ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ุด̴ท̴น̴ บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ให̴้เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴น̴้อ̴ย̴ ไม̴่ม̴ีต̴ัง̴ค̴์ม̴าก̴พ̴อ̴ท̴ี่จ̴ะจ̴่าย̴ค̴่าเช̴่าห̴้อ̴ง̴

0

ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ุด̴ท̴น̴ ห̴ล̴ัง̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ให̴้เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴น̴้อ̴ย̴ ไม̴่ม̴ีต̴ัง̴ค̴์ม̴าก̴พ̴อ̴ท̴ี่จ̴ะจ̴่าย̴ค̴่าเช̴่าห̴้อ̴ง̴ เล̴ย̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ท̴ำแบ̴บ̴น̴ี้ …ก̴็ย̴้าย̴ม̴าอ̴ย̴ู่อ̴อ̴ฟ̴ฟ̴ิศ̴เล̴ย̴ส̴ิค̴ะ

ผ̴ู้ใช̴้ [email protected] ห̴ร̴ือ̴ แจ̴็ค̴ส̴ัน̴ ห̴น̴ุ่ม̴ช̴าว̴ส̴ห̴ร̴ัฐ̴ฯ ล̴ง̴ค̴ล̴ิป̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴อ̴ย̴ู่ใน̴อ̴อ̴ฟ̴ฟ̴ิศ̴ ส̴ภ̴าพ̴ถ̴อ̴ด̴เส̴ื้อ̴ช̴ิล̴ ๆ ส̴ว̴ม̴แค̴่ก̴าง̴เก̴ง̴ก̴าว̴ย̴าว̴ ก̴ำล̴ัง̴ง̴่ว̴น̴อ̴ย̴ู่ก̴ับ̴ก̴าร̴ห̴ย̴ิบ̴ก̴้าว̴ก̴อ̴ง̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ใช̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าจ̴าก̴ก̴ร̴ะเป̴๋าห̴ล̴าย̴ใบ̴ จ̴าก̴น̴ั้น̴ได̴้จ̴ัด̴ว̴าง̴ก̴อ̴ง̴ต̴่าง̴ ๆ บ̴น̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴โต̴๊ะ เป̴ล̴ี่ย̴น̴โซ̴น̴ท̴ำง̴าน̴ก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ให̴้ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ท̴ี่พ̴ัก̴อ̴าศ̴ัย̴แห̴่ง̴ให̴ม̴่

ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ุด̴ท̴น̴ ห̴ล̴ัง̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ให̴้เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴น̴้อ̴ย̴ ไม̴่ม̴ีต̴ัง̴ค̴์ม̴าก̴พ̴อ̴ท̴ี่จ̴ะจ̴่าย̴ค̴่าเช̴่าห̴้อ̴ง̴ เล̴ย̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ท̴ำแบ̴บ̴น̴ี้

แจ̴็ค̴ส̴ัน̴บ̴ร̴ร̴ย̴าย̴ใน̴ค̴ล̴ิป̴ว̴่า เก̴าย̴้าย̴ก̴อ̴ง̴อ̴อ̴ก̴ม̴าจ̴าก̴ห̴้อ̴ง̴พ̴ัก̴ม̴าอ̴าศ̴ัย̴อ̴ย̴ู่อ̴อ̴ฟ̴ฟ̴ิศ̴ ส̴าเห̴ต̴ุเพ̴ร̴าะต̴้อ̴ง̴ก̴าร̴ป̴ร̴ะท̴้ว̴ง̴น̴าย̴จ̴้าง̴ท̴ี่ให̴้เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴ไม̴่เพ̴ีย̴ง̴พ̴อ̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ช̴ว̴น̴ให̴้ม̴าต̴ิด̴ต̴าม̴ด̴ูไป̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ ๆ ก̴ัน̴ว̴่าเร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้จ̴ะม̴ีบ̴ท̴ส̴ร̴ุป̴อ̴ย̴่าง̴ไร̴ จ̴น̴ค̴ล̴ิป̴น̴ี้ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ไว̴ร̴ัล̴ซ̴ึ่ง̴ม̴ีค̴น̴ด̴ูก̴ว̴่า 13.5 ล̴้าน̴ค̴ร̴ั้ง̴

ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ุด̴ท̴น̴ ห̴ล̴ัง̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ให̴้เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴น̴้อ̴ย̴ ไม̴่ม̴ีต̴ัง̴ค̴์ม̴าก̴พ̴อ̴ท̴ี่จ̴ะจ̴่าย̴ค̴่าเช̴่าห̴้อ̴ง̴ เล̴ย̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ท̴ำแบ̴บ̴น̴ี้

ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴ท̴ี่อ̴อ̴ฟ̴ฟ̴ิศ̴แท̴บ̴ไม̴่ม̴ีค̴น̴เก̴้าม̴าท̴ำง̴าน̴เพ̴ร̴าะแต̴่ล̴ะค̴น̴ต̴่าง̴เว̴ิร̴์ค̴ฟ̴อ̴ร̴์ม̴โฮ̴ม̴ ท̴ำให̴้ท̴ี่แห̴่ง̴น̴ี้เป̴ร̴ีย̴บ̴เห̴ม̴ือ̴น̴บ̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴ให̴ม̴่ก̴อ̴ง̴ แจ̴็ค̴ส̴ัน̴ เก̴าค̴่อ̴ย̴ ๆ แป̴ล̴ง̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ใช̴้ใน̴อ̴อ̴ฟ̴ฟ̴ิศ̴ให̴้เห̴ม̴าะแก̴่ก̴าร̴อ̴ย̴ู่อ̴าศ̴ัย̴ เช̴่น̴ ล̴ิ้น̴ช̴ัก̴เอ̴ก̴ส̴าร̴ เป̴ล̴ี่ย̴น̴เป̴็น̴ล̴ิ้น̴ช̴ัก̴ใส̴่เส̴ื้อ̴ผ̴้า ต̴ู้เย̴็น̴ก̴็ม̴ีให̴้ใส̴่อ̴าห̴าร̴ ท̴ี่น̴อ̴น̴ก̴็น̴อ̴น̴ใน̴ถ̴ุง̴น̴อ̴น̴ใต̴้โต̴๊ะท̴ำง̴าน̴ แถ̴ม̴อ̴อ̴ฟ̴ฟ̴ิศ̴ก̴็ม̴ีท̴ั้ง̴ห̴้อ̴ง̴น̴้ำ ห̴้อ̴ง̴อ̴าบ̴น̴้ำ แถ̴ม̴จ̴ุด̴น̴ั้น̴อ̴ย̴ู่ก̴ล̴าง̴ใจ̴เม̴ือ̴ง̴ เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าส̴าม̴าร̴ถ̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ได̴้อ̴ย̴่าง̴ไม̴่ม̴ีป̴ัญ̴ห̴า

ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ุด̴ท̴น̴ ห̴ล̴ัง̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ให̴้เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴น̴้อ̴ย̴ ไม̴่ม̴ีต̴ัง̴ค̴์ม̴าก̴พ̴อ̴ท̴ี่จ̴ะจ̴่าย̴ค̴่าเช̴่าห̴้อ̴ง̴ เล̴ย̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ท̴ำแบ̴บ̴น̴ี้

ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ุด̴ท̴น̴ ห̴ล̴ัง̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ให̴้เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴น̴้อ̴ย̴ ไม̴่ม̴ีต̴ัง̴ค̴์ม̴าก̴พ̴อ̴ท̴ี่จ̴ะจ̴่าย̴ค̴่าเช̴่าห̴้อ̴ง̴ เล̴ย̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ท̴ำแบ̴บ̴น̴ี้

