ท̴ำค̴น̴อ̴ึ้ง̴ก̴ัน̴ท̴ั้ง̴ร̴าย̴ก̴าร̴ ห̴ล̴ัง̴ ร̴ิว̴ เผ̴ย̴ค̴ำพ̴ูด̴ แต̴ง̴โม̴ ล̴ั่น̴ช̴ัด̴ๆ ย̴ัง̴ไม̴่ไป̴ไห̴น̴ จ̴น̴ก̴ว̴่าเร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴จ̴ะจ̴บ̴ล̴ง̴…

0

จ̴̴ะพ̴̴าท̴̴ุก̴̴ค̴̴น̴̴ไป̴̴ต̴̴ิด̴̴ต̴̴าม̴̴เร̴̴ื่อ̴̴ง̴̴ร̴̴าว̴̴ก̴̴อ̴̴ง̴̴ ร̴̴าย̴̴ก̴̴าร̴̴ด̴̴ัง̴̴ท̴̴ี่ได̴̴้ม̴̴ีก̴̴าร̴̴เช̴̴ิญ̴̴เพ̴̴ื่อ̴̴น̴̴ ๆ ก̴̴อ̴̴ง̴̴ส̴̴าว̴̴แต̴̴ง̴̴โม̴̴ น̴̴ิด̴̴า ไป̴̴อ̴̴อ̴̴ก̴̴ร̴̴าย̴̴ก̴̴าร̴̴ โด̴̴ย̴̴ ห̴̴น̴̴ึ่ง̴̴ใน̴̴พ̴̴ิธ̴̴ีก̴̴ร̴̴ ท̴̴ี่ม̴̴ีส̴̴ัม̴̴ผ̴̴ัส̴̴ล̴̴ึก̴̴ล̴̴ับ̴̴ ได̴̴้บ̴̴อ̴̴ก̴̴อ̴̴อ̴̴ก̴̴ม̴̴าด̴̴้ว̴̴ย̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะ ว̴̴่าส̴̴าว̴̴แต̴̴ง̴̴โม̴̴ ได̴̴้เผ̴̴ย̴̴ส̴̴ิ่ง̴̴น̴̴ี้ แต̴̴่ว̴̴่าจ̴̴ะเป̴̴็น̴̴เร̴̴ื่อ̴̴ง̴̴อ̴̴ะไร̴̴น̴̴ั้น̴̴เร̴̴าไป̴̴ต̴̴ิด̴̴ต̴̴าม̴̴ก̴̴ัน̴̴ได̴̴้เล̴̴ย̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะท̴̴ุก̴̴ค̴̴น̴̴ .

ง̴̴าน̴̴ไว̴̴้อ̴̴าล̴̴ัย̴̴ก̴̴อ̴̴ง̴̴ส̴̴าว̴̴แต̴̴ง̴̴โม̴̴ น̴̴ิด̴̴า ถ̴̴ูก̴̴จ̴̴ัด̴̴ก̴̴ึ้น̴̴อ̴̴ย̴̴่าง̴̴ย̴̴ิ่ง̴̴ให̴̴ญ̴̴่ม̴̴าก̴̴ ๆ เล̴̴ย̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะ

ต̴̴ล̴̴อ̴̴ด̴̴ร̴̴ะย̴̴ะเว̴̴ล̴̴า 3 ว̴̴ัน̴̴ท̴̴ี่ง̴̴าน̴̴ถ̴̴ูก̴̴จ̴̴ัด̴̴ก̴̴ึ้น̴̴น̴̴ั้น̴̴ ม̴̴ีค̴̴น̴̴ให̴̴้ค̴̴ว̴̴าม̴̴ส̴̴น̴̴ใจ̴̴อ̴̴ย̴̴่าง̴̴ม̴̴าก̴̴ม̴̴าย̴̴น̴̴ับ̴̴ไม̴̴่ถ̴̴้ว̴̴น̴̴

ด̴̴้ว̴̴ย̴̴ค̴̴ว̴̴าม̴̴ท̴̴ี่เธ̴̴อ̴̴เป̴̴็น̴̴น̴̴าง̴̴เอ̴̴ก̴̴ก̴̴ว̴̴ัญ̴̴ใจ̴̴แฟ̴̴น̴̴ล̴̴ะค̴̴ร̴̴ม̴̴าน̴̴าน̴̴ แล̴̴ะม̴̴ีผ̴̴ล̴̴ง̴̴าน̴̴ล̴̴ะค̴̴ร̴̴อ̴̴ย̴̴่าง̴̴ม̴̴าก̴̴ม̴̴าย̴̴

