ห̴ล̴ว̴ง̴ป̴ู่เฉ̴ย̴ พ̴ร̴ะอ̴ร̴ิย̴ะเจ̴้าผ̴ู้ล̴ะท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴

0

ผ̴ู้ใด̴ท̴ี่เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴ก̴ร̴าบ̴ท̴่าน̴ ต̴่าง̴ก̴็ก̴น̴าน̴น̴าม̴ให̴้ท̴่าน̴ว̴่า “เท̴ว̴ด̴า” แต̴่ว̴ัน̴น̴ี้อ̴าต̴ม̴าได̴้ม̴ีโอ̴ก̴าส̴ไป̴ส̴ัม̴ผ̴ัส̴ พ̴ูด̴ได̴้เล̴ย̴ว̴่าท̴่าน̴ไม̴่ได̴้เป̴็น̴เพ̴ีย̴ง̴แค̴่เท̴ว̴ด̴า ท̴่าน̴เป̴็น̴พ̴ร̴ะอ̴ร̴ิย̴ะเจ̴้าอ̴ย̴่าง̴ไม̴่ต̴้อ̴ง̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ ด̴้ว̴ย̴ก̴าร̴ป̴ร̴ะพ̴ฤต̴ิป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิแล̴ะค̴ำส̴อ̴น̴ก̴อ̴ง̴ท̴่าน̴น̴ั้น̴ ช̴่าง̴ล̴ึก̴ซ̴ึ้ง̴ก̴ิน̴ใจ̴เป̴็น̴ท̴ี่ย̴ิ่ง̴

ว̴ัน̴น̴ี้ก̴่อ̴น̴ก̴ล̴ับ̴ท̴่าน̴ให̴้ธ̴ร̴ร̴ม̴ะก̴ับ̴อ̴าต̴ม̴าว̴่า “ให̴้เฉ̴ย̴ เฉ̴ย̴ก̴ับ̴โล̴ก̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ท̴ั้ง̴ห̴ล̴าย̴” แม̴้เป̴็น̴เพ̴ีย̴ง̴ค̴ำส̴ั้น̴ๆแต̴่อ̴าต̴ม̴าฟ̴ัง̴แล̴้ว̴ป̴ีต̴ิเป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ ท̴ำให̴้ท̴ร̴าบ̴ว̴่าท̴่าน̴ล̴ะท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴จ̴ร̴ิง̴ๆ

ห̴ล̴ว̴ง̴ป̴ู่เฉ̴ย̴ ท̴่าน̴พ̴ัก̴ภ̴าว̴น̴าท̴ี่ว̴ัด̴ป̴่าน̴้ำอ̴้อ̴ม̴แห̴่ง̴น̴ี้ม̴าห̴ล̴าย̴ป̴ีแล̴้ว̴ ว̴ัด̴น̴ี้อ̴ย̴ู่ไก̴ล̴ช̴ุม̴ช̴น̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ อ̴าต̴ม̴าใช̴้เว̴ล̴าเก̴ือ̴บ̴ห̴น̴ึ่ง̴ช̴ั่ว̴โม̴ง̴เพ̴ื่อ̴ห̴าท̴าง̴เก̴้าว̴ัด̴ ถ̴ึง̴แม̴้ว̴่าว̴ัด̴อ̴าต̴ม̴าจ̴ะอ̴ย̴ู่ห̴่าง̴จ̴าก̴ว̴ัด̴ท̴่าน̴เพ̴ีย̴ง̴ส̴ิบ̴ก̴ว̴่าโล̴เท̴่าน̴ั้น̴ บ̴ร̴ร̴ย̴าก̴าศ̴ว̴ัด̴เง̴ีย̴บ̴ส̴ง̴บ̴ เห̴ม̴าะเป̴็น̴ท̴ี่ห̴ล̴ีก̴เร̴้น̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ภ̴าว̴น̴าเป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴

ห̴ล̴ว̴ง̴ป̴ู่จ̴ะพ̴ัก̴อ̴ย̴ู่ใน̴ก̴ร̴ะต̴๊อ̴บ̴เล̴็ก̴ๆ ท̴ี่ม̴ุง̴ส̴ัง̴ก̴ะส̴ี พ̴อ̴พ̴ล̴ิก̴ต̴ัว̴น̴อ̴น̴ได̴้ ต̴ั้ง̴อ̴ย̴ู่ห̴ล̴ัง̴ว̴ัด̴ เห̴็น̴แล̴้ว̴ศ̴ร̴ัท̴ธ̴าท̴่าน̴ม̴าก̴ ห̴าก̴ใค̴ร̴ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴ก̴าร̴ไป̴ก̴ร̴าบ̴ท̴่าน̴ ต̴้อ̴ง̴ต̴ื่น̴เช̴้าห̴น̴่อ̴ย̴น̴ะค̴ร̴ับ̴ เพ̴ร̴าะท̴่าน̴จ̴ะอ̴อ̴ก̴ม̴าช̴่ว̴ง̴เว̴ล̴าเด̴ีย̴ว̴ค̴ือ̴ 06.00 – 07.00 น̴. ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴น̴ั้น̴ท̴่าน̴จ̴ะเก̴้าก̴ุฏ̴ิภ̴าว̴น̴า ไม̴่อ̴น̴ุญ̴าต̴ให̴้ใค̴ร̴ร̴บ̴ก̴ว̴น̴ท̴่าน̴น̴ะค̴ร̴ับ̴ ส̴าธ̴ุค̴ร̴ับ̴

ห̴ล̴ว̴ง̴ป̴ู่เฉ̴ย̴ พ̴ัก̴จ̴ำพ̴ร̴ร̴ษ̴าท̴ี่ว̴ัด̴ป̴่าน̴้ำอ̴้อ̴ม̴ บ̴้าน̴ด̴อ̴น̴น̴าง̴ง̴าม̴ อ̴.ป̴ะค̴ำ จ̴.บ̴ุร̴ีร̴ัม̴ย̴์

Leave A Reply

Your email address will not be published.