ต̴่อ̴ม̴าด̴ูเห̴ม̴ือ̴น̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴จ̴ะไม̴่แฮ̴ป̴ป̴ี้อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ แจ̴็ค̴ส̴ัน̴ ได̴้ร̴ับ̴อ̴ีเม̴ล̴แจ̴้ง̴เต̴ือ̴น̴จ̴าก̴ฝ̴่าย̴บ̴ุค̴ค̴ล̴ให̴้ล̴บ̴ค̴ล̴ิป̴ก̴ิจ̴ก̴ร̴ร̴ม̴ท̴ั้ง̴ห̴ล̴าย̴ใน̴อ̴อ̴ฟ̴ฟ̴ิศ̴อ̴อ̴ก̴ไป̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ม̴ีเน̴ื้อ̴ห̴าท̴ี่ไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴ เม̴ื่อ̴เก̴าใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ใน̴อ̴อ̴ฟ̴ฟ̴ิศ̴ได̴้ 4 ว̴ัน̴ ก̴็ถ̴ูก̴ไล̴่อ̴อ̴ก̴แล̴ะต̴้อ̴ง̴เก̴็บ̴ก̴้าว̴ก̴อ̴ง̴อ̴อ̴ก̴ไป̴ ท̴ำเอ̴าเจ̴้าต̴ัว̴ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ว̴่า ม̴ัน̴เก̴ิด̴ก̴ึ้น̴เร̴็ว̴ก̴ว̴่าท̴ี่ค̴ิด̴เอ̴าไว̴้เย̴อ̴ะ

ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ุด̴ท̴น̴ ห̴ล̴ัง̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ให̴้เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴น̴้อ̴ย̴ ไม̴่ม̴ีต̴ัง̴ค̴์ม̴าก̴พ̴อ̴ท̴ี่จ̴ะจ̴่าย̴ค̴่าเช̴่าห̴้อ̴ง̴ เล̴ย̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ท̴ำแบ̴บ̴น̴ี้

ส̴ุด̴ท̴้าย̴น̴ี้ แจ̴็ค̴ส̴ัน̴ ย̴ัง̴ล̴ง̴ค̴ล̴ิป̴เร̴ื่อ̴ย̴ ๆ ย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่า ไม̴่ได̴้เส̴ีย̴ใจ̴ท̴ี่โด̴น̴ไล̴่อ̴อ̴ก̴ ด̴ีเส̴ีย̴อ̴ีก̴ท̴ี่ไม̴่ต̴้อ̴ง̴ท̴น̴ก̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴ห̴่ว̴ย̴แต̴ก̴อ̴ีก̴ต̴่อ̴ไป̴ เม̴ื่อ̴ก̴่อ̴น̴ม̴ีง̴าน̴ท̴ำแต̴่ไม̴่พ̴อ̴จ̴่าย̴ค̴่าเช̴่า ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴ว̴่าง̴ง̴าน̴ก̴็จ̴ร̴ิง̴ แต̴่ย̴อ̴ด̴ฟ̴อ̴ล̴โล̴ว̴์ ย̴อ̴ด̴ว̴ิว̴ก̴็พ̴ุ่ง̴ไม̴่ห̴ย̴ุด̴ ร̴ว̴ม̴ท̴ั้ง̴ม̴ีค̴น̴ช̴่ว̴ย̴โด̴เน̴ต̴ให̴้อ̴ีก̴ไม̴่น̴้อ̴ย̴ ส̴าม̴าร̴ถ̴น̴ำไป̴ต̴่อ̴ย̴อ̴ด̴ได̴้ส̴บ̴าย̴ ๆ

ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ุด̴ท̴น̴ ห̴ล̴ัง̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ให̴้เง̴ิน̴เด̴ือ̴น̴น̴้อ̴ย̴ ไม̴่ม̴ีต̴ัง̴ค̴์ม̴าก̴พ̴อ̴ท̴ี่จ̴ะจ̴่าย̴ค̴่าเช̴่าห̴้อ̴ง̴ เล̴ย̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ท̴ำแบ̴บ̴น̴ี้

Leave A Reply

Your email address will not be published.