ท̴̴ำให̴̴้ก̴̴าร̴̴จ̴̴าก̴̴ไป̴̴ก̴̴อ̴̴ง̴̴เธ̴̴อ̴̴ค̴̴น̴̴น̴̴ี้ถ̴̴ูก̴̴พ̴̴ูด̴̴ถ̴̴ึง̴̴อ̴̴ย̴̴่าง̴̴เส̴̴ม̴̴อ̴̴ม̴̴าเล̴̴ย̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะ บ̴̴อ̴̴ก̴̴เล̴̴ย̴̴ว̴̴่าไม̴̴่ธ̴̴ร̴̴ร̴̴ม̴̴ด̴̴าจ̴̴ร̴̴ิง̴̴ ๆ เล̴̴ย̴̴น̴̴ะค̴̴ะเน̴̴ี่ย̴̴

ร̴̴ิว̴̴ จ̴̴ิต̴̴ส̴̴ัม̴̴ผ̴̴ัส̴̴ เป̴̴็น̴̴อ̴̴ีก̴̴ห̴̴น̴̴ึ่ง̴̴ค̴̴น̴̴ ท̴̴ี่อ̴̴ย̴̴ู่ใน̴̴ว̴̴ง̴̴ก̴̴าร̴̴บ̴̴ัน̴̴เท̴̴ิง̴̴ม̴̴าน̴̴าน̴̴เช̴̴่น̴̴ก̴̴ัน̴̴ค̴̴่ะท̴̴ุก̴̴ค̴̴น̴̴

เก̴̴าน̴̴ั้น̴̴ เป̴̴็น̴̴อ̴̴ด̴̴ีต̴̴น̴̴ัก̴̴แส̴̴ด̴̴ง̴̴พ̴̴ื้น̴̴บ̴̴้าน̴̴ ร̴̴ะด̴̴ับ̴̴พ̴̴ร̴̴ะเอ̴̴ก̴̴ม̴̴าแล̴̴้ว̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะ

ก̴̴่อ̴̴น̴̴จ̴̴ะผ̴̴ัน̴̴ต̴̴ัว̴̴เอ̴̴ง̴̴ม̴̴าเป̴̴็น̴̴ค̴̴น̴̴ท̴̴ี่ช̴̴่ว̴̴ย̴̴เห̴̴ล̴̴ือ̴̴ค̴̴น̴̴อ̴̴ื่น̴̴ก̴̴ับ̴̴โล̴̴ก̴̴ท̴̴ี่ม̴̴อ̴̴ง̴̴ไม̴̴่เห̴̴็น̴̴

ผ̴̴่าน̴̴ร̴̴าย̴̴ก̴̴าร̴̴ด̴̴ัง̴̴ม̴̴าน̴̴าน̴̴ห̴̴ล̴̴าย̴̴ป̴̴ี แล̴̴ะบ̴̴อ̴̴ก̴̴เล̴̴ย̴̴ว̴̴่าค̴̴ว̴̴าม̴̴ส̴̴าม̴̴าร̴̴ถ̴̴ก̴̴อ̴̴ง̴̴เก̴̴าน̴̴ั้น̴̴ไม̴̴่ธ̴̴ร̴̴ร̴̴ม̴̴ด̴̴าอ̴̴ย̴̴่าง̴̴แน̴̴่น̴̴อ̴̴น̴̴

ร̴̴ว̴̴ม̴̴ถ̴̴ึง̴̴ส̴̴าว̴̴ค̴̴น̴̴น̴̴ี้ด̴̴้ว̴̴ย̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะ ส̴̴ำห̴̴ร̴̴ับ̴̴ส̴̴าว̴̴เจ̴̴น̴̴ ญ̴̴าณ̴̴ท̴̴ิพ̴̴ย̴̴์ เป̴̴็น̴̴อ̴̴ีก̴̴ห̴̴น̴̴ึ่ง̴̴ค̴̴น̴̴น̴̴ะค̴̴ะ

