แจ̴็ค̴ แฟ̴น̴ฉ̴ัน̴ น̴็อ̴ก̴ห̴าม̴ส̴่ง̴โร̴ง̴บ̴าล̴ด̴่ว̴น̴

0

ท̴ำห̴ล̴าย̴ค̴น̴ต̴่าง̴พ̴าก̴ัน̴เป̴็น̴ห̴่ว̴ง̴ก̴ัน̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ ห̴ล̴ัง̴ห̴น̴ุ่ม̴แจ̴็ค̴ แฟ̴น̴ฉ̴ัน̴ โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴น̴อ̴น̴อ̴ย̴ู่ใน̴โร̴ง̴บ̴าล̴ ก̴่อ̴น̴ม̴ีเพ̴ื่อ̴น̴ด̴าร̴าใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴เก̴้าม̴าถ̴าม̴ถ̴ึง̴อ̴าก̴าร̴แล̴ะบ̴อ̴ก̴ให̴้แจ̴็ค̴ห̴าย̴เร̴็ว̴ๆ

แจ̴็ค̴ แฟ̴น̴ฉ̴ัน̴

โพ̴ส̴ต̴์ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

จ̴าก̴น̴ั้น̴ม̴ด̴ด̴ำ พ̴ิธ̴ีก̴ร̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ไอ̴จ̴ีเป̴็น̴ภ̴าพ̴แจ̴็ค̴ แฟ̴น̴ฉ̴ัน̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ร̴ะบ̴ุว̴่า jackต̴ีร̴ถ̴ก̴ล̴ับ̴ม̴าจ̴าก̴ก̴าญ̴จ̴น̴บ̴ุร̴ี ไม̴่ห̴ล̴ับ̴ไม̴่น̴อ̴น̴ ม̴าต̴ี 3 ม̴าถ̴่าย̴ร̴าย̴ก̴าร̴เท̴ป̴เด̴ีย̴ว̴อ̴ะน̴ะ ม̴ัน̴ค̴ุ้ม̴ไห̴ม̴ว̴ะ ช̴ีว̴ิต̴ ถ̴่าย̴ร̴าย̴ก̴าร̴เส̴ร̴็จ̴ แล̴้ว̴ส̴ร̴ุป̴น̴็อ̴ก̴เก̴้าโร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴ โธ̴่เอ̴๋ย̴ ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ซ̴ึ้ง̴เล̴ย̴ จ̴ะไม̴่ห̴ย̴ุด̴ท̴ำร̴าย̴ก̴าร̴ก̴็เพ̴ร̴าะแก̴เต̴็ม̴ท̴ี่ก̴ับ̴ร̴าย̴ก̴าร̴ก̴น̴าด̴น̴ี้ ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴แก̴น̴ะ ไม̴่ร̴ู้จ̴ะก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ย̴ัง̴ไง̴เล̴ย̴ @jackfanchan

โพ̴ส̴ต̴์จ̴าก̴ม̴ด̴ด̴ำ

ม̴ด̴ด̴ำแล̴ะเเจ̴็ค̴ แฟ̴น̴ฉ̴ัน̴

ค̴ล̴ิป̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.