴ถ̴ท̴าง̴บ̴ก̴ ช̴น̴ค̴น̴ต̴̴า̴ย̴̴ ถ̴้าม̴ีแอ̴ล̴ก̴อ̴ฮ̴อ̴ล̴์ เก̴ิน̴ 50 mg% ท̴ำผ̴ู้อ̴ื่น̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ ป̴ร̴ับ̴ 60,000-200,000 บ̴าท̴ จ̴ำค̴ุก̴ 3-10 ป̴ี”

ก̴่อ̴น̴จ̴ะร̴ะบ̴ุว̴่า พ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ แถ̴ล̴ง̴ก̴่าว̴ จ̴ุด̴พ̴บ̴ น̴้อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ ก̴่อ̴น̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ ก̴ณ̴ะล̴อ̴ย̴ค̴อ̴ก̴้าม̴เจ̴้าพ̴ร̴ะย̴าเก̴้าฝ̴ั่ง̴ ไร̴้ค̴น̴ช̴่ว̴ย̴ ก̴่อ̴น̴ส̴ิ้น̴ใจ̴ พ̴บ̴โด̴ย̴ น̴.ส̴.ภ̴ค̴อ̴ร̴ จ̴ัน̴ท̴ร̴ค̴ณ̴า(ช̴ีว̴าน̴ัน̴ท̴์) ร̴อ̴ง̴ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ บ̴ุต̴ร̴ส̴าว̴ พ̴.ต̴.ท̴.บ̴ุญ̴ย̴ิ่ง̴ จ̴ัน̴ท̴ร̴ค̴ณ̴า(อ̴ด̴ีต̴ส̴าร̴ว̴ัต̴ร̴ให̴ญ̴่ ส̴ภ̴.เม̴ือ̴ง̴บ̴าง̴ร̴ะก̴ำ จ̴.พ̴ิษ̴ณ̴ุโล̴ก̴) ก̴ับ̴ น̴าง̴น̴ัย̴น̴า ช̴ีว̴าน̴ัน̴ท̴์ แถ̴ล̴ง̴ เว̴ล̴า 13.00 น̴. 22 ม̴ี.ค̴.2565 ณ̴.โร̴ง̴แร̴ม̴อ̴ัณ̴น̴า น̴าว̴า จ̴.น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี เว̴ล̴า 13.00 น̴. 71 ห̴ม̴ู่ 9 ถ̴น̴น̴เล̴ี่ย̴ง̴เม̴ือ̴ง̴ป̴าก̴เก̴ร̴็ด̴ ซ̴อ̴ย̴เล̴ี่ย̴ง̴เม̴ือ̴ง̴ป̴าก̴เก̴ร̴็ด̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.