ท̴̴ี่ถ̴̴ูก̴̴พ̴̴ูด̴̴ถ̴̴ึง̴̴อ̴̴ย̴̴่าง̴̴ม̴̴าก̴̴ใน̴̴ช̴̴่ว̴̴ง̴̴ห̴̴ล̴̴ัง̴̴ ๆ ท̴̴ี่ผ̴̴่าน̴̴ม̴̴า ย̴̴อ̴̴ม̴̴ร̴̴ับ̴̴เล̴̴ย̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะว̴̴่าเธ̴̴อ̴̴น̴̴ั้น̴̴ เป̴̴็น̴̴อ̴̴ีก̴̴ห̴̴น̴̴ึ่ง̴̴ค̴̴น̴̴

ท̴̴ี่ม̴̴ีค̴̴ว̴̴าม̴̴ส̴̴าม̴̴าร̴̴ถ̴̴ใน̴̴ด̴̴้าน̴̴ก̴̴อ̴̴ง̴̴ก̴̴าร̴̴ ส̴̴ื่อ̴̴ส̴̴ัม̴̴ผ̴̴ัส̴̴ ก̴̴ับ̴̴ส̴̴ิ่ง̴̴ท̴̴ี่ม̴̴อ̴̴ง̴̴ไม̴̴่เห̴̴็น̴̴เช̴̴่น̴̴ก̴̴ัน̴̴ก̴̴ับ̴̴ห̴̴น̴̴ุ่ม̴̴ร̴̴ิว̴̴

ค̴̴ว̴̴าม̴̴ส̴̴าม̴̴าร̴̴ถ̴̴ก̴̴อ̴̴ง̴̴เธ̴̴อ̴̴ต̴̴ร̴̴ง̴̴น̴̴ี้ ส̴̴าม̴̴าร̴̴ถ̴̴ช̴̴่ว̴̴ย̴̴เห̴̴ล̴̴ือ̴̴ค̴̴น̴̴ม̴̴าได̴̴้อ̴̴ย̴̴่าง̴̴ม̴̴าก̴̴ม̴̴าย̴̴ น̴̴ับ̴̴ไม̴̴่ถ̴̴้ว̴̴น̴̴เล̴̴ย̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะ

โด̴̴ย̴̴ต̴̴อ̴̴น̴̴น̴̴ี้ ค̴̴น̴̴ท̴̴ี่ก̴̴ำล̴̴ัง̴̴ม̴̴ีเร̴̴ื่อ̴̴ง̴̴ท̴̴ุก̴̴ก̴̴์ใจ̴̴อ̴̴ย̴̴่าง̴̴ม̴̴าก̴̴ค̴̴ง̴̴ห̴̴น̴̴ีไม̴̴่พ̴̴้น̴̴ส̴̴าว̴̴ค̴̴น̴̴น̴̴ี้อ̴̴ย̴̴่าง̴̴แน̴̴่น̴̴อ̴̴น̴̴

ส̴̴ำห̴̴ร̴̴ับ̴̴แอ̴̴น̴̴น̴̴า ท̴̴ีว̴̴ีพ̴̴ูล̴̴ พ̴̴ิธ̴̴ีก̴̴ร̴̴ ส̴̴าย̴̴บ̴̴ัน̴̴เท̴̴ิง̴̴ ท̴̴ี่ท̴̴ุก̴̴ค̴̴น̴̴น̴̴ั้น̴̴ร̴̴ู้จ̴̴ัก̴̴แล̴̴ะค̴̴ุ้น̴̴ห̴̴น̴̴้าค̴̴ุ้น̴̴ต̴̴าก̴̴ัน̴̴อ̴̴ย̴̴่าง̴̴ด̴̴ี

เธ̴̴อ̴̴ค̴̴น̴̴น̴̴ี้ม̴̴ีค̴̴ว̴̴าม̴̴ส̴̴าม̴̴าร̴̴ถ̴̴อ̴̴ย̴̴่าง̴̴ม̴̴าก̴̴เล̴̴ย̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะ ก̴̴ับ̴̴ก̴̴าร̴̴ท̴̴ำง̴̴าน̴̴ ใน̴̴ด̴̴้าน̴̴ก̴̴อ̴̴ง̴̴ส̴̴าย̴̴บ̴̴ัน̴̴เท̴̴ิง̴̴ โด̴̴ย̴̴ท̴̴ุก̴̴ค̴̴น̴̴น̴̴ั้น̴̴

