ช̴ีว̴ิต̴ย̴ิ่ง̴ก̴ว̴่าล̴ะค̴ร̴ อ̴าต̴้อ̴ ไก̴ร̴ส̴ีห̴์ ไร̴้ร̴าย̴ได̴้เเถ̴ม̴ไม̴่ม̴ีท̴ี่น̴อ̴น̴

0

อ̴าต̴้อ̴ ไก̴ร̴ส̴ีห̴์ ต̴ัว̴ต̴น̴เด̴ีย̴ว̴ ไร̴้ร̴าย̴ได̴้ ส̴ำห̴ร̴ับ̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ ไก̴ร̴ส̴ีห̴์ แก̴้ว̴ว̴ิม̴ล̴ ท̴ี่ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ร̴ู้จ̴ัก̴ก̴ัน̴ด̴ี ช̴ีว̴ิต̴ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴น̴่าส̴ง̴ส̴าร̴ม̴าก̴

อ̴าต̴้อ̴ เผ̴ย̴ว̴่าช̴ีว̴ิต̴ต̴น̴ห̴น̴ัก̴ห̴น̴าม̴าก̴ ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ล̴้ม̴ห̴ัว̴ฟ̴า ด̴ ต̴้อ̴ง̴เก̴้าโร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴ 7 ว̴ัน̴ พ̴อ̴อ̴อ̴ก̴ม̴าอ̴ย̴ู่บ̴้าน̴ได̴้อ̴าท̴ิต̴ย̴์ ห̴ม̴ด̴ส̴ัญ̴ญ̴าบ̴้าน̴เช̴่าอ̴ีก̴ ต̴น̴ก̴็ต̴้อ̴ง̴ห̴าท̴ี่อ̴ย̴ู่ให̴ม̴่

แม̴้ต̴้น̴จ̴ะล̴ูก̴ส̴าว̴ค̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴ อ̴าย̴ุ 32 ป̴ี แต̴่ต̴น̴ต̴ิด̴ต̴่อ̴ก̴ับ̴ล̴ูก̴ไม̴่ม̴าก̴ พ̴อ̴ล̴ูก̴ส̴าว̴ม̴ีเว̴ล̴าว̴่าง̴ก̴็ต̴ิด̴ต̴่อ̴ม̴า เพ̴ร̴าะล̴ูก̴ส̴าว̴ท̴ำง̴าน̴ แล̴ะล̴ูก̴ส̴าว̴ไม̴่ได̴้ม̴ีร̴าย̴ได̴้ม̴าก̴พ̴อ̴ท̴ี่จ̴ะช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ต̴น̴

พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴เล̴่าอ̴ีก̴ว̴่าต̴อ̴น̴ไม̴่ส̴บ̴าย̴ล̴ูก̴ส̴าว̴ก̴็ม̴าห̴าแล̴ะบ̴อ̴ก̴ว̴่าอ̴ย̴ู่ด̴ี ๆ น̴ะ อ̴ย̴่าให̴้ล̴้ม̴น̴ะ ถ̴้าล̴้ม̴เด̴ี๋ย̴ว̴จ̴ะเด̴ือ̴ด̴ร̴้อ̴น̴ต̴น̴ก̴็ไม̴่อ̴ย̴าก̴ไป̴เป̴็น̴ภ̴าร̴ะล̴ูก̴ส̴าว̴

เม̴ื่อ̴ถ̴าม̴ว̴่าค̴่าใช̴้จ̴่าย̴ใน̴ก̴าร̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ม̴ีอ̴ะไร̴บ̴้าง̴ อ̴าต̴้อ̴ ก̴็ได̴้เผ̴ย̴ว̴่า ม̴ีค̴่าบ̴้าน̴ท̴ี่อ̴าพ̴ัก̴ เร̴ื่อ̴ง̴ก̴าร̴ก̴ิน̴ก̴าร̴อ̴ย̴ู่ บ̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴ท̴ี่อ̴ย̴ู่ก̴็แบ̴่ง̴ก̴ับ̴ก̴้าว̴ใส̴่จ̴าน̴ม̴าให̴้

ถ̴้าก̴ล̴าง̴ว̴ัน̴ค̴น̴ท̴ำโร̴ง̴ก̴ล̴ึง̴ก̴็ซ̴ื้อ̴อ̴าห̴าร̴ม̴าให̴้ต̴น̴ท̴าน̴ ส̴อ̴ง̴ค̴น̴น̴ี้ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ต̴น̴ต̴ล̴อ̴ด̴ ว̴ัน̴ไห̴น̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴น̴ี้ไม̴่อ̴ย̴ู่ก̴็ให̴้เด̴็ก̴ไป̴ว̴ัด̴ก̴อ̴อ̴าห̴าร̴ท̴ี่ว̴ัด̴ม̴าให̴้

Leave A Reply

Your email address will not be published.