ด̴่ว̴น̴ เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴โบ̴อ̴ิ้ง̴ 737 ด̴ิ่ง̴ต̴ก̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ผ̴ู้โด̴ย̴ส̴าร̴ 133 ค̴น̴ (ค̴ล̴ิป̴)…

0

ว̴ัน̴ท̴ี่ 21 ม̴ี.ค̴. เอ̴เอ̴ฟ̴พ̴ี ร̴าย̴ง̴าน̴จ̴าก̴ซ̴ีซ̴ีท̴ีว̴ีว̴่า เค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴โบ̴อ̴ิ้ง̴ 737 ก̴อ̴ง̴ ส̴าย̴ก̴าร̴บ̴ิน̴ไช̴น̴่าอ̴ีส̴เท̴ิร̴์น̴ แอ̴ร̴์ไล̴น̴ส̴์ เท̴ี่ย̴ว̴บ̴ิน̴ MU 5735 บ̴ร̴ร̴ท̴ุก̴ผ̴ู้โด̴ย̴ส̴าร̴ 133 ค̴น̴ ป̴ร̴ะส̴บ̴เห̴ต̴ุต̴ก̴ใน̴เม̴ือ̴ง̴อ̴ู่โจ̴ว̴ เก̴ต̴ป̴ก̴ค̴ร̴อ̴ง̴ต̴น̴เอ̴ง̴ก̴ว̴่าง̴ซ̴ีจ̴้ว̴ง̴ ท̴าง̴ต̴ะว̴ัน̴ต̴ก̴เฉ̴ีย̴ง̴ใต̴้ก̴อ̴ง̴จ̴ีน̴

เท̴ี่ย̴ว̴บ̴ิน̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴เด̴ิน̴ท̴าง̴อ̴อ̴ก̴จ̴าก̴ส̴น̴าม̴บ̴ิน̴ใน̴น̴ค̴ร̴ค̴ุน̴ห̴ม̴ิง̴ ม̴ณ̴ฑ̴ล̴ย̴ูน̴น̴าน̴ ท̴าง̴ต̴ะว̴ัน̴ต̴ก̴เฉ̴ีย̴ง̴ใต̴้ เม̴ื่อ̴เว̴ล̴า 13.15 น̴.ต̴าม̴เว̴ล̴าท̴้อ̴ง̴ถ̴ิ่น̴ แล̴ะม̴ุ่ง̴ห̴น̴้าไป̴เม̴ือ̴ง̴ก̴ว̴าง̴โจ̴ว̴ ม̴ณ̴ฑ̴ล̴ก̴ว̴าง̴ต̴ุ้ง̴ ท̴าง̴ต̴อ̴น̴ใต̴้ แต̴่ป̴ร̴ะส̴บ̴เห̴ต̴ุก̴่อ̴น̴จ̴ุด̴ห̴ม̴าย̴ป̴ล̴าย̴ท̴าง̴

เบ̴ื้อ̴ง̴ต̴้น̴ส̴ื่อ̴ท̴้อ̴ง̴ถ̴ิ่น̴ร̴ะบ̴ุว̴่าเห̴ต̴ุเค̴ร̴ื่อ̴ง̴บ̴ิน̴ต̴ก̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ก̴่อ̴ให̴้เก̴ิด̴เพ̴ล̴ิง̴ไห̴ม̴้ล̴ุก̴ล̴าม̴บ̴น̴พ̴ื้น̴ท̴ี่ภ̴ูเก̴า แล̴ะท̴าง̴ก̴าร̴ย̴ัง̴ไม̴่ย̴ืน̴ย̴ัน̴จ̴ำน̴ว̴น̴ผ̴ู้เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ แต̴่ห̴ล̴าย̴ฝ̴่าย̴ว̴ิต̴ก̴ว̴่าอ̴าจ̴ไม̴่ม̴ีผ̴ู้ร̴อ̴ด̴

ดูคลิปคลิกที่นี่

Leave A Reply

Your email address will not be published.