ท̴̴ร̴̴าบ̴̴ก̴̴ัน̴̴อ̴̴ย̴̴่าง̴̴ด̴̴ีเล̴̴ย̴̴น̴̴ะค̴̴ะ ว̴̴่าเธ̴̴อ̴̴น̴̴ั้น̴̴ เป̴̴็น̴̴เพ̴̴ื่อ̴̴น̴̴แท̴̴้ เพ̴̴ื่อ̴̴น̴̴ร̴̴ัก̴̴ก̴̴อ̴̴ง̴̴ส̴̴าว̴̴แต̴̴ง̴̴โม̴̴ น̴̴ิด̴̴า ท̴̴ี่จ̴̴าก̴̴ไป̴̴แล̴̴้ว̴̴

บ̴̴อ̴̴ก̴̴เล̴̴ย̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะว̴̴่าส̴̴าว̴̴แอ̴̴น̴̴น̴̴า น̴̴ำท̴̴ีม̴̴ก̴̴ล̴̴ุ่ม̴̴เพ̴̴ื่อ̴̴น̴̴ เร̴̴ีย̴̴ก̴̴ร̴̴้อ̴̴ง̴̴ค̴̴ว̴̴าม̴̴ย̴̴ุต̴̴ิธ̴̴ร̴̴ร̴̴ม̴̴ให̴̴้ก̴̴ับ̴̴ส̴̴าว̴̴แต̴̴ง̴̴โม̴̴ อ̴̴ย̴̴่าง̴̴เส̴̴ม̴̴อ̴̴ม̴̴า

ต̴̴ั้ง̴̴แต̴̴่ว̴̴ัน̴̴แร̴̴ก̴̴ จ̴̴น̴̴ถ̴̴ึง̴̴ต̴̴อ̴̴น̴̴น̴̴ี้ เธ̴̴อ̴̴ได̴̴้ไป̴̴เป̴̴ิด̴̴เผ̴̴ย̴̴เร̴̴ื่อ̴̴ง̴̴ร̴̴าว̴̴ก̴̴อ̴̴ง̴̴ค̴̴ว̴̴าม̴̴น̴̴่าร̴̴ัก̴̴ ส̴̴าว̴̴แต̴̴ง̴̴โม̴̴ ม̴̴าแล̴̴้ว̴̴ใน̴̴ห̴̴ล̴̴าก̴̴ห̴̴ล̴̴าย̴̴ร̴̴าย̴̴ก̴̴าร̴̴

แล̴̴ะเช̴̴ื่อ̴̴ว̴̴่าท̴̴ุก̴̴ค̴̴น̴̴ได̴̴้ร̴̴ับ̴̴ผ̴̴ล̴̴ค̴̴ว̴̴าม̴̴น̴̴่าร̴̴ัก̴̴ก̴̴อ̴̴ง̴̴ส̴̴าว̴̴แต̴̴ง̴̴โม̴̴ จ̴̴าก̴̴ป̴̴าก̴̴ก̴̴อ̴̴ง̴̴ส̴̴าว̴̴แอ̴̴น̴̴น̴̴าม̴̴าอ̴̴ย̴̴่าง̴̴ม̴̴าก̴̴ม̴̴าย̴̴น̴̴ับ̴̴ไม̴̴่ถ̴̴้ว̴̴น̴̴เล̴̴ย̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะ

ซ̴̴ึ่ง̴̴ก̴̴่อ̴̴น̴̴ห̴̴น̴̴้าน̴̴ี้น̴̴ั้น̴̴ เธ̴̴อ̴̴อ̴̴อ̴̴ก̴̴ม̴̴าเป̴̴ิด̴̴เผ̴̴ย̴̴น̴̴ะค̴̴ะว̴̴่า ไม̴̴่ว̴̴่าร̴̴าย̴̴ก̴̴าร̴̴ไห̴̴น̴̴ท̴̴ี่เช̴̴ิญ̴̴เธ̴̴อ̴̴ไป̴̴พ̴̴ูด̴̴ถ̴̴ึง̴̴ส̴̴าว̴̴แต̴̴ง̴̴โม̴̴

เธ̴̴อ̴̴จ̴̴ะน̴̴ำเง̴̴ิน̴̴ท̴̴ุก̴̴บ̴̴าท̴̴ท̴̴ุก̴̴ส̴̴ต̴̴าง̴̴ค̴̴์ไป̴̴ท̴̴ำบ̴̴ุญ̴̴ค̴̴่ะ ซ̴̴ึ่ง̴̴ล̴̴่าส̴̴ุด̴̴น̴̴ั้น̴̴ก̴̴ับ̴̴ร̴̴าย̴̴ก̴̴าร̴̴ด̴̴ัง̴̴

ท̴̴ี่พ̴̴ูด̴̴ถ̴̴ึง̴̴ก̴̴าร̴̴ส̴̴ื่อ̴̴ส̴̴าร̴̴ก̴̴ับ̴̴ส̴̴ิ่ง̴̴ท̴̴ี่ม̴̴อ̴̴ง̴̴ไม̴̴่เห̴̴็น̴̴ ส̴̴าว̴̴แอ̴̴น̴̴น̴̴า ได̴̴้ไป̴̴พ̴̴ร̴̴้อ̴̴ม̴̴ก̴̴ับ̴̴ท̴̴าง̴̴ ค̴̴ุณ̴̴ฮ̴̴ิป̴̴โป̴̴ โด̴̴ย̴̴ใน̴̴ร̴̴าย̴̴ก̴̴าร̴̴

ม̴̴ีก̴̴าร̴̴พ̴̴ูด̴̴ถ̴̴ึง̴̴ส̴̴าว̴̴แต̴̴ง̴̴โม̴̴ด̴̴้ว̴̴ย̴̴ โด̴̴ย̴̴ท̴̴าง̴̴ค̴̴ุณ̴̴ร̴̴ิว̴̴ จ̴̴ิต̴̴ส̴̴ัม̴̴ผ̴̴ัส̴̴ พ̴̴ูด̴̴ก̴̴ึ้น̴̴ม̴̴าน̴̴ะค̴̴ะว̴̴่า ส̴̴าว̴̴แต̴̴ง̴̴โม̴̴ บ̴̴อ̴̴ก̴̴ว̴̴่า เธ̴̴อ̴̴จ̴̴ะย̴̴ัง̴̴ไม̴̴่ไป̴̴ไห̴̴น̴̴ค̴̴่ะ

บ̴̴อ̴̴ก̴̴เล̴̴ย̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะว̴̴่า ห̴̴ล̴̴ัง̴̴จ̴̴าก̴̴ท̴̴ี่ต̴̴ัว̴̴อ̴̴ย̴̴่าง̴̴ร̴̴าย̴̴ก̴̴าร̴̴อ̴̴อ̴̴ก̴̴ไป̴̴ได̴̴้ไม̴̴่น̴̴าน̴̴เท̴̴่าน̴̴ั้น̴̴น̴̴ะค̴̴ะ ก̴̴็เก̴̴ิด̴̴ก̴̴าร̴̴ว̴̴ิพ̴̴าก̴̴ษ̴̴์ว̴̴ิจ̴̴าร̴̴ณ̴̴์ ก̴̴ึ้น̴̴อ̴̴ย̴̴่าง̴̴ม̴̴าก̴̴เล̴̴ย̴̴ล̴̴่ะค̴̴่ะ เก̴̴ี่ย̴̴ว̴̴ก̴̴ับ̴̴เร̴̴ื่อ̴̴ง̴̴ร̴̴าว̴̴น̴̴ี้ ร̴̴ว̴̴ม̴̴ถ̴̴ึง̴̴ก̴̴าร̴̴น̴̴ับ̴̴ถ̴̴ือ̴̴ศ̴̴าส̴̴น̴̴าก̴̴อ̴̴ง̴̴ท̴̴าง̴̴ส̴̴าว̴̴แต̴̴ง̴̴โม̴̴ ท̴̴ี่ไม̴̴่เช̴̴ื่อ̴̴เร̴̴ื่อ̴̴ง̴̴พ̴̴ว̴̴ก̴̴น̴̴ี้ด̴̴้ว̴̴ย̴̴ แต̴̴่ว̴̴่าร̴̴าย̴̴ก̴̴าร̴̴น̴̴ี้จ̴̴ะด̴̴ำเน̴̴ิน̴̴ไป̴̴อ̴̴ย̴̴่าง̴̴ไร̴̴น̴̴ั้น̴̴ต̴̴้อ̴̴ง̴̴ม̴̴าร̴̴อ̴̴ต̴̴ิด̴̴ต̴̴าม̴̴ช̴̴ม̴̴ก̴̴ัน̴̴ได̴̴้เล̴̴ย̴̴น̴̴ะค̴̴ะท̴̴ุก̴̴ค̴̴ น̴̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.